Personvern ved USN

Når du registrerer dine personopplysninger hos oss skal du være trygg på at vi behandler disse på en trygg måte. Vi har ansvaret for at de opplysningene vi har om deg ivaretas i samsvar med personvernlovgivningen.

Våre mål for beskyttelse av personopplysninger

All behandling av personopplysninger USN gjør skal være i henhold til gjeldende regelverk. Vi skal ikke behandle personopplysninger i større utstrekning enn det som er nødvendig for å oppfylle universitetets formål. Nærmere informasjon om universiteters virksomhet finner du i universitets- og høyskoleloven § 1-3.

Når du, uavhengig av din tilknytning til oss, gir oss dine personopplysninger, er din tillit avgjørende. Vi skal følge alle prinsippene for behandling av personopplysninger i personopplysningsloven:

  • Lovlighet, rettferdighet og åpenhet: Vi skal behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler, slik at opplysninger beskyttes og dine rettigheter med hensyn til innsyn, retting og sletting varetas. Vi holder oss til de lovlige formålene med behandlingene og vi informerer om disse.
  • Dataminimering: Vi behandler ikke flere personopplysninger enn vi trenger til formålene.
  • Lagringsbegrensning: Vi oppbevarer personopplysninger bare så lenge vi må, og vi deler dem ikke med uvedkommende. Vi dokumenterer hvordan ulike typer opplysninger kan behandles, og vi holder oss til dette. Personopplysninger skal bare oppbevares i vår organisasjon på måter vi har god nok kontroll på.
  • Integritet og konfidensialitet: Så lenge vi behandler personopplysningene har vi fokus på å beskytte dem godt. Vi vurderer beskyttelsesbehovet til alle personopplysninger vi behandler. Vi jobber systematisk med tiltak og forbedringer som beskytter personopplysningene. Vi skal ha stadig bedre kontroll på at personopplysninger er korrekte og at bare de som skal ha tilgang til dem får tilgang.

Hele organisasjonen bidrar til dette. Vi har mange interne retningslinjer for behandling av personopplysninger i administrasjon, utdanning og forskning, men alle hviler på disse prinsippene. Vi dokumenterer all vår behandling av personopplysninger, og vi vurderer jevnlig om behandlingen fortsatt er i tråd med prinsippene våre og med etiske hensyn, god arbeidsetikk og vår taushetsplikt.

Vi gjør ansatte kjent med disse prinsippene, og de ansatte tar hensyn til ditt privatliv. Den enkelte ansatte har bare tilgang til opplysninger som er nødvendige for å utføre sitt arbeid, og behandler alle opplysningene i tråd med våre prinsipper og retningslinjer.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi kan dele personopplysninger eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, der det anses som nødvendig. I noen tilfeller er vi også lovpålagt til å utlevere personopplysninger til en del offentlige instanser. Videre kan USN dele personopplysninger ved innsynsbegjæringer som vurderes etter offentleglova.

Nærmere informasjon om hvem vi deler opplysningene dine med finner du i hver enkelt personvernerklæring.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene dine?

Opplysninger vil bli som hovedregel bli slettet når vi ikke lenger har behandlingsgrunnlag for personopplysningene, med mindre det er en lovpålagt plikt å oppbevare dem lenger, som for eksempel etter arkiv- eller regnskapsloven. Informasjon om lagringstiden av personopplysninger finner du hver enkelt personvernerklæring.

Automatiserte behandlinger

I noen tilfeller utfører vi behandling av dine personopplysninger som er delvis automatisk eller helautomatisert. Eksempler på slike automatiserte behandlinger er poengberegning ved opptak og tildeling av studieplass. Nærmere informasjon om av automatiserte avgjørelser finner du i den enkelte personvernerklæring.

Dine rettigheter

Du som registrert har krav på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg ved USN og hvordan disse blir behandlet. Du har også rett til å kreve retting, sletting, begrensning av personopplysningene og til å protestere mot behandlingen. Oversikt og informasjon over alle rettighetene du har finner du på Datatilsynets nettsider. Du kan utøve dine rettigheter ved å ta kontakt med oss. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

Hvordan kan du bidra?

Du kan selv også bidra til at dine personopplysninger beskyttes ved å unngå å sende sensitiv informasjon til oss via e-post eller sosiale medier. Dette kan være helseopplysninger, fødselsnummer, PIN-koder, engangskoder, passord og bank- og kredittkortnummer og lignende. Bruk i stedet digital postkasse (Digipost eller e-Boks) for å sende slik informasjon til oss.

Personvernerklæringer

Les mer om vår behandling av personopplysninger

Kontaktinformasjon

Det er rektor som er behandlingsansvarlig, men det praktiske arbeidet er delegert til linjelederne. Du kan kontakte oss slik: