På søken etter de gode praksisene i spesialpedagogikk (PraksIS)

prosjektlogo; PraksIS

Forskningsprosjektet retter søkelyset på hva de som jobber rundt og med barn og unge med ulike behov (laget rundt), erfarer at fungerer av spesialpedagogisk praksis i sin egen hverdag (2021-2026)


Hovedmål og fokus 

Kompetanseløft i spesialpedagogikk (Stortingsmelding 6, Tett på) skal over en tiårsperiode løfte den spesialpedagogiske kompetansen slik at et godt pedagogisk tilbud kommer raskere og tettere på barn og unge (Regjeringen 2019-2020). I media og forskning vært mye fokus rundt utfordringene som barn og unge med spesialpedagogiske behov møter i hverdagen i barnehagen eller grunnopplæringen. Vi vet gjennom forskning at det er store kvalitets forskjeller på hvilke spesialpedagogiske tiltak det enkelte barn får, det finnes heller ingen kompetansekrav til spesialpedagogene som utøver tiltakene, i tillegg til at mange av tiltakene som igangsettes ofte ikke er basert på forskning som fungerer og har effekt. Parallelt med dette eksisterer det forskning som viser at faglig funderte tiltak gitt av spesialpedagoger med riktig kompetanse har en god effekt for barn og unge som strever faglig og sosialt i hverdagen. 

Forskningsprosjektet forfølger denne trenden og ønsker å belyse problemstillingen; 

Hvordan fungerer regionens praksis i ulike spesialpedagogiske temaer? 

Forskningsspørsmål; 

  1. Hvilke spesialpedagogiske utfordringer opplever "laget rundt" barn og unge i barnehagen og grunnopplæringen? 
  2. Hva erfarer "laget rundt" at fungerer av spesialpedagogisk praksis i egen hverdag?

Bakgrunn 

I 2018 startet Vest-Telemark interne prosesser for å vurdere kommunenes spesialpedagogiske arbeid og identifisere ulike utviklings og kompetansebehov. Gjennom samarbeid med USN ønsket de å lage et spesialtilpasset kompetanseløft om spesialpedagogikk i regionen. I tråd med nye nasjonale føringer om kompetanseløft i spesialpedagogikk (Stortingsmelding 6, Tett på). Samarbeidet har resultert i to prosjekter;

  • et samarbeids og utviklingsprosjekt som har resultert i at USN tilbyr et tilrettelagt masteremne på 30 stp. i spesialpedagogikk i trå med kompetanseløftet. Emnet er tenkt å tilbys andre regioner etter 2021/2022. Emneansvarlig; Hilde Sofie Stokke
  • et forskningsprosjekt "På søken etter de gode praksisene i spesialpedagogikk" (2021-2026) som samler inn praksis erfaringer fra "laget rundt" barn og unge i hele Sørøst-Norge. Prosjektleder; Kathrine Bordevich

Informanter og datamaterialet

Informantene i studien er selve "laget rundt" barn og unge – kommunalt eller privat ansatte eller studenter med masteremner i spesialpedagogikk.

- 2/3 av informantene er det vi har kalt "laget rundt" barn og unge. Kommunalt/privat ansatte (spesialpedagoger, barnehagelærere, lærere og pedagogisk psykologiske rådgivere) i regionen Sørøst-Norge, som er kjent for å mestre de spesialpedagogiske teamene som studentene har i fokus. Informantene her intervjues.

- 1/3 av informantene er studenter i spesialpedagogikk. Halvparten har fullført en bachelor utdanning og er ansatt i regionen med spesialpedagogiske arbeidsoppgaver, men tar en mastermodul på USN (beskrevet over i utviklingsprosjektet). Den andre halvparten er masterstudenter i den nye lærerutdanningen GLU, med 5 mnd. praksiserfaring (oppstart høsten 2022). Informantene her skriver et eget erfaringsskriv. 

Studentene er både informanter (med et erfaringsskriv) og intervjuere/medforskere i prosjektet. Datamaterialet er;

  • Semi-strukturerte temabaserte intervjuer fra selve "laget rundt" barn og unge som er kjent i regionen for å mestre ulike spesialpedagogiske fokusområder. Det lages erindringsnotat til hvert enkelt intervju. Hovedfokus i intervjuene er de gode praksisene i spesialpedagogikk.
  • Erfaringsskriv med casebeskrivelser fra to til tre områder som masterstudentene opplever som utfordrende i sin hverdag av spesialpedagogiske arbeidsoppgaver. Erfaringsskrivene er på 2-4 sider med casebeskrivelser. 

Datamaterialet består av casebeskrivelser og praksis fortellinger fra - laget rundt barn og unge - som jobber med ulike spesialpedagogiske arbeidsoppgaver i Sørøst-Norge. Forskningsprosjektet er søkt og godkjent av NSD. 

Prosjektmedlemmer

 

FAKTA

Hvem og hva: Det er to ulike informantgrupper; 

  1. Intervjuer fra "laget rundt" barn og unge – kommunalt eller privat ansatte. Det lages erindringsnotat til hvert enkelt intervju.  
  2. Erfaringsskriv (med casebeskrivelser) fra masterstudenter i spesialpedagogikk på USN med refleksjoner fra eget spesialpedagogisk arbeid. 

Sannsynlig datamateriale for hele prosjektperioden - 5 år; 

  • 400 intervjuer fra praksisfeltet
  • 200 erfaringsskriv fra masterstudenter i spesialpedagogikk

Oppdragsgiver: Prosjektet er finansiert det første året av Universitetet i Sørøst-Norge - med midler fra USN Profesjon 2022

Samarbeid: Prosjektet har et nært samarbeid med kommunene i Vest-Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den spesiallagde mastermodulen for kompetanseløft i spesialpedagogikk er tenkt å tilbys flere kommuner i Vestfold og Telemark fylkeskommune og i Viken fylkeskommune

Prosjektleder; Kathrine Bordevich 

Prosjektet er knyttet til forskergruppen; "oppvekst og utdanning" 

                             prosjektlogo; PraksIS