Skikkethetsvurdering ved USN

Skikkethetsvurdering er en vurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i kommende yrke. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.


Skikkethetsvurdering av studenter inngår i enkelte av USNs studieprogrammer, herunder alle typer lærerutdanninger, bachelorutdanningen i sykepleie, barnevern, radiografi, optiker, vernepleie, samt master i jordmorfag.

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontinuerlig gjennom hele studieløpet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger.

Særskilt skikkethetsvurdering

Særskilt skikkethetsvurdering begynner som regel med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Saken undersøkes og studenten innkalles til vurderingssamtale. I de fleste tilfeller vil utvidet veiledning og oppfølging av studenten igangsettes. Dersom utvidet veiledning ikke vil være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har bidratt til nødvendig endringer og utvikling hos studenten, fremmes saken til skikkethetsnemnda.

Hvem kan levere tvilsmelding?

Alle kan levere tvilsmelding, f.eks. ansatte ved USN, medstudenter og ansatte ved praksisstedene.

Tvilsmeldingen skal være begrunnet og godt dokumentert. Den som leverer tvilsmeldingen regnes ikke som part i saken, men vil få beskjed om at meldingen er mottatt. Hvis det trengs flere opplysninger, vil institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ta kontakt. Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet vil ikke bli behandlet.

Kontaktinfo

Ansvarlig for skikkethetsvurdering ved helse- og sosialfaglige utdanninger, Ragnhild Riis

Ansvarlig for skikkethetsvurdering ved lærerutdanningene, Anne Marie Håseth.

Skjemaer

Tvilsmelding ved helse- og sosialfaglige utdanninger

Tvilsmelding ved lærerutdanningene 

Relevante lenker

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Rundskriv om forskrift om skikkethetsvurdering

Skikkethetsnemnda ved USN

Saksgang i skikkethetssaker (kommer)

Årsrapporter (kommer)