Ord og uttrykk

Her finner du en forklaring på ord og uttrykk som vi bruker på universitetet og som du kanskje ikke har hørt tidligere.

Hva er:

Utdanningsplan

Utdanningsplanen din viser hvilke emner du skal ta når. Du finner den i Studentweb. Du kan endre på den, men vi anbefaler at du gjør det sammen med studieveilederen din. 

Du må bekrefte utdanningsplanen din hvert semester. Det inngår som en del av semesterregistreringen i Studentweb.

Formelt er utdanningsplanen en avtale som er gjensidig forpliktende for studenten og universitetet. Planen inneholder bestemmelser om høyskolens forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor universitetet og medstudenter. Utdanningsplanen inneholder en generell og en spesiell del – del 1 og del 2. Den generelle delen inneholder bestemmelser om universitetets ansvar og forpliktelser overfor studen­ten, og studentens forpliktelser overfor universitetet og medstudenter. Den spesielle delen er en oversikt/plan over hvilke emner som inngår i ditt studium og hvilke semestre du skal ta disse emnene.

Studiepoeng

Studiepoeng angir omfanget av et emne eller et studieprogram ved å anslå den arbeidsinnsatsen vi forventer at du yter.

Ett studieårs arbeidsinnsats er satt til 60 studiepoeng. Emnene ved USN varierer fra 5 til 30 studiepoeng.

Se studieplan/emneplan for mer informasjon.

Studieprogram og studieplan

Et studieprogram kan beskrives som en enhet som studenter blir tatt opp på og får studierett til. Et studieprogram består av ett eller flere emner. Et studieprogram beskrives i en studieplan, og et emne beskrives i en emneplan som bygger på studieplanen.

Som student er du knyttet til et studieprogram eller et kurs (gjelder for EVU-studier som ikke er studiepoenggivende). I tillegg til å være knyttet til et studieprogram, er du også knyttet til et kull.

Hvert studieprogram har ett eller flere emner som du skal ha vurdering i. Består du vurderingen i et emne, har du bestått det og får studiepoeng for dette. Når du har bestått vurderingen i alle emnene som kreves på studieprogrammet, har du fullført studiet. Er studiet vitnemålsgivende får du vitnemål og Diploma Supplement, hvis ikke får du karakterutskrift.

Her finner du lenke til alle studieplaner.

Semester

Et semester er betegnelsen på en avgrenset undervisningsperiode med tilhørende eksamen.

På de fleste høyskoler og universiteter i Norge er ett studieår delt inn i to semestre -  et høstsemester og et vårsemester.

Enkelte emner undervises over flere semestre.

Oria

Oria vår bibliotekkatalog. 

I Oria kan du søke etter bibliotekets bøker, tidsskriftartikler m.m.

Logg på for å reservere, bestille eller fornye lån.

Karaktersystemet

Ved vurdering av eksamen, benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått.

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

meget god

Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

god

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.


Symbol

Nemning

Generell, ikkje fagspesifikkomtaleav vurderingskriterium

A

framifrå

Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten syner særs god vurderingsevne og stor grad av sjølvstende.

B

mykje god

Mykje god prestasjon. Kandidaten syner mykje god vurderingsevneog sjølvstende.

C

god

Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda. Kandidaten syner god vurderingsevne og sjølvstende på dei viktigaste områda.

D

nokså god

Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. Kandidaten syner ein viss grad av vurderingsevne og sjølvstende.

E

tilstrekkeleg

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir. Kandidaten syner lita vurderingsevne og lite sjølvstende.

F

ikkje greidd

Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege minimumskrava. Kandidaten syner både manglande vurderingsevne og sjølvstende.

For mer informasjon om karaktersystemet se Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Institutt

Et institutt er en organisatorisk enhet som har ansvar for undervisning og forskning i bestemte fag. 

Det er instituttet og instituttansatte du vil ha mest med å gjøre i din studiehverdag.

Du finner en oversikt oversikt over institutter og instituttledere under våre fakultetssider.

Fakultet

Fakultet er betegnelsen på faglige underavdelinger ved universitetet. Fakultet er ansvarlig for undervisningen og forskning innen fagområder som naturlig hører sammen.

Vi har fire fakulteter:

Demokratitid

Vi har fast demokratitid ved alle våre åtte campuser. Tiden er satt av slik at studenter med studentpolitiske verv kan delta i møtevirksomheten uten å miste forelesinger eller annen undervisningsaktivitet.

Demokratitiden er hver onsdag fra kl. 14 og ut dagen. I denne tiden skal det ikke legges undervisning.

Ønsker du å lese mer om studentpolitiske verv?

Auditorium

Ordet auditorium betyr et rom for tilhørere. 

Auditorium er et større undervisningsrom eller -sal der forelesningene dine finner sted. Auditorium forkortes ofte til "aud". 

Ord og uttrykk
Campus

Vi i USN bruker begrepet "campus" som navn på våre studiesteder. Vi har åtte campuser

Studentweb

StudentWeb er en nettbasert tjeneste, hvor du blant annet kan:

 • semesterregistrere deg, og godkjenne utdanningsplanen din
 • betale semesteravgift (du finner din faktura i studentweb)
 • melde deg opp til eksamen
 • se eksamensresultatene dine
 • vedlikeholde kontaktinformasjonen din
 • se eksamensdatoene dine fra 1. oktober i høstsemesteret og 1. mars i vårsemesteret

Logg inn i StudentWeb.

Hva er min.usn?

min.usn.no er USNs eget intranett for studenter og ansatte.

På min.usn.no finner du blant annet:

 • din timeplan
 • dine meldinger fra Canvas
 • inngang til StudentWeb
 • nyheter og informasjon som er aktuelle for deg som student
 • tjenester og verktøy du trenger som student

Aktiver konto og logg deg inn på min.usn.no.

Nettstudier og e-læring

E-læring brukes om ulike former for undervisning hvor du bruker din datamaskin. Undervisningen foregår gjerne via nett. I USNs nettstudier står e-læring helt sentralt, men e-læring blir også tatt mer og mer i bruk ved undervisning av campusstudenter.