Kombinasjonsstillinger innenfor profesjonsutdanningene

USN Profesjon er målområde 3 i utviklingsavtalen mellom universitetet og Kunnskapsdepartementet. USN Profesjon skal koble, styrke og videreutvikle samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.

USN Profesjon. Eplelogo.

Ansatte i praksisfeltet og fagpersonalet ved USN skal utvikle sin identitet som profesjonsutdannere. Det skal tilrettelegges for kontakt og samarbeid mellom utdanning og yrke slik at de to læringsarenaene utnyttes godt. Likeså skal fagpersonalet ved USN skal ha god kjennskap til yrkesfeltet, og ansatte ved våre partnerinstitusjoner skal ha god kjennskap til og innvirkning på universitetets utdanningsprogram.

USN Profesjon skal koble, styrke og videreutvikle og samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. USN vil som en viktig del av USN Profesjon legge til rette for kombinasjonsstillinger. Dette er stillinger opprettet ved universitetet for fagpersoner fra praksisfeltet. Formålet med kombinasjonsstillinger er at lærere og ledere i praksisfeltet kan bidra til å gjøre undervisningen ved universitetet mer profesjonsrettet, praksisnær og relevant for studentene. Samtidig vil samhandlingen og samskapingen med praksisfeltet forsterkes.

Eksempler på oppgaver for kombinasjonsstilling ved USN:

 • Bidra til å utvikle og videreutvikle arbeidslivsrelevante studieplaner, emner og kurs ved USN
 • Ha god kjennskap til, og gjøre utdanningens læringsutbytte/læringsmål og rammer kjent for ansatte i praksisfeltet
 • Bidra i undervisning på campus og å veilede på bachelor og masteroppgaver
 • Bidra i praksisforberedende og praksisrettet undervisning i utdanningen. Dette kan være ferdighetstrening og trening på relevante praksissituasjoner som studentene vil møte i praksisstudier, for eksempel profesjonsverksteder
 • Utvikling av simulering som pedagogisk metode. Dette kan være utvikling av simuleringsscenarier som er realistiske og relevante, og med en vanskelighetsgrad tilpasset studentenes forutsetninger
 • Arbeidsoppgaver i veiledet praksis; herunder studentveiledning og vurdering
 • Bistå i veilederkurs, utvikling og evaluering av veiledningsmodeller for praksisstudier
 • Identifiserer områder for forbedringsarbeid i utdanning og praksisfelt
 • Bidra til generell fagutvikling og kunnskapsbaserte praksisstudier
 • Bidra til utvikling av modeller for praksisveiledning, også i nett og samlingsbaserte studier, samt for tverrprofesjonell samarbeidslæring
 • Bidra til å utvikle studieprogram i tråd med samfunnets og arbeidslivets behov