Kompetanseutvikling ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kompetanseutvikling er et viktig redskap i arbeidet med å møte endrede krav og forventninger, realisere universitetets strategiske ambisjoner og målsettinger og imøtekomme den enkelte medarbeiders behov og ønske om egenutvikling. Vi skal derfor legge til rette for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i teknisk-administrative stillinger og i undervisnings- og forskerstillinger.

Kompetanseutvikling skal ha som mål å øke den ansattes erfaringsgrunnlag, tilføre nye faglige perspektiv og bidra til at den enkelte tilegner seg oppdatert kunnskap som er relevant for stillingen. Vi skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til kvalitet, effektivitet og profesjonalitet i alle deler av virksomheten. Universitetet i Sørøst-Norge skal gi mulighet for individuell kompetanseheving gjennom målrettede tiltak for etter- og videreutdanning, faglig opprykk, opprettelse av fag- og forskningsgrupper og kunnskapsdeling mellom medarbeidere.

Vi verdsetter ansatte som er motiverte for karriere- og kompetanseutvikling, og vil så langt det er mulig legge til rette for dette innen relevante fagområder for både teknisk/administrativt ansatte og ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

For medarbeidere i tekniske og administrative stillinger kan kompetanseutvikling skje gjennom ulike former for kurs, videreutdanning, "på-jobben-trening" m.v.

For medarbeidere i undervisnings- og forskerstilling vil kompetanseutvikling i stor grad skje gjennom målrettet bruk av FoU-tid, stipendiatstillinger og ordninger for kvalifisering til stillingsopprykk. Universitetet i Sørøst-Norge har utviklet egne interne kvalifiseringsprogram for opprykk til førstestilling og toppstilling.

Våre kvalifiseringsprogram