Praksisstudier for bachelorstudenter ved fakultet for helse og sosialvitenskap

Praksisstudier gjennomføres på ulike arenaer, der kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre offentlige og private aktører er de vanligste.

Profesjonsutdanningene har praksis som en integrert og obligatorisk del av studieprogrammet. USN har et tett og løpende samarbeid med arbeidslivet som det utdannes kandidater til. Praksisstudiene er planlagt, gjennomført og evaluert i dialog med praksisfeltet. Dette for at studentene skal oppnå best mulig læringsutbytte i tråd med nasjonale og institusjonelle krav.

I praksisstudier skal du studere, lære og praktisere ditt fremtidige yrke ved å anvende både teoretisk og praktisk kunnskap. Det tette samarbeidet mellom lærer, praksisveileder og student legger til rette for et godt læringsmiljø, og gir deg som student et solid grunnlag for videre utøvelse av ditt yrke med de samfunnskrav som ligger til profesjonen.

Informasjon knyttet til praksisstudier er i stor grad lik ved alle våre bachelorutdanninger og er samlet i nedtrekksmenyene under. Det spesifikke for praksisavvikling og veiledning ved hvert enkelt studieprogram er samlet nederst på siden.

Samarbeid og ansvarsforhold knyttet til praksisstudier

USN har inngått avtaler med sine samarbeidspartnere knyttet til samarbeid om studiet generelt og ansvarsforhold i praksis spesielt.

Møtearenaer mellom USN og praksissted:

 • Fagdager, konferanser og forskningsdager
 • Samarbeidsorganer i ulike praksisområder
 • Deltagelse i programutvalg og fagråd
 • Tilbud om kompetanseheving innenfor veiledning
 • Samarbeid om kurs, etter- og videreutdanninger
 • Samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid, bacheloroppgaver, masteroppgaver og doktorgradsarbeid

Ansvarsforhold i praksisstudier

Studentens ansvarsområde

 • Gjøre seg kjent med studie- og emneplanen, læringsutbyttene som skal oppnås i praksisperioden og å innhente generell kunnskap om praksisstedet
 • Planlegge og ta ansvar for egne studier
 • Oppsøke tilgjengelige læresituasjoner, og være i dialog med praksisveileder om de målene det må arbeides videre med under praksisperioden
 • Der det er aktuelt, følge praksisveileders turnus så langt det er mulig
 • Varsle praksisstedet ved fravær. Vurdere egen progresjon i forhold til emnets/praksisstudiets læringsutbytter sammen med faglærer og praksisveileder
 • Be om veiledning fra praksisveileder og faglærer ved behov

Praksisveileders ansvarsområde

 • Kjenne til aktuelt regelverk og studieplan for praksisstudiene, og sette seg inn i emneplan med læringsutbytter for praksis
 • Delta på samarbeidsmøter med universitetet
 • Tilrettelegge praksis for studenten, inkludert læringssituasjoner, kontinuerlig vurdering og veiledning, samt sørge for nødvendig progresjon
 • Registrere eventuelt fravær og melde dette til faglærer dersom fravær overstiger gjeldene bestemmelser i emneplanen
 • Kontakte ansvarlig faglærer som ved behov involverer programkoordinator/-leder ved universitetet dersom det oppstår problemer i praksisperioden
 • Samarbeide med aktuell faglærer, praksiskoordinator eller programkoordinator/-leder ved USN som varsler studenten så snart som mulig, dersom det er tvil om studenten vil bestå praksisperioden
 • Vurdere studentens praksisperiode til bestått/ikke bestått praksis i samarbeid med universitetet
 • Vurdere studentens skikkethet, eventuelt i samråd med leder, og ta kontakt med faglærer jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Praksislærers ansvarsområde

 • Delta på aktuelle møter knyttet til praksisstudiene
 • Være faglig kontaktperson for studenter og veiledere under praksisstudiet
 • Sørge for at praksisoppfølging og veiledning er i tråd med rutine for praksisoppfølging, jf. emneplan.
 • Etablere samarbeid med aktuelle veiledere som ønsker å bidra i undervisningen på USN og i forberedelsene til praksisperiodene
 • Legge til rette for gjennomføring av evalueringer og foreslå tiltak knyttet til kvalitetsutvikling av studentenes praksisstudier
 • Være kontaktperson når det gjelder spørsmål om den enkelte students gjennomføring og rutiner knyttet til skikkethetsvurdering

 

Smittevern i forbindelse med praksisstudier

Som student i et helse- sosial eller velferdsfag kan du bli utsatt for smitte eller smitte pasienter/brukere. Du er derfor omfattet av reglementet for medisinsk testing. Ved semesterstart må du digitalt signere et egenerklæringsskjema som en del av semesterregistreringen på Studentweb første semester, der du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen om medisinsk testing, og at du plikter å følge kravene som gjelder for dette gjennom hele studietiden.

