Disputas: Hilde Hovda Midje

Portrett av Hilde H. Midje som ser i kamera og smiler

Hilde Hovda Midje disputerer for doktorgraden i Personorientert helsearbeid. Avhandlingen handler om betydningen av jobbengasjement hos pleiepersonell i sykehjem, og hvordan det sammen med forhold i arbeidsmiljøet kan fremme utviklingen av personorienterte helse- og omsorgstjenester.


06 Jun

Praktisk informasjon

 • Dato: 6 juni 2024
 • Tid: kl. 10.00 - 15.30
 • Sted: Drammen, rom A5508 og Zoom
 • Last ned kalenderfil

 • Følg disputasen på Zoom her
  Meeting ID: 626 9435 7787
  Password: 06.06.24

  Program

  Kl. 10.00: Prøveforelesning: Teoretiske og metodologiske valg for å studere helsetjenester under omstillingsprosesser

  Kl. 12.00: Disputas: Engagement in health and health in engagement – Examining the antecedents and outcomes of work engagement among nursing home staff

  Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Lotta Dellve, professor, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
  • Andreopponent: Kirsti-Iren Skovdahl, professor, Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Høgskolen i Østfold
  • Administrator: Knut Tore Sælør, førsteamanuensis, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN
  • Disputasleder: Halvard Vike, professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN

  Veiledere

  • Hovedveileder: Steffen Torp, professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN
  • Medveileder: Kjell Ivar Øvergård, professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN

  Kontakt oss

  For spørsmål eller andre henvendelser, kontakt oss på phdhealthcare@usn.no.

Hilde H. Midje skal forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet i Personorientert helsearbeid ved Faktultet for Helse- og sosialvitenskap.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas.

Sammendrag

"Eldrebølgen" refererer til den raskt økende andelen eldre i befolkningen og de påfølgende økonomiske og praktiske utfordringene for velferdsstaten Norge. Avhandlingen omhandler tiltak for å imøtekomme det økte behovet for langtids helse- og omsorgstjenester for eldre mennesker og for tilstrekkelig og kvalifisert personell som kan bemanne disse tjenestene.

Forskning i helsevesenet har vist at jobbengasjement kan bidra til forbedret helse og velvære for ansatte, økt tjenesteeffektivitet og -produktivitet, reduserte intensjoner om å slutte i jobben, samt forbedret kvalitet på og tilfredshet med tjenestene. Funnene i avhandlingen indikerer at arbeidsmiljøet og jobbengasjementet til pleiepersonellet som jobber i sykehjem kan spille en viktig rolle i utviklingen av personorienterte helse- og omsorgstjenester til de eldre.

Personorienterte helse- og omsorgstjenester i sykehjem krever at de ansatte er dedikert, engasjert, oppmerksomt og sympatisk til stede i møtene med de eldre. Funnene i intervjustudien som er inkludert i avhandlingen, indikerer at jobbengasjement bidrar til dette gjennom den økte mentale, kognitive og fysiske arbeidskapasiteten som medfølger denne tilstanden. Spørreskjemastudien viser at arbeidsmiljøforhold som stimulerer til økt jobbengasjement er opplevelse av autonomi og mening i arbeidet, utviklingsmuligheter og sterkt kollegialt samhold. Den systematiske kunnskapsoversikten som inngår i avhandlingen viser at de mest undersøkte og sikre forløperne til jobbengasjement blant ansatte i sykehjem er sosial støtte og lærings- og utviklingsmuligheter. Når det gjelder utfall av jobbengasjement, er personorienterte prosesser og handlinger mest undersøkt. Den systematiske kunnskapsoversikten viser imidlertid at det finnes relativt få forskningsstudier på jobbengasjement i akkurat denne arbeidskonteksten. Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er derfor for tynt og sprikende til å trekke noen sikre konklusjoner.