Forskergruppe for oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning. To ungdommer. Foto.

Forskergruppen "Oppvekst og Utdanning" søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Med en tverrfaglig innfallsvinkel ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker både oppvekst og utdanning.


Forskergruppen søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Med en tverrfaglig innfallsvinkel ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker oppvekst og utdanning.

Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder. Ved å generere empirisk kunnskap om barn og unges oppvekst- og levevilkår i vår region, vil kunnskapsgrunnlaget hos våre regionale samarbeidspartnere bli styrket, noe som igjen kan bidra til bedre offentlig tjenester nasjonalt. Det er derfor viktig at forskningen har et nært samarbeid med lokal og regional praksis, og at disse deltar aktivt i forskningsprosessen. 

Forskningsprosjektene anvender både kvantitative og kvalitative metoder, som styrker forskergruppa til å bli et miljø hvor ulike empiriske tradisjoner brukes aktivt. Ulike oppdrag og prosjekter innenfor gruppa gir mulighet til å samarbeide på tvers av fagtradisjoner og økt kompetanseheving for hver enkelt forsker og gruppen som helhet. Gruppa arrangerer også egne metodekurs for forskerne, studenter og praksisfeltet. 

For de regionale samarbeidspartnere er det nyttig å ha et faglig fellesskap med forskergruppa for å drøfte den lokale situasjonen i forhold til regionale og nasjonale utviklingstrekk slik det formidles i offentlig statistikk og på den nasjonale forskningsfronten. Erfaringen etter fire år er at forskningsgruppas utadrettede aktiviteter fyller et behov i regionen.

Forskningsdisipliner

Forskergruppen er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse-, velferd- og sosialsektoren. De forskningsprosjektene som nå pågår er innenfor temaene:

 • Ungdomskultur
 • Barns og unges relasjoner 
 • Barn og unges oppleveser av skolesamfunnet 
 • Undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervinsing
 • Skoleavbrudd og manglende gjennomføring av videregående skoler
 • Marginaliserte ungdom
 • Sosial klasse og sosial ulikhet i dag
 • Barnevern og minoritetsperspektivet
 • Det flerkulturelle oppvekstmiljøet
 • Kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse og barns vektutvikling
 • Lokalmiljø og fritidstradisjoner
 • Nord-Sør (komparative studier) 

Møtedatoer  2019-2020

 • 30. september, kl 12-15
 • 26. november, kl 9-12
 • 16.- 18. mars. (3 fulle dager, starter opp med; fellesmøte; 16.03 kl 9-12, så nasjonaltnettverkssamling; 12-15, skrivefellesskap, 17.- 18. mars. 
 • 5. juni, 9-12

 

Pågående forskningsprosjekter

 • Marginalisation and Co-created Education (MaCE)

Erasmus plus prosjekt med samarbeid mellom Universitetet i Sørøst Norge, University of Cumbria (UK) og VIA University College (DK). Prosjektleder; Mette Bunting (IPED).  Les mer om MaCE her

 • Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA)

Longitudinelt forskningsprosjekt over 10 år, i samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og NAV i Telemark og Østfold. Prosjektledere: Mette Bunting (IPED) og Geir H. Moshuus (IKRS). Les mer om prosjektet UngSA her.

 • Ung i Telemark, Vestfold og Buskerud - Ungdata undersøkelsen

Et regionalt basert paraplyprosjekt som består av enkeltstudier og sammenligninger av lokalsamfunn. For USN er Ungdata-undersøkelsene en del av «Ung i Telemark». Prosjektleder: Elisabeth Gulløy (IHSV).

Les mer om Ung i Telemark her.

Ler mer om ung i Vestfold her 

Les mer om Ung i Buskerud her.

 • Barnevern i et kulturelt komplekst velferdssamfunn

En kartleggingsundersøkelse der tema for studien har vært barnevernets arbeid med minoritetsetniske brukere. 83 kommuner som hører til innenfor Bufetat, region Sør deltar i undersøkelsen. Prosjektleder; Inger Kjersti Lindvig (IHSV). Les mer om prosjektet her.

 • Why "Drop Outs" are "Push Outs"

En komparativ tilnærming vil være å undersøke mekanismer som fører til skoleavbrudd i nord og sør. Prosjektet er tilknyttet NORHED-finansierte TRANSLED (UiO), - samarbeid mellom Norge og Tanzania  dvs. SUZA (the State University of Zanzibar) og UDSM (University of Dar es Salaam). Prosjektleder: Torill A. Halvorsen (IPED)

 • Ph.d -prosjekt: Ungdom og fritid i Telemark

Prosjektet studerer forholdet mellom ungdoms fritid og deres opplevelser av tilhørighet, stedstilknytning og trivsel. Data hentes hovedsakelig fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene. Stipendiat: Elisabeth Gulløy (IHSV)

 • Ph.d -prosjekt: Tilhørighet i Telemark 

Stipendiat: Mari Bastøe Bergåker (IPED)

 • Ph.D.-project: Offentlig phd. 