Vaksinasjon er frivillig, men Folkehelseinstituttet anbefaler at alle arbeidstakere innen helsetjenesten følger yrkesvaksinasjon som omfatter vaksiner mot difteri, tetanus, kikhoste, polio, meslinger, kusma, røde hunder, influensa og covid-19.

Studenter anses som arbeidstakere etter arbeidsmiljølovens regler om helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomheter i vårt praksisfelt, jf også helsepersonelloven § 3 første ledd nr.3. Enkelte praksissteder kan derfor kreve at studenter i praksis er vaksinert. Årsaken er hensynet til beskyttelse av sårbare grupper. Praksisstedet har, etter en nødvendighetsvurdering, mulighet til å kartlegge vaksinasjonsstatus, og iverksette tiltak overfor uvaksinerte. Tiltak kan være alt fra krav om bruk av smittevernutstyr på praksisstedet, regelmessig testing, omplassering til andre oppgaver – til at praksisstedet ikke kan ta imot deg i praksis og praksisperioden ikke vil kunne gjennomføres som planlagt. Dette gjelder spesielt influensa og covid-19. Krav om vaksine er krav som stilles av praksisstedet, og er dermed forhold som er utenfor utdanningsinstitusjonens kontroll.

For studenter som av helsemessige årsaker ikke kan vaksinere seg, er det et spørsmål om de kan ha krav på individuell tilrettelegging etter universitets- og høyskoleloven § 4-3 c, og som for ansatte kan da studentene omplasseres dersom det er mulig ut fra tilgjengeligheten på praksisplasser.

USN oppfordrer alle studenter ved et helse- sosial eller velferdsfag å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksinasjon. På den måten beskytter du deg selv og pasientene/brukerne du møter i praksis.

Er du usikker på hvilke vaksiner du har tatt, kan du sjekke din vaksinestatus ved å logge inn på helsenorge.no med Bank ID.

Hvor kan jeg ta vaksine?

Kontakt eventuelt fastlege, legesenter eller vaksinasjonsklinikker for vaksine.

Enkelte vaksiner kan bestilles via https://evaksine.no/ og tas på apotek.

Hvor har USN praksisplasser?

USN har samarbeidsavtaler med helseforetak, kommuner og andre offentlige og private aktører innenfor vår region, men også i et større nedslagsområde. I informasjonen som er spesifikk for hvert studieprogram vil du finne konkrete praksisarenaer for ditt studium.

Tildeling av praksisplasser

Tildeling av praksisplasser skjer etter retningslinjer utarbeidet i samarbeid med studentenes valgte organer og de til enhver tid tilgjengelige praksisplassene. Antall praksisplasser kan variere fra år til år og periode til periode. Praksisplasser tildeles ut fra semesterregistrert adresse i studentweb.

Hva med reiseveien til praksisstedet?

USN har praksissteder fordelt på et stort geografisk område og studenter må påregne noe reisevei. USN vil, så langt det lar seg gjøre, tilpasse praksisstedet i forhold til semesteradresse. Det er derfor viktig at du oppdaterer din semesteradresse i Studentweb.

Kan jeg fremskaffe praksisplass selv?

Studenter kan ikke fremskaffe praksisplass selv, da praksis skal gjennomføres hos de samarbeidspartnere USN har avtaler med. Praksis er veiledet og lærerveildere skal følge opp. Praksisplasser utenfor vårt geografiske område tilhører andre utdanningsinstitusjoner. Unntaket er bachelor i optometri (se informasjon i egen PDF)

Særskilt tildeling - søknad om geografisk tilrettelegging av praksisplass på spesielle vilkår

I samarbeid med studentenes valgte organer er det lagt til rette for at studenter som av ulike grunner ikke kan ha lang reisevei i praksis kan søke om "særskilt tildeling". Det gir en fortrinnsrett til praksisplass nær hjemstedet ditt, men det må fremdeles være innenfor studiestedets praksisområde og de til enhver tid tilgjengelige plassene her.

Kriterier for å søke om særskilt tildeling og påkrevd dokumentasjon er:

Kriterium og påkrevd dokumentasjon for å søke

 • Egen eller barns sykdom: Krever legeerklæring som bekrefter behov for kort reisevei (uten helseopplysninger)
 • Aleneomsorg for barn under 16 år: Krever bekreftelse på utvidet barnetrygd fra NAV
 • Lederverv i studentdemokratiet eller styreverv i studentrådet eller samskipnaden: Krever bekreftelse fra USN
 • Tillitsvalgt for et kull: Krever bekreftelse fra USN
 • Toppidrettsstatus: Krever bekreftelse fra Olympiatoppen

Søknadsfristen fremsettes i Canvas forut for hvert studieår og gjelder for ett studieår av gangen. Søknad uten gyldig dokumentasjon behandles ikke. Innvilget søknad gir ikke rett til noen form for annen type tilrettelegging i praksis som for eksempel tidspunkt for vakter, fritak fra deltagelse på aktiviteter eller fortrinnsrett til enkelte praksissteder.

