På søken etter de gode praksisene i spesialpedagogikk (PraksIS)

prosjektlogo; PraksIS

Forskningsprosjektet retter søkelyset på hva de som jobber rundt og med barn og unge med ulike behov - laget rundt- erfarer fungerer av spesialpedagogisk praksis i sin egen hverdag (2021-2026).

Hovedmål og fokus 

Kompetanseløft i spesialpedagogikk (Meld. St. 6 (2019–2020) - Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO), skal over en tiårsperiode løfte den spesialpedagogiske kompetansen slik at et godt pedagogisk tilbud kommer raskere og tettere på barn og unge. Innenfor det spesialpedagogiske profesjons- og forskningsfeltet og i den offentlige debatten i media har det vært mye fokus på utfordringene som barn og unge med spesialpedagogiske behov møter i hverdagen enten det er i barnehagen eller grunnskoleopplæringen. Vi vet gjennom forskning at det er store kvalitets forskjeller på hvilke spesialpedagogiske tiltak det enkelte barn får. Det finnes heller ingen spesifikke kompetansekrav til spesialpedagogene som utøver tiltakene, og mange av tiltakene som igangsettes mangler forskning om hva som fungerer og har vist seg å ha effekt. Parallelt med dette eksisterer det forskning som viser at faglig funderte tiltak har en god effekt for barn og unge som strever faglig og sosialt i hverdagen. 

Forskningsprosjektet forfølger denne tematikken og ønsker å belyse problemstillingen; 
Hvordan fungerer regionens praksis i ulike spesialpedagogiske temaer? 

Forskningsspørsmål; 

  1. Hvilke spesialpedagogiske utfordringer opplever "laget rundt" barn og unge i barnehagen og grunnskoleopplæringen? 
  2. Hva erfarer "laget rundt" barn og unge at fungerer av spesialpedagogisk praksis i egen hverdag?

Informanter og datamaterialet

Informantene i studien er selve "laget rundt" barn og unge og knyttet til regionen - Vestfold, Telemark og Viken området;

- 1/2 av informantene er i kategorien vi har kalt "laget rundt" barn og unge. Dette omfatter kommunalt og privat ansatte barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, og pedagogisk psykologiske rådgivere. Dette er yrkesgrupper som daglig jobber med ulike spesialpedagogiske teamer. Alle informantene i denne gruppen intervjues.

- 1/2 av informantene er masterstudenter i spesialpedagogikk/pedagogikk eller GLU (med 5 måneders praksiserfaring). Alle Informantene skriver et eget erfaringsskriv.

Studentene er både informanter (med et erfaringsskriv) og intervjuere/medforskere i prosjektet. 

Datamaterialet består av;

  • Semi-strukturerte temabaserte intervjuer fra selve "laget rundt" barn og unge som er kjent i regionen for å mestre ulike spesialpedagogiske fokusområder. Det lages erindringsnotat til hvert enkelt intervju. Hovedfokus i intervjuene er hva som kjennetegner de gode praksisene i spesialpedagogikk, men også hva som kan være utfordrende praksis å stå i.
  • Erfaringsskriv med casebeskrivelser fra fagområder som masterstudentene opplever som utfordrende i sin hverdag og som omfatter spesialpedagogiske arbeidsoppgaver. Erfaringsskrivene er på 2-4 sider med casebeskrivelser.

Datamaterialet består av casebeskrivelser og praksisfortellinger fra - laget rundt barn og unge - som jobber med ulike spesialpedagogiske arbeidsoppgaver i regionen til Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningsprosjektet er søkt og godkjent av NSD. 

Prosjektmedlemmer

 

FAKTA

Hvem og hva: Det er to ulike informantgrupper; 

  1. Intervjuer fra "laget rundt" barn og unge – kommunalt eller privat ansatte. Det lages erindringsnotat til hvert enkelt intervju.  
  2. Erfaringsskriv (med casebeskrivelser) fra masterstudenter i spesialpedagogikk ved USN med refleksjoner fra eget spesialpedagogisk arbeid.  

Sannsynlig datamateriale for hele prosjektperioden - 5 år; 

  • ca. 150 intervjuer fra praksisfeltet
  • ca. 150 erfaringsskriv fra masterstudenter i spesialpedagogikk

Oppdragsgiver: Prosjektet er finansiert det første året av Universitetet i Sørøst-Norge - med midler fra USN Profesjon 2022

Samarbeid: Prosjektet hadde i oppstartsåret et nært samarbeid med kommunene i Vest-Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommun, med den spesiallagde mastermodulen for kompetanseløft i spesialpedagogikk på 30 stp. I de fire neste årene samarbeider prosjektet med veiledere og masterstudenter fra både GLU og master i pedagogikk/spesialpedagogikk.

Prosjektleder; Kathrine Bordevich 

Prosjektet er knyttet til forskergruppen; "oppvekst og utdanning" 

                             prosjektlogo; PraksIS