Del A. Ph.d.-håndbok for kandidater og veiledere

Utdanning til philosophiae doctor (ph.d.) er kort sagt et aktivt forskningsarbeid under veiledning, og skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.


Målet for ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er å utdanne selvstendige forskere med kvalifikasjoner på høyt internasjonalt nivå. Dette skal gjøres i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

Håndboken tar utgangspunkt i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.).  Flere av programmene har i tillegg egne utfyllende bestemmelser.

Kandidater har både et studieforhold og et ansettelsesforhold, enten til USN eller til en annen arbeidsgiver. Del A av håndboka omhandler først og fremst regler og rutiner som har med ph.d.-kandidatenes studieforhold til USN å gjøre. Ansettelsesforholdet reguleres av andre forskrifter.

Ansvar i gjennomføringen av ph.d.-løpet

 • Det er Styret ved USN som har det øverste ansvaret for ph.d.-utdanningene
 • Den daglige driften av ph.d.-utdanningene er lagt til fakultetene
 • Forskningsutvalget koordinerer på tvers av USNs ph.d.-programmer og skal sikre en enhetlig og god forskerutdanning ved USN
 • Kandidaten er tatt opp på et ph.d.-program, og samtidig tilsatt ved et institutt ved USN eller en annen institusjon. Er kandidaten ansatt ved USN har instituttleder ansvaret for tilsettingen og ansettelsesforholdet
 • Hvert ph.d.-program har et programutvalg som har ansvar for faglig innhold, utvikling og undervisning ved programmet innenfor vedtatte rammer og retningslinjer. Leder for programutvalget har det faglige ansvaret og fungerer som programkoordinator. Hvert program har også en administrativ ph.d.-koordinator

1. Starte opp

Mål: Ph.d.-kandidater ved USN skal sikres en god oppstart som legger grunnlaget for en vellykket gjennomføring av ph.d.-utdanningen.

Forberedelse, opptak og oppstart

Her finner du alle skjema og informasjon om forberedelse, opptak og oppstart.

Vilkår for opptak er beskrevet i kapittel 2 i ph.d.-forskriften og eventuelle utfyllende bestemmelser.

En ph.d.-utdanning krever gode engelskkunnskaper. Det forventes at kandidaten er i stand til å formidle forskningsresultatene både muntlig og skriftlig på engelsk, og kan delta på seminarer som foregår på engelsk osv.

Ph.d.-kandidat:

Opptakssøknaden skal bl.a. inneholde:

 • Foreløpig prosjektbeskrivelse (ved noen program i samarbeid med veileder)
 • Plan for opplæringsdelen som omfatter emner (min. 30 studiepoeng), fremdriftsplan, foreløpig publiseringsplan og finansieringsplan
 • Forslag til minst én medveileder i tillegg til hovedveileder, samt beskrivelse av et aktivt forskningsmiljø

Veileder:

 

Oppnevning av veileder

Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Det er fakultetet som oppnevner veiledere for kandidatene. Ved noen program vil et utlyst ph.d.-stipend være knyttet til en bestemt veileder allerede ved utlysningen. Hovedregel er at hovedveileder skal være tilsatt ved USN. Opptaket avsluttes med at det inngås en avtale mellom fakultetet og kandidaten. Ph.d.-avtalen er beskrevet i §2-5 i ph.d.-forskriften. Ph.d.-kandidaten skal ha minst to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. Ph.d.-avtalen, Del B, Avtale om faglig veiledning i ph.d.-utdanningen, skal fyllles ut for alle kandidater som er tatt opp. Avtaleparter i del B er kandidat, veiledere og vertsfakultet. Dersom en kandidat har flere formelle veiledere, skal avtalens dem B omfatte samtlige veiledere. Prosedyrer vedrørende oppnevning av veileder er omhandlet i ph.d.-forskriften § 3-2. Alle veiledere skal ha doktorgrad. Hovedveileder skal være ansatt ved institusjonen. Enkelte av fakultetene har egne retningslinjer for veiledning. Alle veilederne har et felles ansvar for den faglige oppfølgingen, og skal legge til rette for at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø med seniorforskere og andre ph.d.-kandidater. God dialog, gjensidig tillit og respekt mellom ph.d.-kandidat og veileder er avgjørende for et produktivt samarbeid og gode resultater.

 


2. Gjennomføre

Mål: Ph.d.-kandidater ved USN skal sikres god kvalitet og støtte i alle deler av studieløpet, slik at de kan gjennomføre innenfor normert tid og oppnår beskrevet læringsutbytte for programmet.

Underveis i ph.d.-løpet

Her finner du alle skjema og informasjon aktuelt for deg som veileder og ph.d.-kandidat underveis i løpet.

Ph.d.-kandidat:

Som ph.d.-kandidat må du selv ta initiativ til å drøfte med veiledere utfordringer og problemer som måtte oppstå med forskningsarbeidet eller veiledningen. Hvis du ikke er i stand til å drøfte problemet med veileder(-ne), kan du gå til gå til faglig/administrativ leder ved ph.d.-programmet. Ansvarlig fakultet har ansvaret for å utpeke ny(e) veileder(e) ved langvarig sykdom, permisjon e.l.

