Her finner du nyttig informasjon om og svar på hvordan vi jobber med kvalitet i studieprogram.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

Et studieprogram er en gitt samling emner som er fastsatt i studieplanen. Studieplanen for et studieprogram beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram.

Nedenfor finner du informasjon og svar på ofte stilte spørsmål om studieplanarbeidet.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte  Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

Frister for kvalitetsarbeid knyttet til studieprogram finner du i årshjul for for utdanning, studiekvalitet og mobilitet og i den enkelte rutine eller arbeidsbeskrivelse som er knyttet til studieprogramarbeidet.

Hvem har roller i arbeidet med kvalitet i studieprogram?

Programkoordinator

Ph.d-koordinator

Dekan

Instituttleder

Studieveiledere

Fakultetsrådgivere

Studieadministrativt ansatte på institusjonsnivå

 

Spørsmål og svar

Hva er hensikten med studieplanarbeidet?

USN skal tilby studieprogram med oppdatert og relevant læringsutbytte, og med emner som bidrar til at studentene oppnår det definerte læringsutbyttet for studieprogrammet.

Studieprogrammene skal være basert på forskning og utviklingsarbeid, relevant erfaring fra arbeids- og samfunnsliv og ivareta nasjonale og internasjonale perspektiver.

Studieprogrammene skal ha gode rammebetingelser og god infrastruktur. Studentene skal møte et godt og helhetlig læringsmiljø som ivaretar både fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske aspekter.

Læringsmiljøet skal bidra til å fremme læring og studentengasjement og stimulere til at studenter fullfører på normert tid.

Hvordan opprettes, endres eller nedlegges et studieprogram?

Akkreditering

Som universitet kan USN selv opprette studietilbud på alle nivå. Når et studieprogram er akkreditert, er det etter en kvalitetssikringsprosess endelig godkjent av styret, slik at det kan settes i gang. Alle studium må tilfredsstille kravene i studietilsynsforskriften.

Alle studietilbud ved USN må kvalitetssikres gjennom rutinen for akkreditering og etablering. Dette gjelder studietilbud på bachelor- master- og ph.d. nivå, inkludert kortere studier som årsenheter, videreutdanninger og emner. Rutinen skal bidra til å sikre at alle studietilbud blir utviklet, vurdert og dokumentert i henhold til gjeldende regelverk. Det er utarbeidet egne arbeidsbeskrivelser som skal følges i arbeidet med oppretting av studietilbud på de ulike nivåene. Les mer om akkreditering og etablering av studietilbud ved å følge lenka under.

Mindre endringer

På bakgrunn av for eksempel nasjonale føringer, resultater fra evalueringer, erfaringer fra gjennomføring etc. kan det oppstå behov for å endre en studie- og/eller emneplan. Ved USN skilles det mellom mindre og vesentlige endringer. Er det behov for å gjøre mindre endringer eller justeringer følges rutinen KS-1.2 Mindre endringer av godkjente studie- og emneplaner. Mindre endringer skal vedtas av dekan.

Hva som regnes som mindre endringer er beskrevet i rutinen. Les mer om endringer av akkrediterte studietilbud ved å følge lenka under.

Vesentlige endringer

På bakgrunn av for eksempel nasjonale føringer, resultater fra evalueringer, erfaringer fra gjennomføring etc. kan det oppstå behov for å endre en studie- og/eller emneplan. Ved USN skilles det mellom mindre og vesentlige endringer. Er det behov for å gjøre vesentlige endringer følges rutinen KS-1.4 Vesentlige endringer av akkrediterte studietilbud. Endringer skal kun gjøres etter en forutgående behovsvurdering. Vesentlige endringer utløser krav om søknad til viserektor for utdanning og studiekvalitet.

Hva som regnes som vesentlige endringer er beskrevet i rutinen. Les mer om endringer av akkrediterte studietilbud ved å følge lenka under.

Re-akkreditering

Begrepet re-akkreditering brukes ved USN for tidligere akkrediterte studieprogram som etter periodisk evaluering anses å tilfredsstille kravene til studier på det aktuelle nivået.

Periodisk evaluering resulterer i en re-akkreditering, re-akkreditering med merknader, eller underkjennelse. Ved underkjennelse må studieprogrammet akkrediteres på nytt.

