Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

Samvirke og beredskap

Ingen land, samfunn eller individ er immune mot kriser og katastrofer. Når situasjoner oppstår er det viktig at samlede offentlige, private og frivillige ressurser virker sammen. Vet du og din virksomhet hvordan man identifiserer og håndterer uønskede hendelser? Studiet veksler mellom vår campus Vestfold og Torpomoen i Hallingdal. For studiet ved Torpomoen prioriteres søkere fra Hallingdalsregionen.

Velg mellom

Studiet veksler mellom campus Vestfold og Torpomoen i Hallingdal. For studiet ved Torpomoen prioriteres søkere fra Hallingdalsregionen.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Hallingdal
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Vår 2024
Vestfold
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Vår 2025

Hvem passer studiet for?

Studiet er for ledere og ansatte i virksomheter som trenger innføring i samvirke og beredskapsarbeid. Mange virksomheter er lovpålagt å ha beredskapsplaner og samvirke med andre. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan risiko skal håndteres og hvordan samvirke kan utvikles.

Studiet er også tilpasset de som kunne tenke seg en fremtidig lederposisjon i en virksomhet, eller som er interessert i fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap.

Hvorfor studere samvirke og beredskap?

Det å jobbe med samvirke og beredskap innebærer å ha kunnskap om tidligere, nåværende og framtidig risiko. God beredskap handler ikke bare om evnen til å respondere på ulike hendelser. Det handler også om effektivt og målrettet arbeid knyttet til forebygging, planlegging og gjenoppretting.

Dette lærer du i studiet

I dette emnet presenteres studentene for fagfeltet samvirke og beredskap. Studentene introduseres både for nasjonale og internasjonale hendelser, perspektiver og teorier. Det vil bli gitt en innføring i den norske beredskapsmodellen med et hovedfokus på de 4 nasjonale prinsippene ansvar, likhet, nærhet og samvirke. Samvirke som prinsipp og arbeidsform vil bli spesielt omtalt.

Etter endt studium skal du være i stand til å:

  • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • Kunne bidra til å øke fokuset på informasjonssikkerhet i egen organisasjon.
  • Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap
  • Kunne planlegge og lede fag prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Videre utdanningsmuligheter

Samvirke og beredskap kan inngå som et valgemne i årsstudium i ledelse.

Se andre emner innen lederutdanning.