Lenke til søknadsskjema

Får jeg dekket mine reiseutgifter i praksisperioden?

Studenter ved bachelorutdanningene ved fakultet for helse- og sosialvitenskap har mulighet for å søke om dekning av merutgifter knyttet til praksis hvis praksis medfører en reisevei på mer enn 50 km hver vei. Godtgjøring for daglige reiser beregnes ut fra avstandene mellom bolig og praksissted, eller campus og praksissted, avhengig av hvilken avstand som er kortest. Med «bolig» menes hjemsted (folkeregistrert) eller semesterregistrert adresse.

Reisegodtgjørelse gis etter rimeligste takst for offentlig kommunikasjonsmiddel på strekningen. Dersom det ikke er mulig å benytte offentlig kommunikasjonsmiddel, kan det gis støtte til bruk av egen bil etter til enhver tid gjeldende satser hos staten. Maksimum samlet reiserefusjon er kr 500,- per uke i praksisperioden.

I de tilfeller det er mer hensiktsmessig for studenten å leie bolig fremfor å pendle, kan studenten søke om dekning av utgifter til bolig. Maks støtte for bolig er den samme som for reise, kr 500,- pr uke. Dette beløpet inkluderer alle utgifter som er knyttet til leien. Krav om dekning:

Refusjon av utgifter skjer etter at praksisperioden er avviklet og senest innen 15.juni i det studieåret praksisen er gjennomført.

Dokumentasjon på tilstedeværelse i hele praksisperioden må vedlegges søknaden. Øvrig nødvendig dokumentasjon etterspørres i søknadsskjemaet.

Søknaden behandles fortløpende av praksiskoordinator på fakultet.

Turnus i praksisperioden

Det er forventet gjennomsnittlig 30 timers praksis per uke. Det forventes at studentene følger praksisstedets arbeidstider. Det vil si at der det er turnusarbeid, går også studentene i turnus. Dette er avgjørende for både å kunne gi et vurderingsgrunnlag, og for å utnytte praksisstedets læresituasjoner optimalt.

Studenter kan under praksisperioden bli bedt om å møte på Universitetet til ulik type undervisning. Dette vil fremkomme i aktuelle emneplaner og vil regnes som timer i praksis.

Fleksisykepleie har eget opplegg for avvikling av praksisstudier inkludert turnusordninger, se egen PDF

Arbeid ved siden av praksisstudier

Gjennom praksisstudiet forventes det at du som student forholder deg til den arbeidstiden og eventuelt turnus du har fått tildelt. Det betyr at selv om du har arbeid ved siden av praksisstudiene skal ikke dette gå på bekostning av praksisperioden. Praksisstudier er obligatoriske.

Hva skjer dersom jeg har fravær under praksisperioden?

Alle utdanninger har en fraværsgrense (10-20%) som ikke kan overskrides (se hva som gjelder for ditt studium i spesifikk PDF). Dersom du får et fravær som overstiger fraværsgrensen, vil lærerveileder og praksisfeltet kunne legge til rette for at du får tatt igjen nødvendige timer. Denne planen må godkjennes av den fagansvarlige læreren, eventuelt i samråd med programansvarlig. Godkjenning avhenger av studentens faglige nivå, og at innarbeiding er mulig innenfor de gitte tidsrammene. Får du langtidsfravær i en praksisperiode som overstiger fraværsgrensen, kan du levere legeattest og søke om ny gjennomføring av praksisstudier. Det må i slike tilfeller påregnes forsinkelse i studiet.

Studenter som deltar i studentrådsarbeid ved USN har rett til fri for nødvendige møter, men de får ikke fritak fra praksisstudier. Studenten må ta dette som en del av den prosentsatsen de har rett til å ha som fravær.

Hva skjer dersom praksisstedet frafaller sitt tilbud?

Til tross for inngåtte samarbeidsavtaler kan det oppstå situasjoner som gjør at praksisstedet likevel ikke kan ta imot studenter i praksis. Dette kan skje etter at plassering er gjort. Da vil USN finne ny praksisplass til studenten innenfor det området og de plassene som utdanningen disponerer.