Veileder:

 • Skal gi kandidaten jevnlig og forutsigbar veiledning av høy kvalitet i tråd med ph.d.-forskriften, slik at prosjektet er i samsvar med god forskningspraksis og holder riktig faglig nivå
 • Skal sikre oppfølging av kandidatens progresjon
 • Skal levere fremdriftsrapporter
 • Skal delta på kandidatens midtveisevaluering og bistå med koordinering av denne
 • Har ansvar for at kandidaten er gjort kjent med lover og regler for bruk av forskningsdata, og eventuelt fange opp og håndtere avvik hos kandidaten, oppdage fusk og brudd på god forskningsetikk
 • Har ansvar for planlegging og gjennomføring av veiledningsmøter
 • Skal sikre at kandidaten tilbys tilknytning til relevant fagmiljø, med internasjonal orientering og eventuell tilknytning til forskergruppe
 • Har ansvar for dialog mellom hovedveileder og medveiledere
 • Har meldeplikt for arbeidsresultater med næringsmessig potensiale som gjøres i arbeidsforholdet
 • Har ansvar for å videreutvikle egen veilederkompetanse gjennom deltagelse i eksterne fagmiljø og veilederkurs

Veilederne bør kjenne til ph.d.-kandidatens akademiske bakgrunn og vurdere om det er behov for styrking av spesielle kunnskaper eller ferdigheter ved oppstart eller underveis i ph.d.-perioden. I tillegg til individuell oppfølging forventes det at veileder deltar sammen med kandidaten på enkelte seminarer.

Studieopphold ved gjesteinstitusjon
USN oppfordrer sine ph.d.-kandidater til studieopphold ved andre institusjoner. Slike studieopphold bør så langt det er mulig legges inn i prosjektbeskrivelsen. Dersom man etter prosjektstart ser at man ønsker å tilbringe deler av studietiden ved en gjesteinstitusjon uten at dette har vært lagt inn i opprinnelig plan, må dette avklares med veileder og fakultet.

Fravær
Det er viktig å gi beskjed til USN om lengre fravær. Ved forlengelse skal det fylles ut et eget skjema for endringer i avtaleperioden der det blant annet redegjøres for hvorfor avtalen forlenges og hvordan forlengelsen skal finansieres. Ved forlengelse p.g.a. permisjon, sykefravær, arbeid på annet prosjekt eller lignende, skal dokumentasjon eller bekreftelse fra arbeidsgiver legges ved. Forlengelsen skal godkjennes av fakultetet.


3. Avslutte

Mål: Forskningsarbeid og publiseringer gjort av ph.d.-kandidater ved USN skal holde høy internasjonal standard. 

Innlevering og bedømming av avhandling

Her finner du alle skjema og informasjon om innlevering og bedømming av avhandling.

Ph.d.-kandidat:

 • Skal informere veileder før innlevering av avhandling
 • Skal sende søknad om bedømming av avhandling til fakultet og med vedlegg i.h.t. ph.d.-forskriften
 • Skal levere dokumentasjon på at opplæringsdelen er fullført og bestått
 • Skal levere ph.d.-avhandling av høy etisk og forskningsmessig kvalitet i tråd med gjeldende regelverk og god internasjonal standard
 • Skal sikre at alle involverte parter sitt bidrag er gjenkjennbart og ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk og at medforfattererklæring(er) er signert

Ph.d.-kandidaten bør ha fått avhandlingen språkvasket før innlevering.

Veileder:

 • Har ansvar for å sikre at ph.d.-avhandlingen holder høy etisk og forskningsmessig standard i tråd med gjeldende regelverk
 • Skal normalt ha gitt klarsignal til kandidaten før innlevering
 • Skal foreslå bedømmelseskomité for fakultetet

Fakultetet:
Når søknaden om å få ph.d.-avhandlingen bedømt er godkjent, oppnevner fakultetet en bedømmelseskomité. Fakultetet har ansvar for å sende eksemplarer av avhandlingen til bedømmelseskomitéen. Kandidaten skal i bedømmelsesperioden ikke være i kontakt med medlemmene av bedømmelseskomitéen.

Innen 3 måneder etter at komitéen har mottatt avhandlingen, skal komitéen avgi en begrunnet uttalelse om arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden eller ikke. Ph.d.-kandidaten vil motta innstillingen fra fakultetet og gis en frist på 10 arbeidsdager til eventuelt å fremme skriftlige merknader til innstillingen.

Ph.d.-kandidat:

 • Skal levere et kortfattet sammendrag av ph.d.-avhandlingen på norsk og engelsk til administrasjonen
 • Skal lage pressemelding og ta pressebilder
 • Skal sørge for at manuskript blir levert til trykking hos biblioteket og sørge for korrekturlesning av prøvetrykk

Prøveforelesning og disputas

Her finner du alle skjema og informasjon om prøveforelesning og disputas.

Temaet for prøveforelesning skal kunngjøres for kandidaten og offentliggjøres 10 arbeidsdager før forelesningen. Det er bedømmelseskomiteen som foreslår tema for prøveforelesningen, og temaet skal ikke stå i direkte forbindelse med tema for avhandlingen.

Disputasen er kandidatens forsvar av avhandlingen. Det er fakultetet som organiserer disputasen. Tid og sted for disputas offentliggjøres senest 10 arbeidsdager før den avholdes. Som hovedregel gjennomføres prøveforelesning og disputas på samme dag.

Tips til  arrangement av doktorgradsmiddagen.