Del A. Ph.d.-håndbok for kandidater og veiledere

Utdanning til philosophiae doctor (ph.d.) er et aktivt forskningsarbeid under veiledning, og skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Målet for ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er å utdanne selvstendige forskere med kvalifikasjoner på høyt internasjonalt nivå. Dette skal gjøres i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

Håndboka tar utgangspunkt i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.)

USNs ph.d. håndbok er utviklet og forvaltes av Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering og bygger på USNs kvalitetssystem. Ph.d. håndboka er ment å være et oppslagsverk til bruk for de som administrerer ph.d. utdanningen, for ph.d.-veiledere og for ph.d.-kandidater.

Den er delt inn i to deler: DEL A for kandidater og veiledere og DEL B for de som administrerer ph.d. utdanningene. Både del A og del B tar for seg oppgaver, rutiner, roller og ansvar tilknyttet oppstart, gjennomføring og avslutning i ph.d. utdanningen. I tillegg er det et sett med rutiner- og arbeidsbeskrivelser som beskriver de praktiske og administrative oppgavene som tilhører de ulike fasene. Disse er knyttet til USNs kvalitetssystem.

Vi anbefaler å lese både del A og B – til sammen gir de grunnleggende og helhetlig forståelse av ansvarsforhold og de ulike oppgavene gjennom et doktorgradsløp. Håndboken kan også benyttes som oppslagsverk når det er noe du lurer på.

Ansvar i gjennomføringen av ph.d.-løpet

 • Det er styret ved USN som har det øverste ansvaret for ph.d.-utdanningene
 • Forskningsutvalget gir råd om harmonisering av og kvalitetsutvikling i doktorgradsprogrammene. Herunder tilbud om tilrettelegging, undervisningstilbud og krav til deltakere i programmet. Forskningsutvalget ledes av viserektor for forskning
 • Den daglige driften av ph.d.-utdanningene er lagt til fakultetene, med administrativ støtte fra en ph.d. -koordinator knyttet til hvert program
 • Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering (AFI) skal sikre en enhetlig og god forskerutdanning ved USN og har et overordnet koordinerende ansvar på tvers av USNs ph.d.-programmer
 • Kandidaten tas opp på ett av USNs ph.d.-program. Kandidaten vil enten være ansatt ved et institutt ved USN (KD-hjemmel eller et eksternfinansiert forskningsprosjekt), eller ved en annen institusjon. Eventuelt kan kandidaten være tatt opp på det aktuelle ph.d.-programmet som nærings- ph.d., offentlig ph.d. eller med annen eksternfinansiert samarbeidsavtale
 • Dersom kandidaten ansatt ved USN har instituttleder ansvaret for tilsettingen og ansettelsesforholdet (personalansvar)
 • Hvert program har et ph.d.-programutvalg som har ansvar for drift av programmet, opptak av kandidater, faglig innhold, utvikling og undervisning ved programmet innenfor vedtatte rammer og retningslinjer. Leder for programutvalget har det faglige ansvaret og innehar funksjon som ph.d.-programansvarlig (egen funksjonsbeskrivelse). Hvert program har også en ph.d.-koordinator som har det administrative ansvaret for hele ph.d. løpet

 

Lykke til!

Heidi Ormstad

Viserektor forskning


1. Starte opp

Mål: Ph.d.-kandidater ved USN skal sikres en god oppstart som legger grunnlaget for en vellykket gjennomføring av ph.d.-utdanningen.

Forberedelse, opptak og oppstart

Her finner du alle skjema og informasjon om forberedelse, opptak og oppstart.

