Anne Liv Kaarstad Lie

Førstelektor i pedagogikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5611)
Fasilitere og skape læring i fellesskap. «Å bli bedre i flokk» handler ganske enkelt om å optimere kvaliteten i den daglige oppgaveløsningen og sikre at den endrede praksisen blir den blivende praksisen…. Skoler som en lærende organisasjon er for meg teamsamarbeid, motivasjon & læring, observasjon for læring av egen praksis, å komme tettere på undervisningen... Min oppmerksomhet går mot å fremme organisatoriske styrker og kompetanser. Å gjøre det som er bra til noe bedre i et lærende fellesskap...

Ansvarsområder

  • Faglig ansvarlig for Grenlandskonferansen, en læringsarena for lærerprofesjonen og lærerutdanningen.
  • Desentralisert kompetanseutvikling, skolebasert kompetanseutvikling i Grenland+ og midt-Telemark. Kommunal skoleutvikling med temaene #dybdelæring i profesjonsfellesskap #inquirybasert læring i skoler #skolebasert kompetanseutvikling #skoleutvikling #dybdelæring i fagfornyelsen
  • Forskningsfelt er #lesson Study #appreciative inquiry #styrkebasert læring #mentaliserende elevsamtaler #veiledning
  • Underviser og veileder i pedagogikk og elevkunnskap (pel) grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10.
  • Veileder i masterprogrammene utdanningsledelse, pedagogiske ressurser, rådgivning og innovasjon

Kompetanse

#læring i skoler og organisasjoner etter tilnærmingsmodellen "Appreciative Inquiry"

CV

199501.08.2014 - dd.        Førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge

01.04.2012 - 31.07.2014   Virksomhetsleder, rektor og praksisskolerektor, Holmestrand kommune

01.01.2008 - 31.03.2012   Selvstendig næringsdrivende, medeier i Lent - Sareptas as, prosessveileder pg prosjektmedspiller for

                                          læring i og på tvers i organisasjoner

01.08.1993 - 31.12.2007   Tegnspråklærer, kontaktlærer og undervisninginspektør i Andebu og Stokke kommune

2014 - 2017: Styreleder Stokke Idrettslag

1995 - 2003: Fylkespolitiker i Vestfold fylkeskommune; partiets utdanningspolitiske talsmann for videregående opplæring

1997 - 2003: Styreleder Skiringssal folkehøgskole, Vestfold fylkeskommune

1999 - 2001: Hovedtillitsvalgt Norsk Lærerlag, Stokke kommune

1997 - 2001: Styreleder Amathea, Vestfold

1997 - 2003: Styremedlem i Vestfold fylkesmuseum

 

Publikasjoner

Lie, A.L.K. (2019). ​Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid i lys av vurderingspraksis. Underveisrapport for Midt - Telemark. ​USN: Drammen

Lie, A.L.K. (2019). ​Elevene bak tallene - dybdelæring i profesjonsfellesskap. En håndbok for lærere i Kragerø kommune. ​USN: Drammen

Lie, A.L.K. (2019). ​Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid. En rapport fra forprosjektet 2018 i Grenland+. USN: Drammen

Lie, A.L.K. & Knudsen, L.H. (2019). ​Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid i Grenland+. Artikkel i tidsskrift. Oslo: Skolelederen

​Lie, A.L.K. (2016). ​Mentaliserende veiledning i folkehøgskoler. En håndbok for mentorer i folkehøgskoler. USN: Drammen

Asplin, A. C. H. & Lie, A.L.K., (2015). ​Overganger i utdanningsløpet. ​I: Høihilder, E.K.(red.) & Gulbrandsen, O.A. (red.). Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU. Oslo: Gyldendal akademisk

Hauger, B. , Mæland, I. & Lie, A.L.K (red.)(2008). Metodeboka Anerkjennende elevsamtaler - metoder for reell elevmedvirkning i arbeidet med karriereplanlegging og forebygging fra frafall i opplæringen. Tønsberg: Sareptas as

Hauger, B & Lie, A.L.K (2009). Anerkjennende elevsamtaler, å forebygge frafall i videregående opplæring. Oslo: Bedre Skole nr. 3/2009

Hauger, B. & Lie, A.L.K. (2010). Anerkjennende elevsamtaler. Oslo: Utdanningsnytt nr. 9/2010

Lie, A.L.K. (2010). Veileder for etterutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid for barn og unge i konflikt. Tønsberg: Sareptas as

Lie, A.L.K. (2017). Mønster og handlinger du skal se etter for å avdekke seksuelle overgrep i skolen. Oslo: Bedre Skole nr. 2/2017

Lie, A.L.K (2009). Mindfulness – å trene din tanke. Tønsberg: Sareptas as

Lie, A.L.K. (2009). Tankeuniverset - en artikkelserie om å trene din tanke. Oslo: Zoom

Lie, A.L.K.  (2009). Leksehjelper`n - en artikkelserie med triks for lekser. Oslo: Zoom

Lie, A. K. L. (2010). Veiledningshefte for skoleledere i Asker kommune. Hvordan gjennomføre anerkjennende nærmiljøkonferanser. Tønsberg: Sareptas as

Lie, A.K.L. (2009). Arbeidshefte for dialogkonferanse for psykisk helse i Skien. Utarbeidet på oppdrag av Skien kommune

Lie, A.K.L. (2010). Arbeidshefte for dialogkonferanse for psykisk helse i Skien. Utarbeidet på oppdrag av Skien kommune

Lie, A.L.K. & Høiby, E. (2016). Lesson Study for bedre læring i Drammensskolen. Oslo: Bedre Skole nr. 2/16.

Lie, A.L.K., Andreassen, G. & Benjaminsen, G.E. &  (2012). Å trene en anerkjennende læringskultur i skolen. Oslo: Bedre skole nr. 4/2012