Denne forskningsgruppen ønsker å forske på og bidra til kvalitetsutvikling i profesjonsutdanningene og utdanningsledelse i barnehage, skole og høyere utdanning.

Praksisfellesskap og læringsfellesskap er prosesser som foregår på universiteter og høgskoler, på skoler og i barnehager, mellom barn, elever, studenter og deres lærere, samt mellom kolleger og yrkene vi utdanner til.

I disse fellesskapene vil det til enhver tid være spenninger som er interessante å utforske, det være seg spenninger som er destruktive og/eller konstruktive. Det blir derfor sentralt å undersøke hvordan meningsskaping og vilkår for praksissammenhenger blir satt i spill i de ulike fellesskapene.

Forskningsgruppen ser spesielt på ulike former for kunnskap som kreves i profesjonsutøvelsen og praksisfellesskapet på ulike arenaer, for eksempel forholdet mellom erfaringsbaserte og forskningsbaserte kunnskapsformer.

Vi er videre opptatt av sammenheng og koherens mellom hva som læres i utdanningene og hva som er sentral kunnskap i skole, barnehage og høyere utdanning.

Oversikt over aktuelle forskningstema:

  • forskning og utvikling sammen med studenter og aktører i praksisfeltet 
  • spenninger og prosesser som konstruktive drivkrefter for kvalitetsutvikling
  • samskaping og lærende fellesskap 
  • vilkår for utdanningskvalitet 
  • makt i utdanningsfeltet 

Pågående forskningsprosjekter

Avsluttet forskning

Publikasjoner

Gruppeledere

Medlemmer

Ph.d.-kandidater