Inger Kjersti Lindvig

Dosent
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3110)
Inger Kjersti Lindvig er ansatt som dosent i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk. Hun har stor flerfaglig bredde innenfor pedagogikk, sosialpedagogikk, spesialpedagogikk, utviklingsstudier/internasjonalisert undervisning, og diakoni. Sosialpedagogiske emner, profesjonsstudier og vitenskapsteori og forskningsmetode, er sammen med internasjonale, globale og kulturelt komplekse problemstillinger tematisk omdreiningspunkt for hennes undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid. Hun er leder av den tverrfakultære og flerfaglige forskergruppen "Oppvekst og utdanning".

Ansvarsområder

Kompetanse

Profesjonsstudier, oppvekst, utdanning, marginalisering og internasjonalisering

Sosialpedagogikk, læreplanteori og læreplanutvikling

Minoritetsspråklige elever, skolegjennomføring og skolesamfunn

Barnevernets arbeid med minoritetsetniske familier

"Digitale Storytelling for Social Innovation" (Erasmus+relaterte prosjekter)

Vitenskapsteori, akademisk skriving og forskningsmetode 

Undervisning og veiledning; Global forståelse, kulturell kompleksitet, minoritetsperspektiver og profesjonsutøvelse

Praksisstudier internasjonalt og profesjonskvalifisering

CV

Formell utdanning

2021 Dosent

2018-2021 Dosentkvalifisering

2018 Phd-kurs, Emne Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon, SPVKMF (10 studiepoeng) ved doktorgradsprogrammet i Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo- og Akershus​

2015 Førstelektor

2014 Phd-kurs, Emne Profesjonsteori, SPOPT (10 studiepoeng), ved doktorgradsprogrammet i Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo- og Akershus

2013 Phd-kurs, Emne Vitenskapsteori, 9201 (10 studiepoeng), doktorgradsprogrammet i Kulturstudier, Høgskolen i Telemark

2013 Phd-kurs, Emne Kulturteori, 9200 (10 studiepoeng), doktorgradsprogrammet i Kulturstudier, Høgskolen i Telemark

1999 Cand. polit. grad, hovedfag pedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo

1993 Diakoniutdanning, Diakonhjemmets høgskolesenter, Den teologiske Høgskolen (Diatehs), inkludert grunnfag i kristendom med fordypning Internasjonal Diakoni

1993 1.avdeling/grunnfag, Spesialpedagogikk, Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

1993 Examen philosophicum sommersemester, Universitetet i Oslo

1992 Mellomfag i pedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo

1991 Cand. mag. grad, Høgskolen i Oslo

1991 Årsenhet(grunnfag) i U-landsfag/internasjonalisert undervisning,Sagene Lærerhøgskole

1990 Allmennlærerutdanning 3- årig, Sagene Lærerhøgskole

Praksis-studier og feltarbeid internasjonalt

Lindvig har praksis-studier og feltarbeid fra lærings, - utviklings- og endringsarbeid i tilknytning til helse- sosial og utdanningssektor fra Kongo (Zaire), Burundi, Rwanda, Kenya, Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Botswana, Sør-Afrika, Bangladesh, Ecuador, Bangladesh og Ukraina

For mer informasjon, se LinkedIn

Publikasjoner

Publikasjoner

Lindvig, I. K. & Svenni, T. W. (2021). Young migrant students` motivators and drive for obtaining education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). NJCIE 2921, Vol. 5 NO 1 (2021), 69-84. http://doi.org/10.7577/njcie.4219 https://journals.oslomet.no/index.php/nordiccie/article/view/4219      

Amundsen, M. L. & Lindvig, I. K. (2021). Hva mener kvinner med minoritetsbakgrunn kan være årsaken til at deres sønner ikke lykkes like godt som døtrene i utdanningssystemet?  Psykologi i kommunen (PIK) 2021 ;Volum 21.(1) . Tidsskriftet: Psykologi i kommunen (psykisk-kommune.no)

Amundsen, M. L. & Lindvig, I. K. (2.3. 2021). Hva mener kvinner med minoritetsbakgrunn kan være årsaken til at deres sønner ikke lykkes like godt som døtrene i utdanningssystemet? Republisert i Utdanningsforskning.no. Hva mener kvinner med minoritetsbakgrunn kan være årsaken til at deres sønner ikke lykkes like godt som døtrene i utdanningssystemet? (utdanningsforskning.no).

Amundsen, M. L. & Lindvig, I. K. (26. 5. 2021). Oppslag og intervju i NRK Oslo og Viken – Mamma sier at jeg skal bli lege, men det er urealistisk. Mange flerkulturelle gutter lytter ikke til utdanningsråd fra mødrene sine, viser en studie fra Universitetet i Sørøst-Norge. Det kan føre til at de gjør det dårligere på skolen. – Mamma sier at jeg skal bli lege, men det er urealistisk – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og radio. Oppslaget er skrevet på bakgrunn av artikkelen: Fagfellevurdert: Hva mener kvinner med minoritetsbakgrunn kan være årsaken til at deres sønner ikke lykkes like godt som døtrene i utdanningssystemet? / Psykologi i kommunen nr. 1 2021 (psykisk-kommune.no).