Sosiale medier og taushetsplikt

Som student i et helse- sosial eller velferdsfag er du ilagt et særskilt ansvar for å ivareta opplysninger omkring personlig forhold for pasienter, brukere og andre. Ved semesterstart signerer alle studenter derfor en digital taushetserklæring som en del av semesterregistreringen på Studentweb første semester. Den gjelder for alle situasjoner og arenaer i studietiden; undervisning, refleksjoner, simuleringsaktivitet, praksis og fritid. Du som student skal ikke dele informasjon om andre, verken muntlig eller skriftlig. Dette gjelder deling av tekst, bilder og videoer på ulike sosiale medier.

Her finner du mer om taushetsplikt og hvordan du forholder deg til sosiale medier: Taushetsplikt: DigSam (instructure.com) og Digital sikkerhetskompetanse i helsevesenet: DigSam (instructure.com)

Er jeg forsikret i praksisperioden?

Statlige institusjoner som USN har ikke lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Du er derfor ikke forsikret gjennom USN.

I noen situasjoner er du yrkesskadeforsikret mot uhell, sykdom og skade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår i en undervisningssituasjon. Dette reguleres av folketrygdloven § 13-10.

Når du er i praksis i en virksomhet vil du som hovedregel regnes som en arbeidstaker på praksisstedet, og være omfattet av arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter, jf. arbeidsmiljøloven § 1-6. Dersom avvik oppstår under praksis, skal dette meldes i tråd med praksisstedets rutiner. Det er praksisstedet som følger opp avviket, og håndterer eventuelle skader studentene har pådratt seg. Skademelding til NAV fylles ut og sendes til det NAV kontor som du hører til, med kopi til USN, postmottak@usn.no

I tillegg kan du være omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. Du kan da ha krav på ytelser etter både denne og folketrygdloven. Studenter i praksis vil være å anse som arbeidstager dersom de utfører tilnærmet de samme oppgavene som andre ansatte hos arbeidsgiver. Det er tre vilkår som må være oppfylt:

 • Du må ha utført et arbeid
 • Arbeidet må ha vært utført for en arbeidsgiver
 • Det må være i arbeidstiden

Eventuelle rettigheter til å fremme erstatningskrav mot praksisplassen må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering er en ordning som beskrives i Forskrift om skikkethet i høyere utdanning.

Dette er en vurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne utøve kommende yrke. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket (jf. skikkethetsforskriften § 2).

Skikkethetsforskriften angir hvilke utdanninger som er underlagt skikkethetsvurdering, som bl.a. er studenter i barnevern, optometri, radiografi, sykepleie og vernepleie. USN har plikt til å gi studentene informasjon om skikkethetsvurderingen, både ved studiestart og gjennom studiet.

Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket, og studentene blir løpende skikkethetsvurdert underveis i studiet, jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-10 og skikkethetsforskriften.

Tvilsmelding

Når det oppstår tvil om en students skikkethet, sendes en tvilsmelding til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Både lærere, praksisveiledere og medstudenter kan sende en slik tvilsmelding. En student er uskikket dersom ett eller flere av vurderingskriteriene i forskriften § 4 er oppfylt:

 • studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere,
 • studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
 • studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.
 • studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.
 • studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
 • studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle
 • studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade på elever, pasienter, klienter og brukere.
 • studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

 

Fullstendig informasjon om skikkethet og skjema for tvilsmelding finnes her:  https://www.usn.no/studier/praksis/skikkethet/

Lærings- og vurderingsverktøyet Respons

Respons – en digital plattform for å fremme aktiv læring og målrettet vurdering

USN benytter det digitale lærings- og vurderingsverktøyet Respons i sykepleierutdanningens praksisstudier. Respons motiverer til en mer aktiv holdning til egen læring, og legger til rette for tett dialog mellom praksisveileder og student. Studentens egenvurdering er alltid tilgjengelig for praksisveileder og praksislærer, og praksisveileder kan gi løpende tilbakemelding gjennom praksisperioden.

Respons er utviklet av Høgskolen i Østfold, VID vitenskapelige høgskole og Universitetet i Sørøst-Norge i tett samarbeid med University of Wollongong i Australia. Både praksisveiledere, studenter og lærere deltok aktivt i utviklingsprosessen for å gjøre verktøyet håndterbart og gjenkjennelig i praksishverdagen.  Også UiT Norges Arktiske universitet benytter lærings- og vurderingsverktøyet Respons. Samlet bruker ca. 4900 sykepleierstudenter ved de fire utdanningsinstitusjonene Respons.

Mer informasjon om Respons finner du her.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt på MB-HS-post@usn.no og spesifiser din epost med «Praksis» og aktuelt studieprogram.

Spesifikk info om praksisavvikling for bachelorprogrammene