info
Studenter i optometri og synsvitenskap

Master i synsvitenskap

Master i synsvitenskap er under planlegging. Vi tilbyr klinisk spesialkompetanse i synsvitenskap innen enten "Allmenoptometri – avansert klinisk optometri", "Ortoptikk og pediatrisk optometri" eller "Synsrehabilitering". Vi starter opp med modul 1 høsten 2024.

Tre moduler – Tre fordypninger

Denne mastergraden er satt sammen av tre moduler. Hver modul varer i ett studieår. Du jobber i en bedrift og studerer på deltid. Det betyr at du som optiker har mulighet til å ta en master samtidig som du har en inntekt. Det du lærer underveis i studiet tar du med deg ut i bedriften umiddelbart.

Etter studiestart velger du mellom fordypningene "Allmenoptometri – avansert klinisk optometri", "Ortoptikk og pediatrisk optometri" eller "Synsrehabilitering". Vi starter opp med modul 1 fra høsten 2024:

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Kongsberg
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Kongsberg
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt

Hvorfor master i synsvitenskap?

En master synsvitenskap vil heve din kompetanse som optiker, slik at du kan ta en utvidet klinisk rolle innen øye- og synshelse i samarbeid med andre profesjoner i helsevesenet. Det er et økende behov for optikere med spesiell kompetanse til å avdekke og behandle synsavvik hos barn. I tillegg blir det stadig flere eldre i befolkningen. Dette vil igjen øke behovet for at optikere i større grad kan avdekke og følge opp synssavvik og sykdomstilstander i øynene hos voksne.

Andelen personer med nedsatt syn øker. For at barn, voksne og eldre som er synshemmet skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de behov for spesiell synsutredning og rehabilitering. Master i synsvitenskap gir optiker mulighet for spesialisering i optometrisk synsrehabilitering.

Optikerforbundets medlemsundersøkelse fra 2021 viser at de medlemmene som har en masterutdanning i snitt tjener 81436,- mer, enn de som kun har en bachelorutdanning.

Hva slags jobb får du?

Det er et behov for spesialkompetanse i synsvitenskap i private optometriske og oftalmologiske praksiser i hele landet. Både i offentlig øyehelsetjeneste og forvaltningen. Du kan etablere egen privat praksis der du tilbyr utredning av øyehelse og synsfunksjonen. Dette kan gjøres i samhandling med andre profesjoner med for eksempel utredning av synsfunksjonen, synstrening og tilpassing av løsninger for ulike yrkesgrupper for å optimalisere deres synsforhold.

Kontakt med arbeidslivet

Klinisk arbeid med pasienter er helt sentralt i utdanningen. Du vil få muligheter til å jobbe med pasienter både internt på universitetet og eksternt i privat eller offentlig praksis. Noen av emnene inkluderer obligatoriske praksisperioder på universitetet eller i offentlig praksis.

Studiet involverer mange eksterne forelesere med spesialkompetanse innen optometri og oftalmologi. Disse hentes fra private og offentlige virksomheter i Norge og i utlandet. Dette gir deg gode muligheter til å få bredde i ditt profesjonelle nettverk.

Dette lærer du

Du vil lære om tilpasning av spesielle kontaktlinser og videreutvikle dine ferdigheter og kompetanse innen klinisk optometrisk praksis.

Masteroppgaven vil gi deg kompetanse til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Masterprosjektet skal være forankret i den bedriften du er ansatt i, og skal gjennomføres der i samarbeid med fagmiljøet ved USN som tilfører den nødvendige forskerkompetansen.

Fordypninger/spesialiteter

Vi tilbyr tre ulike fordypninger, hver av dem på 30 studiepoeng. Disse tre studiefordypningene gir grunnlag for Norges optikerforbunds tre bransjeinterne spesialiteter. Du velger fordypning etter at du har startet på studiet. Det er også mulig velge emner fritt på tvers av fordypningsområdene. Emnene tilbys med forbehold om et minimum antall studenter. Ved stor søknad kan det bli satt tak på antall studenter.

Allmennoptometri – avansert klinisk optometri

Fordypning i allmennoptometri gir deg kompetanse til å undersøke og behandle enklere sykdomstilstander i øyets fremre segment, og kompetanse til å kunne samarbeide og samhandle om undersøkelse og behandlingsoppfølging av enklere øyetilstander relatert til AMD, diabetes og glaukom. Du får også kompetanse relatert til visuell ergonomi og arbeidsplassoptometri.

Fordypning i allmennoptometri består av emnene "Avanserte kliniske metoder, bakre- og fremre segment" og "Visuell ergonomi" eller «Terapeutiske medikamenter

Ortoptikk og pediatrisk optometri

Fordypning i ortoptikk og pediatrisk optometri gir kompetanse til å undersøke og behandle barn, unge, voksne og eldre med ulike synsproblemer, med spesiell kompetanse på samsynsproblematikk og synstrening av barn, unge, voksne og eldre med okulomotoriske og perseptuelle synsvansker.

Synsrehabilitering

Denne fordypningen gir deg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å kunne jobbe i fagfeltene synshabilitering og synsrehabilitering. Du kan velge mellom emner innen Optometrisk rehabilitering eller Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader.

Fagfordypningen skal gi studenten kompetanse til å gjennomføre utmåling og utprøving av optiske hjelpemidler og avansert kompetanse i optometrisk rehabilitering.

Du vil få kompetanse til å utrede og behandle cerebralt betingede synsvansker, som bl.a. kan oppstå hos pasienter med hjerneslag. Videre er det et mål å gi studenten økt innsikt i livssituasjonen og utfordringer som oppstår, samt være i stand til å gi råd i saksbehandling og samarbeide og samhandle med tilstøtende (tverrfaglige) profesjoner.