Amundsen, M. L. & Lindvig, I. K. (11.6. 2021). Gutter med minoritetsbakgrunn taper på konservative kjønnsroller (forskning.no) Universitetet i Sørøst- Norge, Kommunikasjonsrådgiver Maren Sofie Sandbakk

Lindvig, I. K. & Damsgaard, H. L. (2019). Kom inn i skolesamfunnet. Minoritetsspråklige elever og forebygging av frafall. I: Sosialpedagogiske perspektiver (Red.). Lone, A. & Halvorsen, T. Oslo: Universitetsforlaget.

Damsgaard, H. L. & Lindvig, I. K. (2019). Utdanning og danning. I: Sosialpedagogiske perspektiver (Red.). Lone, A. & Halvorsen, T. Oslo: Universitetsforlaget.

Lindvig, I. K. (2018). «Digital historiefortelling som audio-visuell etnografisk tilnærming til minoritetsforskning om barnevern».
Vitenskapelig Essay, PhD-emne: Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltakende observasjon». (10 studiepoeng). OsloMetropolian University.

Lindvig, I. K. & Mousavi, S. (2017). Hva får minoritetsspråklige ungdommer til å fullføre videregående skole?» I: Bunting, M & Moshuus, G. (Red.). (2017). «Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Lindvig, I. K. (2017). Building bridges between the researcher and research subjects. Digital storytelling as a participatory research approach. (P. 131-147). Published in: Jamissen, G., Hardy, P., Nordkvelle, Y. & Pleasants, H. (Eds.). (2017). «Digital Storytelling in Higher Education-International Perspectives. » Series Title: Digital Education and Learning. Palgrave Macmillan.

Lindvig, I. K. (2015). «Profesjonsfaglige utfordringer i barnevernets arbeid med minoritetsetniske familier og kulturdimensjons posisjon i profesjonskvalifiseringen?».Vitenskapelig Essay, PhD-emne: SPOPT, Profesjonsteori, (10 studiepoeng). Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA).

Lindvig, I. K. (2014). «Sentrale vitenskapsteoretiske utfordringer i relasjonen mellom forsker og forskningsobjekt, med minoritetsforskning som eksempel».Vitenskapelig Essay, PhD-emne: 9201, Vitenskapsteori, (10 studiepoeng). Kulturstudier, Høgskolen I Telemark.

Lindvig, I. K. (2013). »Idealer og virkelighet i barnevernets arbeid, særlig med minoritetsetniske barn». Vitenskapelig Essay, PhD-emne: 9200, Kulturteori, (10 studiepoeng). Kulturstudier, Høgskolen I Telemark.

Lindvig, I. K. (2007). Økokateketikk - et menighetspedagogisk anliggende og hele menighetens ansvar. I: Grønn kirkebok : skaperverk og miljø, forbruk og rettferd i menigheten. 2007 ISBN s. 24-30

Lindvig, I. K. og Fretheim, K. (2004). Kunnskap, holdning og handling. I: Fretheim, K. (red.). Mennesker kjemper for livet. Menneskeverd og menneskerettigheter i en globalisert verden. Oslo: Verbum Forlag, s. 114-125

Lindvig, I. K. (2001). Verdensvid kirke og lokalmenighet - en menighetspedagogisk undersøkelse. I: Schorre, H. J. & Tomren, S. (editor). Grønn postill. Økoteologi og kirkehverdag. Oslo: Verbum Forlag, s. 24-39

Lindvig, I. K. & Hessellund, E. (2000). Kap. 1. Den gode tid. Refleksjoner og mosaikk. I:Hessellund, E. & Rødahl, S. H. (red.). Alt har sin tid. Om tid, fri tid og frigjøring til å leve i tiden. Oslo: Kirkens U-landsinformasjon og Jubileum 2000/Norges Kristne Råd.

Lindvig, I. K. (2000). Kap. 2. Tiden som gave. I: Hessellund, E. & Rødahl, S. H. (red.). Alt har sin tid. Om tid, fri tid og frigjøring til å leve i tiden. Oslo: Kirkens U-landsinformasjon og Jubileum 2000/Norges Kristne Råd.

Forskningskonferanser og forskningsformidling

Lindvig, I. K. & Paphitis, S. (2020). «A Literary Review of Digital Storytelling- An approach to work packed 4.2. Evaluate global and South Africa digital storytelling landscapeErasmus+ Cooperation for innovation and exchange of good practices sub-programme. Final Report form. 24. January 2020, page 13. Project number 574065-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP. Project Title: Common Good First- digital storytelling for Social Inovation. Table of achieved results, page 2, 8-9.

