Master i samfunnsanalyse

Master i samfunnsanalyse

Studiet gir deg solid kompetanse for å analysere komplekse samfunnsforhold. Du vil lære mer om hvordan globalisering, sosiale nettverk, økonomi og organisasjonsendringer preger næringsliv og offentlig sektor. Slike sammenhenger vil hjelpe deg til å forstå og skape endringer i det norske samfunn.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere master i samfunnsanalyse?

Master i samfunnsanalyse er for studenter som har en bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i samfunnsvitenskapelige emner. Utdanningen er relevant for en rekke yrker i offentlig, privat og frivillig sektor som har behov for samfunnsanalytisk kompetanse. Studentene lærer å bruke samfunnsvitenskapelige teorier og metoder for å analysere samfunnsendringer og problemstillinger fra arbeidslivet.

Den økonomiske utviklingen er nært knyttet til samfunnsforhold som politikk og lovverk, teknologi, organisering, kultur og måtene mennesker kommuniserer og tenker på. Studentene får kunnskaper om hvordan samfunnet og økonomien påvirker hverandre på ulike måter.

 • Hvordan utøver myndighetene regulering og kontroll?
 • Hvordan påvirker tillit og nettverk markeder og arbeidsforhold?
 • Hvordan organiseres og ledes virksomheter?
 • Hvorfor er arbeidsmarkedet viktig for å opprettholde velferdsstaten?
 • Hvordan påvirker økonomisk globalisering norsk arbeidsliv?
 • Hvorfor blir samfunnet mer polarisert?
 • Hvordan påvirker internett og sosiale medier informasjonsspredning?
 • Hvordan påvirker teknologien samfunnsutviklingen, arbeidslivet og individet?
 • Hvordan påvirker politiske, ideologiske og organisatoriske endringer rammevilkårene for yrkesutøvelse?

Hva slags jobb får du?

En rekke virksomheter i ulike sektorer og yrker har behov for samfunnsanalytisk kompetanse. De vanligste arbeidsoppgavene er knyttet til utredning, analyse, saksbehandling, forskning og undervisning. Slike arbeidsoppgaver har tradisjonelt vært knyttet til offentlig forvaltning og utdanningssektoren, men studenter med masterutdanning i samfunnsvitenskap jobber i økende grad i privat sektor. Utdanningen er i tillegg relevant for jobber innenfor mediebransjen, kunnskapsformidling, kommunikasjonsrådgivning, konsulentvirksomhet, organisasjonsutvikling og ledelse.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Master i samfunnsanalyse har tydelige koblinger og relevans for arbeidslivet. I løpet av studiet arrangeres det møter med representanter fra arbeidslivet utenfor universitetet. I arbeidet med masteroppgaven vil studentene få tilbud om å jobbe med problemstillinger enten i tilknytning til pågående forskningsprosjekter, eller problemstillinger gitt av eksterne virksomheter. 

Studentene kan i tillegg velge et praksisemne (internship) i tredje semester. Det gir konkret yrkeserfaring i en offentlig, privat eller frivillig virksomhet.

Master i samfunnsanalyse skal også tilbys som et deltidsstudium: Første studieår består av obligatoriske emner i metode og tematiske kjerneemner som heltidsstudent. Resten av studiet tas som deltidsstudent over 2 år. Studentene søker om 50% lønnet arbeid i en ekstern virksomhet vi har samarbeidsavtale med, og studerer 50%. Tematisk knyttes da masteroppgaven til arbeidsoppgavene i virksomheten studenten jobber i.

Dette lærer du på master i samfunnsanalyse

Master i samfunnsanalyse gir deg

 • innsikt i sentrale endringsprosesser i samfunnet, for eksempel globalisering, teknologisk utvikling, offentlig styring, innovasjon, organisasjonsutvikling, velferdssamfunnets utfordringer
 • kompetanse i å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser og analyser, og formidle resultater
 • evne til å identifisere arbeidslivsrelaterte utfordringer, og sette problemene inn i en større samfunnssammenheng
 • spesialisert innsikt i utvalgte temaer

I første studieår lærer du samfunnsvitenskapelige tenkemåter og teorier i tilknytning til tematiske emner, og kvalitative og kvantitative metoder, forskningsdesign og datastrategi. I andre studieår velger studentene mellom ulike spesialiseringsemner og skriver masteroppgave. Det er tilrettelagt for utenlandsopphold eller praksisemne i tredje semester.

Skaff deg internasjonal erfaring 

Du kan ta deler av master i samfunnsanalyse i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

Fullført samfunnsvitenskapelig bachelorgrad eller tilsvarende.

 • For søkere med annen bachelorgrad eller tilsvarende, kreves fordypning i samfunnsvitenskapelige emner av minst 80 studiepoengs omfang
 • Det kreves minst 7½ studiepoeng emner som gir innføring i samfunnsvitenskapelige metoder der det inngår bruk av kvantitative data og statistiske analyseteknikker.
 • Det kreves «Examen philosophicum (ex.phil.)» eller «Etikk og samfunnsansvar» eller tilsvarende emner på minimum 7,5 studiepoeng.

 

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Det kan gis betinget opptak til søkere som har fullført grunnutdanning, men mangler fagkrav som er oppgitt som tilleggskrav. Betinget opptak gis kun der det er færre søkere enn antall studieplasser. Dette gjelder for søkere som mangler samfunnsvitenskaplige metoder og examen philosophicum eller etikk og samfunnsansvar.  Manglende fag må bestås innen 1 år. 

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper (jf. forskrift om opptak for USN).

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student