Her finner du informasjon om og svar på hva kvalitetssystemet er og hva det inneholder.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

Spørsmål og svar

Hva er et kvalitetssystem?

Et kvalitetssystem skal beskrive institusjonens systematiske kvalitetsarbeid.

Alle studietilbud ved universiteter og høyskoler skal tilfredsstille de nasjonale kravene til utdanningskvalitet. Dette gjelder også for studietilbudene  vi akkrediterer på egen fullmakt.

Se NOKUTs sider om krav til utdanningskvalitet.

USN har utarbeidet et kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

USNs kvalitetssystem bygger på NOKUTs krav til utdanningskvalitet. Hvordan USNs kvalitetssystem er bygget opp kan du lese om i kvalitetssystembeskrivelsen.

Hvorfor har vi et kvalitetssystem?

USN har ansvar for kvaliteten i utdanningene vi tilbyr, og kvalitetssystemet (lenke kommer) skal bidra til å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene, jf. Lov om universiteter og høyskoler, §1-6. 

Kvalitetssystemet skal bidra til:
- Kontinuerlig læring og utvikling
- Involvering av og eierskap hos alle ansatte og studenter
- Dokumentasjon og systematikk i kunnskapsinnhenting
- Avdekking av sviktende kvalitet
- Synliggjøring av fremragende kvalitet og beste praksis
- Grunnlag for strategiske beslutninger om ressurstildeling og tiltak
- At studie- og forskningsadministrative støttefunksjoner skal være hensiktsmessig organisert slik at de blir effektive støttesystemer for primæroppgavene

 

Hvordan definerer USN utdanningskvalitet ?

Ved USN defineres kvalitet gjennom sju dimensjoner, som viser til ulike sider ved kvalitet i høyere utdanning, jf. strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet.

 1. Læringsutbytte

Det overordnede målet med kvalitetsarbeidet er at studentene oppnår læringsutbytte.

Faktorer som inngår i de øvrige kvalitetsdimensjonene har betydning for at studentene oppnår læringsutbyttet. Når læringsutbytte tematiseres særskilt som dimensjon ved kvalitet, er dette knyttet til faglig utbytte og det læringsutbyttet som er formulert for studiet eller emnet.

 1. Relevans

Kvalitetsarbeidet skal styrke utdanningens relevans slik at den møter samfunnets behov og arbeidslivets krav. Studentene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som bidrar til at de kan fornye det yrkes- og samfunnsliv de blir en del av og mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

 1. Inntakskvalitet

Inntakskvalitet er knyttet til studentenes evne til og forutsetninger for å studere når de tas opp til studier. Kvalitetsarbeidet handler om god informasjon om studiene, målrettet rekrutteringsarbeid, veiledning til søkere, opptak og mottakelse av nye studenter og om høgskolens arbeid for å integrere nye studenter i læringsmiljøet og gi god oppfølging første studieår.

 1. Rammekvalitet

Rammekvalitet omfatter økonomiske ressurser, organisatoriske strukturer, infrastruktur (f.eks. bibliotek, IKT og digital teknologi, laboratorier), studieadministrative støttetjenester og god informasjon underveis i studieløpet. Rammekvalitet omfatter også studentenes psykososiale læringsmiljø.

 1. Programkvalitet

Programkvalitet handler om hvordan studieprogrammet er utformet for at studentene kan oppnå læringsutbytte. Programmene skal være i tråd med USNs overordnede strategi og ha relevant kobling til FoU-aktiviteten. Det skal være god sammenheng og progresjon i studieprogrammet. Innhold, undervisnings- og læringsformer og vurderingsformer skal utformes i tråd med læringsutbytte. Internasjonalisering ute og hjemme er også sentralt for programkvalitet.

 1. Undervisningskvalitet

I arbeidet med undervisningskvalitet skal læring skal være en studentaktiv prosess som fremmer refleksjon og selvstendighet. Kvalitetsarbeidet skal bidra til at studentene møtes med et nært og innovativt læringsmiljø, og med høye krav til kunnskaper og ferdigheter. Kvalitetsarbeidet skal legge til rette for varierte undervisnings- og læringsformer og vurderingsformer som bidrar til at studentene etter endt studieløp har oppnådd læringsutbytte.

 1. Kompetanse

Utdanningskvalitet avhenger av faglærernes faglige og pedagogiske kompetanse. Kvalitetsarbeidet skal sikre at faglærere har kompetanse innen pedagogisk bruk av IKT og kan bruke IKT og digital teknologi i undervisning, læring og vurdering. Kvalitetsarbeidet skal fremme FoU-basert undervisning. Det forutsetter at lærerne er oppdatert om den internasjonale forskningsfronten og selv er aktive forskere eller tilknyttet et forskningsmiljø. Kvalitetsarbeidet skal legge til rette for å styrke formidlingskompetansen, og for at undervisningen er basert på forskning om hvordan læring skjer og hvordan undervisningskvalitet kan styrkes.

Hva inngår i USNs kvalitetssystem?

Kvalitetssystemet beskriver rammene for kvalitetsarbeidet og omfatter alle utdanningsnivåene. En viktig del av kvalitetssystemet er beskrivelser av hvordan roller og ansvar er fordelt. Kvalitetsystembeskrivelsen gir studenter og ansatte en oversikt over føringene for hvordan USN systematisk skal jobbe med kvalitet på henholdsvis studieporteføljenivå, programnivå og emnenivå. Systembeskrivelsen omhandler også rammebetingelser for utdanninger med særskilte behov.

