Forskningsgruppen i matematikkdidaktikk består av aktive forskere med lang erfaring innen både forskning og undervisning i matematikk.

Vi forsker på læring og undervisning av matematikk i barnehage, skole og høyere utdanning ut fra ulike perspektiver og målsetninger.

Forskningsgruppen arbeider strategisk og langsiktig for å konsolidere og videreutvikle et solid fagmiljø innen matematikkdidaktikk som er anerkjent nasjonalt og internasjonalt.

Vi har flere prosjekter som involverer både nasjonale og internasjonale partnere.

Gruppen bidrar per i dag med betydelig forskningsbasert kompetanse til lærerutdanning, videreutdanning av lærere og utvikling av praksis i skolene i regionen.

Pågående forskningsprosjekt:

Developing Human Rights Values in Mathematics Teacher Education: Education with and by Youth (ViMTE)

Kontakt: Yasmine Abtahi

Målet med prosjektet er å utvikle teori og pedagogiske metoder for styrke kunnskapen om etikk, menneskeverd og demokratisk deltaking i matematikkundervisningen.

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd (NFR) og tilhører porteføljen Utdanning og kompetanse.

Mer om prosjektet (usn.no)

Mathematical toolkit design North-South

Kontakt: Suela Kacerja (USN)

I dette prosjektet samarbeider matematikkdidaktikere ved USN, Høgskolen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Cape Town (UWC) om å utforme forskningsbaserte verktøykasser (toolkits) til undervisning i matematikk innenfor samfunnsrelaterte temaer.

Prosjektet er finansiert gjennom UTFORSK-programmet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Mer om prosjektet (usn.no)

Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies (MIM)

Kontakt: Annica Andersson (USN)

I dette prosjektet undersøker forskningsmiljøer ved USN, UiT Norges arktiske universitet, Michigan State University (USA) og University of New Brunswick (Canada) hvordan ulike språk og kulturer kan hindre, støtte eller utfordre læring i matematikkfaget. 

MIM-Posjektet er finansiert gjennom FINNUT-programmet til Norges forskningsråd (NFR).

Mer om prosjektet (usn.no)

Migration in Mathematics Classrooms: Promoting intercultural dialogue in school mathematics (MMC)

Contact: Yasmine Abtahi (USN)

In this project researchers from USN, University of Bristol, University of Ottowa collaborate to study the impact of student migration on mathematics learning from the perspectives of students and teachers.

The MSC-project is supportd by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

Social and political issues in mathematics education: a participatory research with secondary school teachers (SPME)

Forskningsområder i matematikkdidaktikk:

Sosiopolitisk forskning i matematikkdidaktikk

Kontakt: Annica Andersson, Yasmine Abtahi, Suela KacerjaBeth Herbel-Eisenmann

 • Human interaction in mathematics education contexts
 • Mathematics and language(s), culture(s) and ethnomathematics
 • Mathematics and sustainabilityResearch within the Socio-Political, as for example power, privilege and politics of mathematics learning, and Critical Mathematics Education
   

Pågående og aktive prosjekter innen dette forskningsområdet:

​​​​​Bevis og argumentasjon

Kontakt: Andrea Hofmann

Dette forskningsområdet fokuserer på følgende aspekter:

 1. Elevers og læreres arbeid med matematiske resonnementer, argumentasjon og bevis
 2. Rollene matematiske resonnementer, argumentasjon og bevis spiller i matematikkfaget og i samfunnet
 3. Representasjoner i matematiske resonnementer, argumentasjon og bevis
Matematikkdidaktikk i barnehage og begynneropplæring

Kontakt: Siv Svendsen

Dette forskningsområdet fokuserer på fire aspekter:

 1. Utvikling av matematisk tenkning og handling hos barn i 3-6 års alderen
 2. Utvikling av matematisk tenkning og handling hos barn på første til fjerde trinn
 3. Barnehagelæreres orkestrering av lekbaserte matematiske læringsaktiviteter
 4. Læreres orkestrering av lekbaserte matematiske læringsaktiviteter i første til fjerde trinn

Gruppeledere

Medlemmer

Ph.d.-kandidater