Ph.D Candidate: Mona Berg Jensen (Telemark fylkeskommune)

 • Ph.d -prosjekt: Tilhørighet og identitetskonstruksjon i møte med skolesamfunnet

En kulturdidaktisk studie av elevers narrativer i eller utenfor videregående skole i Telemark. Stipendiat: Kathrine Bordevich (IPED)

 

Avsluttede prosjekter;

 • «Fra Talenter til fagarbeider»

Følgeforskning på pilotprosjektet «Fra talent til fagarbeider» som prøver ut en alternativ organiseringsmodell i yrkesfaglige studieprogram, gjennom intervju og dokumentstudier. Prosjektleder: Åse Streitlien, (IPED). Les mer om prosjektet her

 •  Alternativt VG1 kurs for flerspråklige elever

Følgeforskning på alternativt VG1 kurs for flerspråklige elever ved Skien videregående skole, hvor elevene tar VG1 over to år, gjennom intervju, observasjon og dokumentstudier. Prosjektleder: Åse Streitlien, (IPED).

 • Kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og vektutvikling blant barn og ungdom i Telemark

Forskningssamarbeid med Sykehuset i Telemark, med data om kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse, samt veid og målt barna i samarbeid med skolehelsetjenesten i kommunene i Telemark. Prosjektleder: Inger Margaret Oellingrath (ISH). Les mer om prosjektet her.

Gruppas primære tilknytning

Forskergruppa er tverrfaglig og inkluderer fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag ved institutt for pedagogikk (IPED) og institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS), samt fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) ved institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV) og institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH).  

Medlemmer av gruppa

Regionale samarbeidspartnere

 • Martin V. Svendsen (statistiker) og Ingebjørg Hestetun (psykologspesialist) Sykehuset i Telemark
 • Kjersti Norgård Aase (Rådgiver analyse og statistikk, kommuneveiledning), Telemark fylkeskommune, Folkehelse
 • Oda Kobro Borjesson 
 • Helge Galdal (Fylkesopplæringssjef), Heidi Sønstebø (rådgiver), Mona Berg Jensen (Seksjonleder) og Heidi Staurheim (Leder for PPT og oppfølgingstjenesten) Telemark fylkeskommune, Oppvekst
 • Torgeir Selle (Statistiker), Telemark fylkeskommune
 • Karin Sørensen (Rådgiver), Fylkesmannen i Telemark
 • Grete Gjelten (Oppvekstsjef) og Frøydis Straume (SLT-koordinator), Skien kommune
 • Elin Mandt (Leder), Siljan kommune
 • Robert Lien Pettersen, Rådgiver, Bamble kommune
 • Merethe Kronstad, Rådgiver, Porsgrunn kommune

Nasjonalt nettverk

Vi har også i kontakt med andre nasjonale nettverk. Det kan være på nettverkssamlinger, konferanser eller mer uformell kontakt. Vi samarbeider også om ulike typer publiseringer sammen med en del av dem.

Internasjonalt nettverk

 • Via University College (Danmark)
 • University of Cumbria (UK)
 • University College Metropol (Danmark)
 • University Baleares, Palma Mallorca (Spania)
 • University of Pune (INDIA)
 • University of Dar es Salaam, Tanzania 
 • State University of Zanzibar, Tanzania
 • Glasgow Caledonian University (Skottland)
 • Roskilde Universitet (Danmark)
 • Reykjavik University (Island) 
 • Universidad de Alicante (Spania)
 • Nelson Mandela University (Sør Afrika)
 • University of Johannesburg (Sør Afrika)
 • Free State University (Sør Afrika)
 • North Western University (Sør Afrika)
 • University of Western Cape (Sør Afrika)
 • Rhodes University (Sør Afrika)
 • Tanga International Competence Centre i Tanga (Tanzania)
 • Ilula Orphan Programe i Iringa (Tanzania)
 • El Shaddai, Goa (India) 
 • Crescent Educational & Volunteer Service (Tamale) Ghana
 • California State University Dominguez Hills (California) USA
 • Skandinaviske og Europeiske Universitet og høgskoler