Vilkår for opptak er beskrevet i kapittel 2  i ph.d. forskriften og eventuelle utfyllende bestemmelser. Tilhørende rutine- og arbeidsbeskrivelser: 3.5 og 3.5.1

Ph.d.-kandidat:

 • Har ansvar for å søke opptak til ph.d.-programmet innen gitt frist, normalt senest innen tre måneder etter ansettelse/oppstart i eksternfinansiert prosjekt. Krav til søknaden er beskrevet i §2-2 i ph.d. -forskriften
 • Skal gjøre seg kjent med lover, regler og retningslinjer ift. bruk og lagring av forskningsdata, IKT reglement og eksportkontrollforskriften der denne er relevant
 • Skal gjøre seg kjent med forskningsetiske retningslinjer, Helseforskningsloven og personvernhensyn der dette er relevant

Opptakssøknaden skal inneholde:

 • Dokumentasjon for den utdanningen som ligger til grunn for opptaket
 • Beskrivelse av forskningsprosjektet, som omfatter faglig redegjørelse for forskningsprosjektet, fremdriftsplan og foreløpig publiseringsplan
 • Plan for opplæringsdelen (minimum 30 stp.)
 • Dokumentasjon for finansiering
 • Dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
 • Planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, institusjoner
 • Opplysninger om eventuelle immaterielle restriksjoner for å beskytte andres rettigheter
 • Forslag til minst én medveileder i tillegg til hovedveileder, samt beskrivelse av et aktivt forskningsmiljø
 • Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser, og hvordan disse skal avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komitéer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre osv). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden

Hovedveileder:

 • Skal normalt bistå kandidaten med søknadsprosessen, utforming av prosjektbeskrivelse og gjennomføringsplan
 • Skal sørge for at kandidaten har implementert kravene i helseforskningsloven og personvernhensyn og søkt REK, Sikt eller andre instanser, hvis relevant
 • Har ansvar for å kvalitetssikre kandidatens innhenting av tillatelser til bruk av forskningsdata og sørge for at forskningsetiske retningslinjer blir fulgt
 • Informerer om regler for medforfatterskap med kandidaten

Opptaket formaliseres med at det inngås en avtale mellom fakultetet og kandidaten. Ph.d.-avtalen er beskrevet i § 2-6 i ph.d. -forskriften. Avtalens del B, om faglig veiledning i ph.d.-utdanningen, skal fylles ut og signeres av kandidat, samtlige veiledere og vertsfakultet.

Oppnevning av veiledere og veiledningens innhold

Regelverk som gjelder oppnevning av veileder, er omhandlet i ph.d. -forskriften § 3-2.

Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Det er fakultetet, v/programmets ph.d. utvalg, som oppnevner veiledere for kandidatene. Ved noen program vil et ph.d.-stipend være knyttet til en bestemt veileder allerede ved utlysningen. Hovedregel er at hovedveileder skal være tilsatt ved USN. Ph.d.-kandidaten skal ha minst to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder.

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst en av de oppnevnte veilederne bør ha erfaring fra veiledning av kandidater på ph.d.-nivå. Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved det fakultet der ph.d.-kandidaten er tatt opp. Fakultetet kan oppnevne hovedveileder som ikke er tilsatt ved det fakultetet der kandidaten er tatt opp, i slike tilfeller bør medveileder være tilsatt ved det fakultetet der kandidaten er tatt opp. Medveileder er øvrig fagperson som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for ph.d.-kandidaten med hovedveileder. Hovedveileder skal være kandidatens primære kontakt.

Ekstern veileder er en veileder fra et annet fakultet enn det ph.d.-kandidaten er tatt opp ved, eller som kommer fra en institusjon/virksomhet utenfor USN. Hovedveileder har ansvar for å følge opp kandidatens faglige utvikling og gi råd om opplæringsdelen. Alle veilederne har et felles ansvar for den faglige oppfølgingen, og skal legge til rette for at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø med seniorforskere og andre ph.d.-kandidater. God dialog, gjensidig tillit og respekt mellom ph.d.-kandidat og veileder er avgjørende for et produktivt samarbeid og gode resultater. De ulike doktorgradsprogram kan ha egne retningslinjer for veiledning.

Veilederne skal videre gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen, som disposisjon, språklig form og dokumentasjon og gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag fra bibliotek, arkiv og nettressurser. Gi veiledning i faglig formidling. Hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante internasjonale nettverk, som eventuelt kan føre til opphold i utlandet av kortere eller lengre varighet. Støtte opp om kandidatens fremtidsplaner og snakk om mulige karriereveier, i eller utenfor akademia. Sørg for at kandidaten er informert om USNs forpliktelse til EUs Charter & Code. 

