Ph.d.-kurs: Teori og metoder i samarbeidsbasert forskning

Ph.d.-studenter som studerer sammen.
Ph.d.-kurs ved USN

Dette emnet er en del av doktorgradsprogrammet i personorientert helsearbeid. Emnet gir fem studiepoeng og undervises juni 2024. Eksterne kandidater er velkomne til å søke.

Meld deg på her

Åpent for søking frem til 3. mai 2024.

Faglig innhold

Samarbeidsbasert forskning har som utgangspunkt at alle som berøres av en forskningsprosess skal høres og ha innflytelse på så vel prosess som resultater. Samarbeid er ofte et krav for å få finansiering, og kravet begrunnes vanligvis med at forskningen får høyere kvalitet og nytteverdi. Samarbeidsbasert forskning gir alle involverte gode muligheter til læring, og øker sannsynligheten for at forskningen blir nyttiggjort i praksis. Samtidig er det ikke opplagt hva samarbeidsbasert forskning er, og hvilke forutsetninger som må være innfridd for at læring, nytte og høy forskningskvalitet skal bli en realitet. I dette emnet gis det en oversikt over vitenskapsteoretiske forståelser av samarbeidsbasert forskning, videre gis det eksempler på ulike samarbeidsbaserte forsknings design og samarbeidsbaserte metodetilnærminger. Sentrale temaer er makt, etikk og forskningskvalitet. Metoder som anvendes i samarbeidsbasert forskning initierer sosiale praksiser som involverer alle som deltar. Konkret hvem som samarbeider, om hva, og hvilke ressursmessige og andre forutsetninger de har varierer, og har betydning for hvordan samarbeid gjennomføres og forskningskvalitet realiseres. I dette emnet vil særlig helse-, sosial- og velferdsfaglige kontekster belyses.

Dette er et uavhengig kurs. (Du trenger ikke å følge ph.d.-programmet personorientert helsearbeid ved USN).

Læringsutbytte

 • har inngående kunnskap om samarbeidsbasert forskningsmetodologi og kan relatere denne metodologien til vitenskapsteoretiske grunnlagsforståelser
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike samarbeidsbaserte metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap gjennom samarbeidsbasert forskning innen sitt fagområde
 • kan utvikle design for samarbeidsbaser forskning
 • kan lede komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter med samarbeidsbasert forskningsmetodologi
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis om samarbeidsbasert forskningsmetodologi
 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet innenfor samarbeidsbasert forskning
 • kan drive samarbeidsbasert forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon med bruk av samarbeidsbasert forskningsmetodologi

Undervisningsdatoer: 3.-5. juni. 2024

Antall deltagere: 20

Studiepoeng:  5 ECTS

Nivå: ph.d. 

Undervisningssted: Campus Drammen

Undervisningsspråk: Norsk

Opptakskrav: Mastergrad innenfor relevant område. Eksterne og interne søkere ønskes velkommen. 

Arbeidskrav:

 • 1 side om relevans for eget prosjekt (sendes sammen med søknad)
 • 10 sider paper (leveres etter emnet)

Emneansvarlig: Mona Sommer / Bengt Eirik Karlsson