Forskningsgruppens visjon er å være et faglig tilhørighetssted for ansatte som forsker innen feltet klinisk kompetanse i sykepleieutdanning og å være en sentral referansegruppe for stipendiater og veiledere som forsker innen det samme området.

Modell for klinisk kompetanse.

Målsetting

Sentrale mål for forskningsgruppen er å:

  • Å utvikle, publisere og formidle forskning som bidrar til en kunnskapsbasert utdanning rettet mot klinisk kompetanse
  • Å inngå i fagutvikling- og forskningssamarbeid med kommune -og spesialisthelsetjenesten om utdanningsforskning
  • Å være et utviklende og lærende fag- og forskningsmiljø for stipendiater og ansatte og bidra til å styrke ansattes forskningskompetanse
  • Å være et godt diskusjonsforum for forskere som har prosjektideer/prosjektplaner, pågående prosjekter, og/eller portefølje innen aktuelle områder
  • Å være et støttende fagfellesskap i skrive- og publikasjonsprosesser
  • Å samarbeide og forske sammen med aktuelle forskningsgrupper og sentra ved USN
  • Å inngå i forskningssamarbeid og diskusjonsfora lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Forskningsområder

Forskningsgruppen rommer prosjekter som har fokus på klinisk kompetanse og kliniske studier (praksisstudier) i sykepleieutdanning. Sentrale forskningsområder er læringsaktiviteter, læresituasjoner, veiledningsmodeller/pedagogiske strategier og læringsmiljø. Vi benytter både kvantitative og kvalitative metoder samt mixed methods design og systematiske reviews

Organisering

Forskningsgruppen ligger under Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Forskningsgruppen har en sentral rolle i forhold til den strategiske satsningen på Institutt for sykepleie- og helsevitenskaps rettet mot forskning på klinisk kompetanse i sykepleieutdanning. Forskningsgruppen omfatter i dag cirka 50 personer fordelt på Campus Porsgrunn, Vestfold og Drammen. Hver campus ledes av to personer. Monika Ravik leder forskningsgruppen. Leder av forskningsgruppen samarbeider tett med lederne på de tre campusene. Denne koordinerende gruppen sørger for informasjonsflyt og planlegging av fellesmøter. Det er regelmessige møter på de lokale campuser, og et fellesseminar for alle campuser hvert semester

Forskningsgruppen har funksjon som et faglig tilhørighetssted for ansatte som forsker innen dette feltet, og er en sentral referansegruppe for stipendiater og veiledere innen det samme området. Det er flere mindre prosjektgrupper innen forskningsgruppen.

Deltakere

Gruppeleder

Campuskontakter