Kandidat og hovedveileder kan hver for seg be fakultetet om å oppnevne ny hovedveileder for kandidaten. Hovedveileder kan ikke fratre før ny er oppnevnt. USNs skjema for søknad om bytte av veileder skal benyttes. Uenigheter mellom veileder og kandidat knyttet til tilgang til eller rådighet over innsamlede data, tvist om størrelsen på bidrag til felles artikkelprosjekter, og tvister mellom opphavsrettigheter mv., bør fortrinnsvis løses på lavest mulig nivå på fakultetet.

TIPS til veiledere:

- Inviter kandidaten du skal veilede til et oppstartsmøte hvor du gjør deg kjent med kandidatens akademiske bakgrunn for å vurdere om det er behov for styrking av spesielle kunnskaper eller ferdigheter ved oppstart eller underveis i ph.d.-perioden. Avklar forventinger til veiledningen og til gjennomføring av prosjektet. Vær tydelig på dine egne forventninger og sørg for å skape tillit fra start

- Skriv veilederkontrakt

- Vær tydelig på ulike roller og ansvar i forskningsprosjektet. En veileder kan være medforsker og medforfatter, men også en prosjektleder som er ansvarlig for forskningsidéen til et større forskningsprosjekt. Dersom det er tenkt at veileder skal være medforfatter, gå gjennom retningslinjene for medforfatterskap. Dokumenter gjerne enighet rundt medforfatterskapet underveis

- Sett deg inn i etiske forhold mellom veileder og kandidat. Veiledere er, som alle andre, underlagt forskningsetiske retningslinjer. Veiledning og kollegialitet | Forskningsetikk

- Bidra til at kandidaten har et trygt og godt arbeidsmiljø og vær obs på psykososiale forhold underveis som kan medføre fravær over lengere tid

- Vær en forskerkollega like mye som veileder, og se på ph.d.-kandidaten som en ressurs for mer enn kun ph.d.-arbeidet

- Vær behjelpelig med å bidra til verktøy for kommunikasjon: vitenskapelige ferdigheter innen skriving, presentasjon og språk

- Vær motivator og gi så mye entusiasme og positive tilbakemeldinger som mulig og konstruktiv kritikk når nødvendig


2. Gjennomføre

Mål: Ph.d.-kandidater ved USN skal sikres god kvalitet og støtte i alle deler av studieløpet, slik at de kan gjennomføre innenfor normert tid og oppnår beskrevet læringsutbytte for programmet.

Underveis i ph.d.-løpet

Her finner du alle skjema og informasjon aktuelt for deg som veileder og ph.d.-kandidat underveis i løpet.

Ph.d.-kandidat:

 • Må melde seg opp til og fullføre de emner som utgjør den godkjente opplæringsdelen. Dersom man vil gjøre endringer i opplæringsdelen må kandidaten søke programutvalget om godkjenning
 • Skal delta i planlegging og gjennomføring av veiledningsmøter
 • Skal holde avtalt framdrift og årlig levere framdriftsrapport (Jfr. ph.d -forskriften § 3-7.)
 • Skal gjennomføre midtveisevaluering iht. avtalt plan. (Jfr. Ph.d. -forskriften § 3-8.)
 • Skal delta på ph.d.-seminarer dersom dette kreves av fakultetet/ph.d –programmet. Det forventes i tillegg at kandidaten deltar aktivt og presenterer prosjektet sitt i interne og eksterne faglige fora underveis i ph.d. løpet
 • Inviteres til å delta i en årlig evaluering/spørreundersøkelse av ph.d.-programmet
 • Har meldeplikt for arbeidsresultater med næringsmessig potensiale som gjøres i arbeidsforholdet
 • Dersom du søker om utvidet tid i ph.d. -programmet grunnet forsinkelser i prosjektet, må du oppdatere fremdriftsplanen. Søknaden sendes til ph.d. -koordinator. Søknaden skal godkjennes av programutvalget
 • Må selv ta initiativ til å drøfte med veiledere utfordringer og problemer som måtte oppstå med forskningsarbeidet eller veiledningen. Hvis du ikke ønsker å drøfte problemet med veileder(-ne), kan du kontakte programutvalgsleder eller ph.d.-koordinator for programmet. Ph.d.-utvalget har ansvaret for å oppnevne ny(e) veileder(e) ved langvarig sykdom, permisjon e.l. Skjema for å søke endring av veileder må benyttes. Dersom du finner det vanskelig å snakke med noen av de nevnt over, kan du kontakte verneombudet på fakultetet
 • Andre psykiske eller fysiske helsemessige utfordringer? Ta kontakt med SSN for individuell veiledning. SSN tilbyr gratis hjelp/samtale til alle ph.d. kandidater ved USN
 • Oppfordres til å engasjere seg i USNs stipendiatforening – USN SPO. Som ph.d. kandidat er du automatisk medlem i foreningen som har som mål å samle informasjon om og fremme felles faglige og sosiale interesser

