Likestillings- og inkluderingsutvalet

Likestillings- og inkluderingsutvalet skal bidra til like moglegheiter for tilsette og studentar uavhengig av kjønn og etnisk tilhøyrsel, funksjonsevne, seksuell orientering, alder og religion.

Utvalet er partssamansett med seks medlemmar + to studentrepresentantar. Medlemmene er valde for tre år av gangen og utvalet har to møte i semesteret.

Oppdatert liste over medlemmar.