Kvalitetssystemet består av

 • Kvalitetssystembeskrivelse
 • Rutiner
 • Arbeidsbeskrivelser
 • Maler
 • Veiledninger
 • Ph.d.-håndbok

Kvalitetssystemet omfatter all utdanning som tilbys ved USN, kvalitetssystemet omfatter videre sertifiseringskrav til de maritime sertifikatutdanningene i henhold til STCW konvensjonen, ISO 9001:2015. Kvalitetssystemet gjelder for alle studiepoenggivende studietilbud ved USN, herunder; enkeltemner, årsstudier, bachelorprogram, mastergradsprogram, Ph.d.-program, profesjonsutdanninger og etter-/videreutdanninger.

Kvalitetsarbeidet er organisert omkring emner, studieprogram og studieportefølje, hvor studentenes læring og læringsutbytte skal være i fokus.

I kvalitetsarbeidet inngår også:

 • Studieporteføljeutvikling og studie- og emneplanarbeid
 • Opptak
 • Studiestart
 • Undervisning, praksis og veiledning
 • Eksamen og vurdering
 • Vitnemål og avslutning
 • Evaluering av emne og program, samt læringsmiljø
 • Rapportering og tilbakemelding
 • Ph.d.-utdanning
 • Etter- og videreutdanninger
 • ISO 9001-systemet for maritime utdanninger
Hvordan måles kvalitet?

Kvalitet kan måles både kvalitativt og kvantitativt.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale styringsparametre som alle institusjoner innen høyere utdanning skal rapportere på årlig. Styringsparametrene viser resultatområder som departementet er særlig opptatt av i styringen av UH-sektoren.

I tillegg har USN egne interne indikatorer som sier noe om utvikling av kvalitet. Det rapporteres på indikatorer i følgende rapporter:

Kvalitetsrapport

Fakultetsrapport

Studieprogramrapporter

Emnerapporter

De til enhver tid gjeldende interne indikatorer er gjengitt i rapportmaler i kvalitetssystemet.

Gjennom indikatorene som er valgt skal man gi et bilde av hvordan studenter og kandidater

 • oppnår best mulig læringsutbytte
 • møter relevante utdanninger
 • gjennomfører utdanningen mest mulig effektivt
Hvem gjelder kvalitetssystemet for?

Kvalitetssystemet gjelder for alle som jobber med utdanning i USN, enten som faglærer, emneansvarlig, programansvarlig, administrativt ansatt eller som leder.

Se også rollebeskrivelser i faktaboksen.

Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved USN gjelder for hele USN. 

I tillegg til at NOKUT stiller krav om kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten til utdanningsinstitusjonene, stilles det også egne krav til kvalitetsikring av vår maritime utdanning fra Sjøfartsdirektoratet iht. STCW-konvensjonen. Blant annet stilles det krav om ISO-sertifisering innenfor dette området. 

Vi har også et eget kvalitetssystem for de maritime utdanningene.

 

Hvem gjør hva i kvalitetssystemet (roller og ansvar)?

Universitetets ledelse på alle nivå har et ansvar for kvalitetsarbeidet og skal bidra til utvikling av en kvalitetskultur blant ansatte og studenter. Den enkelte ansatte har ansvar for å delta aktivt i kvalitetsarbeidet og bidra til kvalitetskultur i egen enhet. Les mer om roller og ansvar.

Ansvar kan ikke delegeres, men oppgaver kan delegeres. For eksempel kan dekan delegere oppgaver knyttet til utvikling av kvalitet i studieprogram til instituttleder eller programkoordinator.

Konkrete oppgaver og aktiviteter er beskrevet i egne rutiner og arbeidsbeskrivelser (krever innlogging).

Oppgaver i kvalitetsarbeidet for

Hvem har utarbeidet og godkjent kvalitetssystemet?

Kvalitetssystemet er utarbeidet av USN og godkjent av rektor på delegasjon fra styret, ref. Styrings- og delegasjonsreglementet for USN, pkt. 5.2.5.

 

Hvor ofte revideres kvalitetssystemet?

Kvalitetsystembeskrivelsen, rutiner, arbeidsbeskrivelser og maler som tilhører kvalitetssystemet revideres ved behov, f.eks. om det kommer nye føringer fra ledelsen eller våre eiere, eller for å forbedre en prosess.

Selve kvalitetssystemet skal evalueres ved inngangen til hver styreperiode.

Hva kjennetegner en kvalitetskultur?

Hvordan USN legger til rette for utvikling av en kvalitetskultur

I USNs kvalitetssystem legges det til rette for kvalitetskultur ved blant annet:

 • tydelig beskrivelse av roller og fordeling av ansvar
 • ledelsesforankring av kvalitetsarbeidet
 • beskrivelse av hvordan USN definerer kvalitet i kvalitetsdimensjonene
 • tilrettelegging av fora hvor det jobbes med kvalitetssikring og -utvikling
 • tilgjengelige rutiner og arbeidsbeskrivelser
 • informasjon om frister, endringer, viktige hendelser etc. på min.usn og i nyhetsbrev
 • meritteringsordning

Hva kjennetegner en kvalitetskultur?

Felles verdier og normer for høy kvalitet i undervisning og læring er viktig for å lykkes med kvalitetsarbeid, kvalitetsledelse og utvikling av kvalitetskulturer.

Andre viktige momenter for å utvikle en kvalitetskultur er:

 • Ledelse
 • Ressurstilførsel
 • Kommunikasjon
 • Verdsetting av utdanningsaktiviteter

Les mer om kvalitetskultur i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet (Meld.St.16).

KvalitetskulturTilbakemeldingskultur

Hvor kan jeg lære mer om kvalitetssystemet?

Kontakt gjerne Avdeling for utdanning og studiekvalitet ved Cecilia B. Guddal dersom du vil vite mer om kvalitetssystemet.