Fravær
Det er viktig å gi beskjed til USN om lengre fravær fra ph.d. -arbeidet. Ved fravær som dreier seg om foreldrepermisjon, sykdom eller andre saker knyttet til ditt arbeidsforhold, skal du kontakte personalavdelingen. Ved søknad om fravær grunnet arbeid på annet prosjekt eller lignende, må bekreftelse fra arbeidsgiver/prosjektleder legges ved søknaden. Søknaden skal godkjennes av programutvalget. Du bør uavhengig av årsak til fraværet ta dette opp med din veileder slik at det best mulig kan legges til rette for gjenopptakelse arbeidet når du kommer tilbake.

Vær oppmerksom på at USN IT tilganger kan bli endret ved langvarig fravær – kontakt IT avdelingen for avklaring.

 

Mobilitet - forskningsopphold i utlandet
USN oppfordrer sine ph.d.-kandidater til studieopphold ved utenlandske institusjoner. Slike studieopphold bør så langt det er mulig legges inn i prosjektbeskrivelsen. Dette kan du gjøre selv om du ikke har avtale eller detaljer på plass på søknadstidspunktet. Dersom man etter prosjektstart ser at man ønsker å tilbringe deler av forskningstiden ved en utenlandsk gjesteinstitusjon uten at dette har vært lagt inn i opprinnelig plan, må dette avklares med veileder og fakultet. Les mer om ph.d.-mobilitet, søknader og muligheter her: Ansattmobilitet

Driftsmidler

Driftsmidler er midler som skal brukes til å gjennomføre prosjektet. Informasjon om driftsmidler på ditt program, gis i oppstartsamtalen med ph.d. koordinator. Midlene brukes normalt til å dekke utgifter til konferanser, utstyr, bøker o.l. Størrelsen på driftsmidlene vil variere avhengig av arbeidsgiver og finansieringskilde. Dersom du er tilsatt utenfor USN skal tilgang på driftsmidler beskrives i doktorgradsavtalen.

Dersom du er tilknyttet et overordnet prosjekt må du normalt gå via prosjektleder for å disponere midlene, men noen ph.d.-kandidater kan disponere midlene selv. Uansett må driftsmidlene disponeres i henhold til gjeldende lover og regler for bruk av offentlige midler. Ubrukte driftsmidler tilfaller institusjonen (USN). Driftsmidlene til USN-ansatte stipendiater, og også andre stipendiater i UH-sektoren, er offentlige midler. Det betyr at anskaffelsene i utgangspunktet ikke er kandidatens personlige eiendom. Dette gjelder spesielt større anskaffelser. Du kan avklare detaljene rundt bruk av driftsmidlene med prosjektleder eller instituttleder. Kontakt ditt institutt (leder) dersom du er usikker på noe om driftsmidlene.

USN har rammeavtaler som skal benyttes ved innkjøp. Det er viktig at du bruker disse ved alle innkjøp og følger retningslinjene for reiser for ansatte ved bestilling av reise. Kontakt ph.d. -koordinator dersom du har behov for hjelp med dette.

 

TIPS til kandidater:

 • Meld fra til ph.d. koordinator dersom du ønsker å søke om utvidet tid, bytte kurs eller veileder
 • Informer veileder og/eller ph.d. koordinator om alle forhold som kan ha betydning for veiledningen eller progresjon i prosjektet. Gjelder også eventuelle eksterne samarbeidspartnere.
 • Vær bevisst tiden du har til rådighet
 • Hold deg orientert om arbeidsmarkedet – bygg nettverk og lag en karriereplan
 • Delta i internasjonale nettverk, søk på sommerskoler som tilbys gjennom våre internasjonale nettverk YERUN og EDUC og søk mobilitetsstipend dersom du ønsker et lengre forskningsopphold utenfor Norge
 • Bidra til at egen, og andre ph.d. kandidaters doktorgradsutdanning ved USN, blir en god reise. Delta, engasjer deg og bry deg!

