Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning. To ungdommer. Foto.

Forskergruppen "Hva forårsaker skoleavbrudd i Telemarksregionen?" søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Med en tverrfaglig innfallsvinkel ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker både oppvekst og utdanning.


Hva forsker vi på?

Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder. I vår region har vi spesifikke utfordringer som gjør at en stor andel ungdom faller utenfor. Ved å generere empirisk kunnskap om barn og unges levevilkår i vår region, mener vi kunnskapsgrunnlaget hos våre regionale samarbeidspartnere vil bli styrket, noe som igjen kan bidra til et bedre offentlig tjenestetilbud nasjonalt. Forskningsprosjektene anvender både kvantitative og kvalitative metoder.

Forskningsdisipliner

Forskergruppen er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse- og sosialsektoren. De forskningsprosjektene som nå pågår er innenfor temaene:

 • Skoleavbrudd og gjennomføring av videregående skoler
 • Ungdom
 • Barnevern
 • Det regionale flerkulturelle oppvekstmiljøet
 • Kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og barns utvikling
 • Sosial klasse og sosial ulikhet i dag
 • Lokalmiljø og fritidstradisjoner

Nasjonale samarbeidspartnere

 • Sykehuset i Telemark, v/ statistiker Martin V. Svendsen og psykologspesialist Ingebjørg Hestetun
 • Telemarks fylkeskommune v/ Oppvekstsjef Helge Galdal og rådgiver Kjersti Norgård Aase (folkehelse)
 • Fylkesmannen i Telemark v/ Elisabeth Holte
 • Skien kommune v/ SLT-koordinator Frøydis Straume
 • NAV Skien v/ Elin Mandt
 • NHO v/ Arild Ljådal
 • Korus Sør: v/Rosanne Kristiansen
 • Telemarkforskning og Universitetet i Oslo, v/ Professor Halvard Vike;
 • NOVA v/ forsker II Viggo Vestel, forsker I Tormod Øia, og forsker II Mira Sletten, forsker II Anders Bakken
 • Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi v/professor Terje Wessel
 • Statistisk sentralbyrå v/seniorrådgiver Gustav Haraldsen
 • Forum for studier Sør. Nettverk for praksisstudier internasjonalt for profesjonsutdanningene
 • Nasjonal Referansegruppe for rekruttering av minoritet etniske nordmenn til barnevernpedagogutdanningene i Norge, Mangfoldsprosjektet (HiOA)
 • Nasjonalt nettverk for ungdomsforskning

Internasjonale samarbeidspartnere:

 • Malmø Universitet, Professor Philip Lalander
 • NORDYK, Nordisk Yrkespedagogisk och yrkesdidaktisk nätverk
 • Networkers SouthNorth
 • Molloy College, v/ dekan Maureen Walsh
 • Hofstra University, Institute for Global Studies and Geography, NY, USA v/associate professor, Kari Bolstad Jensen

Pågående forskningsprosjekter:

 • Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark

Prosjektledere: Mette Bunting, EFL og Geir H. Moshuus, HS

Dette er et samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og NAV i Telemark og Østfold. Forskningsprosjektet skal produsere prosesskunnskap om skolegjennomføring og utdanningsavbrudd blant unge i Telemark. Dette er en longitudinell kvalitativ studie over 10 år, der 71 informanter (ungdommer fra videregående skole og NAV) blir intervjuet. Les mer om prosjektet ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark.

 • Ung i Telemark

Prosjektleder: Geir H Moshuus, HS

Dette er et regionalt basert paraplyprosjekt som er og består av enkeltstudier og sammenligninger av lokalsamfunn. For Høgskolen i Telemark er Ungdata-undersøkelsene en del av «Ung i Telemark».

 • Ph.d-prosjekt: Ungdom og fritid i Telemark

Stipendiat: Elisabeth Gulløy, HS

Prosjektet studerer forholdet mellom ungdoms fritid og deres opplevelser av tilhørighet, stedstilknytning og trivsel. En sentral problemstilling er på hvilke måte fritiden påvirker ungdoms forhold til stedet de bor på, og hvordan stedstilknytning varierer fra sted til sted og mellom ulike grupper. Data hentes hovedsakelig fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene.

 • Kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og vektutvikling blant barn og ungdom i Telemark

Prosjektleder: Inger Margaret Oellingrath, HS

Forskningen er et samarbeid med Sykehuset i Telemark. Prosjektet har fulgt et kull med barn i Telemark og bestått av 3 datainnsamlinger. Det er samlet inn spørreskjemabaserte data om kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse, samt veid og målt barna i samarbeid med skolehelsetjenesten i kommunene i Telemark. Prosjektets overordnede mål har vært å øke kunnskapen om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn med ulik bakgrunn i Telemark, med tanke på å utvikle gode forebyggende tiltak for å begrense utviklingen av overvekt og fedme.

 • Barnevern i et kulturelt komplekst velferdssamfunn

Prosjektleder Inger Kjersti Lindvig, HS

Dette er en kartleggingsundersøkelse der tema for studien har vært barnevernets arbeid med minoritetsetniske brukere. 83 kommuner som hører til innenfor Bufetat, region Sør deltar i undersøkelsen. Den kvantitative kartleggingsstudien er første del, og neste fase av prosjektet er knyttet til kvalitative studier av barnevernets profesjonsutøvere og brukerne av barnevernets tjenester. Bruk av digital historiefortelling og fokusgruppeintervju vil være blant de sentrale tilnærmingsmåtene.

 • Følgeforskning «Fra Talenter til fagarbeider»

Prosjektleder: Åse Streitlien, EFL.

Høgskolen i Telemark har fått i oppdrag å utføre følgeforskning på pilotprosjektet «Fra talent til fagarbeider» som prøver ut en alternativ organiseringsmodell i yrkesfaglige studieprogram. Metoder som benyttes er intervju og dokumentstudier.

 • Følgeforskning: Alternativt VG1 kurs for flerspråklige elever

Prosjektleder: Åse Streitlien, EFL.

Høgskolen har fått i oppdrag å utføre følgeforskning på alternativt VG1 kurs for flerspråklige elever ved Skien videregående skole. Disse elevene tar VG1 over to år. Metoder som benyttes er intervju, observasjon og dokumentstudier.

 • Why "Drop Outs" are "Push Outs"

Prosjektleder: Torill A. Halvorsen
 
What causes an increasing dropout rate of students in Tanzanian educational system?
Project targeting the individual oriented concept "Drop Outs" replacing the focus on institutional responsibility causing "Push Outs".
En komparativ tilnærming vil være å undersøke mekanismer som fører til skoleavbrudd i nord og sør. 
Prosjektet er tilknyttet NORHED-finansierte TRANSLED (UiO), - et nord-sørsamarbeid mellom Norge og Tanzania, henholdsvis SUZA (the State University of Zanzibar) og UDSM (University of Dar es Salaam).

 • Ph.d.-prosjekt: Tilhørighet i Telemark 

Stipendiat: Mari Bastøe Bergåker