STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke

Illustrasjon STEP

STEP er et forskningsprosjekt som skal utvikle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om overgangen fra lærerstudent til lærer og hva som kan bidra til at nyutdannede lærere forblir i yrket.

Høsten 2022 startet de første nyutdannede lærerne med 5-årig masterutdanning å arbeide i grunnskolen. Utdanningens formål er å gi studentene kunnskap om forskningsbasert skoleutvikling og økt fordypning i sentrale skolefag.

Forskningsprosjektet Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer (STEP) følger denne generasjonen lærere gjennom det siste studieåret og de to første årene som lærere ved å studere:

  • hvilke forventninger studentene og deres framtidige kolleger, skoleledere og eiere har til de nyutdannede lærernes mestring av utfordringene de møter i skolen
  • hvordan de nyutdannedes faglige kompetanse og innsikt i forsking verdsettes og tas i bruk i skolen
  • hvilke tiltak rettet mot nyutdannede lærere kan bidra til å beholde nyutdannede i yrket og inngå i en helhetlig strategi for karriereutvikling og kompetanseheving i skolen
  • hvordan forskningsbasert kunnskap kan bidra til å utvikle de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede lærere

STEP skal utvikle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap med sikte på å stimulere til debatt og bidra til tiltak som gjør at de nyutdannede får bruke sin kompetanse individuelt og i profesjonsfellesskapet i skolen. Data samles inn via spørreskjema, intervju og observasjon og blir analysert og diskutert i forskningssirkler bestående av forskere, studenter, nyutdannede, skoleeiere, skoleledere, lærere og representanter for organisasjonene som deltar i prosjektet.

Prosjektgruppen består av forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Norges arktiske universitet (UIT) og representanter for de sentrale partene i utdanningssektoren; KS, Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene.

Logo STEP

Om prosjektet STEP

Prosjektleder: professor Eva Bjerkholt

Finansiering: 12 millioner fra NFR. 

Beskrivelse: STEP skal møte utfordringer i samfunnslivet som krever tiltak for at flere nyutdannede lærere forblir i skolen. 

Målsetting: STEP skal utvikle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om overgangen fra lærerstudent til lærer, for å bidra til kunnskapsbasert politikkutvikling i sektoren når det gjelder utvikling og implementering av nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere.

Varighet: Mars 2021 - mars 2025

keyboard_backspace Første delrapport: Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen

Partnere

STEP er basert på et likeverdig samarbeid mellom partnerne i prosjektet.

Universiteter

Organisasjoner

Internasjonal mentor

Internasjonal ekspertgruppe