Hovedveileder:

 • Har ansvar for planlegging og gjennomføring av veiledningsmøter og skal gi kandidaten jevnlig og forutsigbar veiledning av høy kvalitet i tråd med ph.d.-forskriften, slik at prosjektet er i samsvar med god forskningspraksis og holder riktig faglig nivå
 • Skal sikre at kandidaten tilknyttes relevant fagmiljø, med internasjonal orientering og innlemmes i aktuell forskningsgruppe
 • Har ansvar for dialog mellom medveiledere underveis i ph.d. -løpet
 • Har ansvar for at kandidaten er gjort kjent med lover og regler for bruk av forskningsdata, og eventuelt fange opp og håndtere avvik hos kandidaten, mht. ev fusk eller brudd på god forskningsetikk
 • Har, sammen med kandidat, meldeplikt for arbeidsresultater med næringsmessig potensiale som gjøres i arbeidsforholdet. AFI kan gi støtte i vurdering av saker
 • Har ansvar for å videreutvikle egen veilederkompetanse gjennom deltagelse i eksterne fagmiljø og USNs eget veilederkurs
 • Skal sikre kandidatens progresjon. Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for årlig rapportering om ph.d.-kandidatens arbeid og progresjon (Jfr. ph.d -forskriften § 3-7.)
 •  Følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid
 • Skal delta på kandidatens midtveisevaluering og bistå med koordinering av denne
 • I tillegg til individuell oppfølging forventes det at veileder deltar sammen med kandidaten på enkelte seminarer

3. Avslutte

Mål: Forskningsarbeid og publiseringer gjort av ph.d.-kandidater ved USN skal holde høy internasjonal standard. 

Innlevering og bedømming av avhandling

Her finner du alle skjema og informasjon om innlevering og bedømming av avhandling.

Ph.d.-kandidat:

 • Skal informere veileder før innlevering av avhandling
 • Skal sende søknad om bedømming av avhandling, med vedlegg i.h.t. ph.d. -forskriften § 4-3.  til ph.d. -koordinator
 • Skal levere ph.d.-avhandling av høy etisk og forskningsmessig kvalitet i tråd med gjeldende regelverk og god internasjonal standard
 • Skal sikre at alle involverte parter sitt bidrag er gjenkjennbart og ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk, og at medforfattererklæring(er) er signert
 • Ph.d.-kandidaten bør ha fått avhandlingen språkvasket før innlevering
 • PC og annet IT utstyr skal innleveres etter at arbeidsforholdet/kontrakten med USN er avsluttet. Ta kontakt med IT avdelingen for tilbakeføring avPC og IT utstyr. Etter at arbeidsforholdet/kontrakten med USN er avsluttet, er det viktig at forskningsdata slettes, deles eller overføres i henhold til godkjenninger og avtaler. Ta kontakt med forskningsdatagruppa i biblioteket for hjelp med deling, sletting eller overføring av forskningsdata.

Hovedveileder:

 • Har ansvar for å sikre at ph.d.-avhandlingen holder høy etisk og forskningsmessig standard i tråd med gjeldende regelverk
 • Skal normalt ha gitt klarsignal til kandidaten før innlevering
 • Skal foreslå bedømmelseskomité for fakultetet. Skjema med forslag til medlemmer av komitéen, sendes sammen med CV for eksterne medlemmer og signerte habilitetserklæringer, til ph.d. -koordinator. Programutvalget skal godkjenne foreslått bedømmelseskomité

Programutvalget:

Når søknaden om å få ph.d.-avhandlingen bedømt er godkjent, oppnevner ph.d.-programutvalget en bedømmelseskomité. Ph.d.-koordinator har ansvar for å sende en elektronisk versjon av avhandlingen til bedømmelseskomitéen. Kandidaten skal i bedømmelsesperioden ikke være i kontakt med medlemmene av bedømmelseskomitéen.