Det er utarbeidet detaljert rutine for periodisk evaluering av studietilbud på USNs intranett. Du kan lese mer om periodisk evaluering ved å følge lenka under.

Nedleggelser

Når et studieprogram legges ned skal det ikke lengre tilbys ved USN. Det må foreligge et formelt vedtak om nedleggelse. Den instans som har godkjent etableringen av studiet skal også godkjenne nedleggelsen av det. Styret har myndighet til å legge ned alle studier ved USN. Viserektor for utdanning har delegert myndighet til å legge ned studier på til og med 60 studiepoeng.

Søknader om nedleggelse av studietilbud behandles fortløpende.

Hvordan evalueres et studieprogram?

Det skal gjennomføres en årlig evaluering av alle aktive studieprogram. I tillegg skal det gjennomføres en periodisk evaluering av studieprogrammet minimum hvert sjette år. 

 

Årlig programevaluering

I årlig programevaluering inngår:

  1. Studentenes evaluering i Studiebarometeret
  2. Programrapport

Det er utarbeidet egen rutine for årlig programevaluering og rapportering.

Les mer om evaluering her.

Periodisk evaluering av studieprogram

Det er utarbeidet egen rutine for periodisk evaluering av studietilbud. 

Hvorfor skal det skrives programrapport?

Målet med kvalitetsarbeid på programnivå er at alle studieprogram skal holde god kvalitet, og at de utvikles i tråd med USNs kriterier for studieporteføljeutvikling.

Studieprogram på ulike nivåer evalueres, og hensikten er å få fram studenters, ansattes og eksterne partnere sin vurdering av kvaliteten i studieprogrammet.

Programkoordinator skal hvert studieår evaluere kvaliteten i studieprogrammet, og skrive en programrapport. I programrapporten vurderes kvaliteten i studieprogrammet, beste praksis løftes frem og eventuelle utviklingstiltak foreslås.

Årlig programrapport skal behandles i programutvalget før den sendes til instituttleder med kopi til dekan.

Programkoordinator skal få tilbakemelding på rapporten og om eventuelle tiltak av sin ledelse.

Aktuell rutine og mal:

Rutine som beskriver hvordan programevaluering og rapportering skal gjennomføres.

Mal til programrapport

Hvordan kan jeg bidra til å forbedre emne- og studieplaner?

Roller og ansvar i kvalitetssystemet beskriver hvordan alle som er involvert i utdanningsvirksomheten ved USN skal bidra i arbeidet med utdanningskvalitet.

Et studieprogram består av en samling emner. For å oppnå god kvalitet i et studieprogram er det derfor avgjørende å starte kvalitetsarbeidet på emnenivå. 

God kvalitet i emne- og studieplaner kan i stor grad sikres ved å benytte tilgjengelige ressurser for undervisning og læring, maler og veiledere for emne- og studieplaner, og gjennom aktiv bruk av evalueringer av emner og program. 

- Her finner du USN eDU (Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet) sine ressurser for undervisning og læring

- Her finner du USNs maler og veiledere for emneplaner og studieplaner

- Her finner du informasjon om evaluering av emner og program

Hvordan får jeg tilbakemelding på kvalitetsarbeidet?

Tilbakemeldinger til ansatte og studenter på innspill og rapporter i kvalitetsarbeidet er en suksessfaktor for å oppnå gode resultater, felles forståelse og oppslutning rundt kvalitetsarbeidet.

Ved USN skal det derfor legges til rette for årlige dialogmøter mellom utdanningsledelse og sentrale roller i kvalitetsarbeidet på alle nivå: institusjon, fakultet og institutt.

Figuren nedenfor viser hvordan rapporterings- og tilbakemeldingslinjene i kvalitetsarbeidet fungerer. Figuren viser også hvordan de ulike rapportene henger sammen.

Tilbakemelding og rapportering

Hva inngår i arbeid med kvalitet i studieprogram?

Følgende punkter inngår i kvalitetsarbeidet på studieplannivå og er beskrevet på tjenestesidene på min.usn:

Utvikling av studieplaner

Endring av studieplaner

Evaluering av studieprogram

Årlig rapportering - studieprogramrapport

Periodisk programevaluering

Programutvalg