Adair, J., Hornby, D. & Lindvig, I. K. (November 2019). Antatt abstract, The 9th International Digital Storytelling conference in Loughborough University (UK), 30. Mars -1. April 2020): «Story work for a Just Future. Exploring Diverse Experiences and Methods within an International Community of Practice».

Lindvig, I. K. (9. Mai 2019). MaCE-seminar med Michele Fine og faglig presentasjon: Digital «Storytelling- an audio-visual participant based approach in Higher Education Institutions regarding partnering with refugees and civil society.»

Lindvig, I.K. (31. Januar 2018). Hovedoppslag HSN-nytt «Står opp for barna og barnevernet». https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/star-opp-for-barna-og-barnevernet-article213191-7457.html

Lindvig, I. K. (8. Mars. 2018). Bokuttalelse til Universitetsforlaget og Fritt ord ad boka: Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk. Randi Edland Kroken (red.). (2018). Universitetsforlaget.

Karlsson, N. P. & Lindvig, I. K. (22. Mars 2018).  «Intervju på NRK-Telemark ad Erasmus+ prosjektet og USN pilot workshop og invitasjon til premierefest 22 Mars for visning av digitale fortellinger tilknyttet piloten. 
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/DKTE02005818/22-03-2018#t=10m6.12s

Paphitis, S. (Rhodes University), Lindvig, I. K. (University of Southeast Norway), Viedge, J. (Rhodes University). (July 2018). Sharing narratives across a global life-world: Digital Storytelling in communities and higher education. Abstract for IEASA Conference 22-24 August 2018 (International Education Association of South Africa).

Paphitis, S. (Rhodes University), Lindvig, I. K. (University of Southeast Norway), Viedge, J. (Rhodes University). (August 2018). Sharing narratives across a global life-world: Digital Storytelling in communities and higher education. Paper for IEASA Conference 22-24 August 2018 (International Education Association of South Africa). 
The paper speaks to the idea of harnessing global partnerships to solve local challenges but broaden our understanding of challenges which are global because they are part of the human condition. Sharing the EU project, and the work on conceptualizing the DS module as well as the application of this across two countries and universities on different places on the globe.

Lindvig, I. K. (17. September 2018). Ungdoms digitale fortellinger- når det som teller, best kan formidles digitalt- hva da?
Bidrag: Fagseminar om oppvekst, muligheter og utfordringer i Drammen. Et fagseminar for alle som ønsker ny kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår (Forskningsdagene ved USN, Drammen). https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/fagseminar-om-oppvekst-muligheter-og-utfordringer-i-drammen-article215914-7373.html

Lindvig, I. K. og Bunting, M. (17. September 2018). Intervju NRK-Buskerud-Radio, Ad Forskningsdagene 2018 og forskergruppas deltakelse.  https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-buskerud#t=1h32m14.76s

Lindvig, I. K. (21. September 2018). Ungdoms digitale fortellinger- når det som teller, best kan formidles digitalt- hva da?
Bidrag: Fagseminar om oppvekst, muligheter og utfordringer i Skien. Et fagseminar for alle som ønsker ny kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår (Forskningsdagene ved USN, Skien). https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/fagseminar-om-oppvekst-muligheter-og-utfordringer-i-skien-article215846-7373.html

Lindvig, I. K. (1. Juni 2017). Deltakelse i Panelsamtale og diskusjon på Litteratuthuset i Oslo i anledning boklansering av biografien om Øystein Tveter: «I kamp med kjemper». http://litteraturhuset.no/program/2017/06/BOKLANSERING.html

Lindvig, I. K. og Bunting, M. (12. Juli 2017). Intervju i Drammens Tidene: «Taushetsplikten er et tveegget sverd. Taushetsplikten i barnevernet kan hindre at barnevernsbarn som sliter med skolegang får hjelp». https://www.dt.no/nyheter/drammen/barnevern/taushetsplikten-er-et-tveegget-sverd/s/5-57-672891

Lindvig, I. K. (2008). Fagkonsulent for boka: «Makt, rett og livsvilkår. Innføring i internasjonale og globale studier». Hans Morten Haugen (red.). Fagbokforlaget. Boken tar for seg de globale og lokale maktstrukturene med et kritisk blikk og den gir en oppdatert innføring i global økonomi og ressursforvaltning. Utgangspunktet er menneskerettighetene og hvordan statene kan samhandle bedre for å forbedre menneskers livsbetingelser og levekår – og hva som hindrer dette. Denne boken er beregnet for studenter med internasjonal fordypning og innenfor utviklingsstudier på høyskoler og folkehøyskoler, og for alle som interesserer seg for internasjonale spørsmål. Deler av boken anvendes som pensum ved barnevern- og vernepleierstudiet. (405 sider) https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245006650