Innen 3 måneder etter at komitéen har mottatt avhandlingen, skal komitéen avgi en begrunnet uttalelse om arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden eller ikke. Ph.d.-kandidaten vil motta innstillingen fra fakultetet og gis en frist på 10 arbeidsdager til eventuelt å fremme skriftlige merknader til innstillingen.

 

Når avhandlingen er godkjent for disputas skal kandidaten:

 • Levere et kortfattet sammendrag av ph.d.-avhandlingen på norsk og/eller engelsk (jfr. Ph.d.-forskrift § 4-12 og USNs språkpolitiske retningslinjer USNs språkpolitiske retningslinjer, skrive en kort pressemelding, og evt. ta pressebilder. Benytt skjema press release – sendes til kommunikasjonsavdelingen
 • Sørge for at avhandlingen blir sendt til trykking hos biblioteket og sørge for korrekturlesning av prøvetrykk

Prøveforelesning og disputas

Her finner du alle skjema og informasjon om prøveforelesning og disputas.

Temaet for prøveforelesning skal kunngjøres for kandidaten og offentliggjøres 10 arbeidsdager før forelesningen. Det er bedømmelseskomiteen som oppgir tema for prøveforelesningen. Temaet skal ikke stå i direkte forbindelse med tema for avhandlingen. Se ph.d. -forskrift § 4-14 og § 4-15.

Disputasen er kandidatens forsvar av avhandlingen. Det er fakultetet som organiserer disputasen. Som hovedregel gjennomføres prøveforelesning og disputas på samme dag. Dersom fysisk tilstedeværelse for kandidat, veiledere, opponenter ikke er mulig, kan disputasen gjennomføres digitalt.

Veileder har ingen formell rolle under prøveforelesning og disputas, men deltar i mottakelse etter disputas, i lunsj med opponenter og er med på doktormiddag dersom dette avholdes. Det er likevel naturlig at veileder stiller seg til disposisjon for kandidaten i forhold til støtte og oppmuntring og bidrar til en god forberedelse for kandidaten.

 

Tips til kandidat for prøveforelesning og disputas:

 • Les nøye gjennom bedømmelseskomitéens tilbakemeldinger slik at du er forberedt på spørsmål fra opponentene
 • Gjør deg kjent med teknisk utstyr i rommet disputasen skal avholdes. Dersom gjennomføringen er digital, vil du få hjelp av IT-service på campus til å sjekke nett tilgang, lyd og bildekvalitet
 • Øv deg på presentasjonene – det er spesielt viktig at du overholde gitt tidsramme

 

Doktormiddag

Det er valgfritt for doktoranden å arrangere en middag eller sosial samling etter at disputasen er gjennomført. Du står fritt i hvordan du legger opp arrangementet; fra en stor middag i kjole og hvitt, til et koldtbord i forlengelsen av disputasen, eventuelt ingen doktormiddag. (Hvis du ikke ønsker å arrangere en formell doktormiddag, bør du gi beskjed om dette til ph.d. -koordinator slik at disputasleder, komitémedlemmene og veileder(ne) er forberedt på det). Det mest vanlige er en middag med pent antrekk, der også disputasens leder, bedømmelseskomitéen og veileder(ne) samt instituttleder blir invitert. Doktoranden kan også invitere familie og venner. Middagen er offisiell, men kan ha en mindre offisiell siste del. Doktoranden betaler selv for arrangementet. Merk at noen av utgiftene kan trekkes av på skatten.

 

Kreeringsseremoni

USN arrangerer årlig en felles doktorkreeringsseremoni for alle doktorander som disputerte foregående år. Seremonien uttrykker en overgang fra doktorand til kreert doktor – som blir institusjonalisert gjennom selve høydepunktet: tildelingen av doktordiplomet. Kreeringsseremonien er en feiring av USNs nyutdannede doktorer og skal tydeliggjøre at vi driver utdanning på høyeste akademiske nivå, i tett samspill med samfunns- og næringsliv. Seremonien avholdes normalt siste torsdagen i april hvert år og rullerer fra campus til campus.