Om Senter for helse og teknologi

Senteret har som overordnet formål å utforske hvordan helse- og velferdstjenestene kan lykkes med innovasjon, digitalisering og implementering av velferdsteknologi. Senteret er partner i nasjonale og internasjonale prosjekter, skaper møteplasser for grønn regional utvikling, og kan bistå kommuner og helseforetak i innovasjons- og endringsprosesser.

Historikk, organisering og verdier

Senter for helse og teknologi (tidligere Vitensenteret Helse og Teknologi) er et tverrfaglig og tverrfakultært forskningssenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Det ble opprettet i 2012 og reakkreditert i 2017. I 2018 fikk Senteret ansvar for masterutdanningen i digital helseinnovasjon i masterprogrammet for klinisk helsearbeid.

Senteret er organisert med en senterleder, en forskningsleder og en forskergruppe med et tredvetalls forskere fra ulike fakulter og institutter ved USN. Organisatorisk er Senteret plassert på Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS). Forskergruppen består av fagpersoner fra alle de helsefaglige profesjonsutdanningene ved USN (barnevern, optometri, radiografi, sykepleie og vernepleie) og en rekke andre fagområder (som teknologi, biologi, historie, organisasjon, ledelse, psykologi, sosiologi, økonomi, etikk og vitenskapsfilosofi).

Våre verdier som forskere og forskningssenter er:

  • Nytenkning
  • Samskaping
  • Glede

Nytenkning (innovation) betyr for oss å ta sikte på å nå høyest mulig vitenskapelige kvalitet og høyest mulig samfunnsnytte av prosjekter vi involverer oss i. Nytenking innebærer for oss å identifisere manglende kunnskap, formulere nye problemstillinger og utfordre etablerte forestillinger, det være seg teoretiske, metodiske eller empiriske. Nytenkning er kjernen i entreprenørskap, som ofte forutsetter grensoverskridelser mellom fagområder. Tverrfaglig samarbeid er for oss en metode til å oppdage og tenke nytt om det vi ifra innsiden av våre respektive fagområder ikke så lett legger merke til eller tenker over.

Samskaping (co-creation) som verdi betyr for oss en tro på at det å finne frem til løsninger sammen med de som blir berørt er godt og riktig i seg selv. Samskaping som verdi innebærer for oss også en antagelse om at det å involvere alle viktige aktører i utviklingsprosesser til syvende og sist gir best resultat for både brukerne og samfunnet. Senteret utvikler og organiserer møteplasser for lokale, regionale og nasjonale aktører, og skaper dialog, samspill og resultater sammen med kommuner, helseforetak, organisasjoner og utdanninger. Til grunn for vårt arbeid med samskapsingsprosesser ligger internasjonal og egen forskning gjennom mange år.

Glede! (Joy!) har egenverdi for oss, og betyr i praksis at vi ønsker at alt vi involverer oss i skal gi energi, overskudd og godfølelse. Vi ser glede som et viktig aspekt ved helse, både fysisk, psykisk og sosialt, og som en viktig element i det å være et «grønt» og helsefremmende forskningssenter. Når vi definerer «glede» som verdi innebærer det også at vi tar sikte på å styrke indre motivasjon, ved blant annet å legge til rette for høy grad av selvbestemmelse, mestring og gode relasjoner. Dette gjelder både i samarbeid av ulike slag med våre mange partnere og i vårt eget forskningsarbeid med prosjektutvikling, gjennomføring og publisering. 

Senterets tre kjerneverdier hviler på USN sine verdier, som er å være entreprenørielle, regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig.

Samfunns- og arbeidslivsrelevans

Senterets virksomhet er profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant. Senteret har tett samarbeid med kommuner, helseforetak og næringsliv i regionen om å utvikle og gjennomføre prosjekter for å styrke teknologibasert innovasjon på helse- og sosialfeltet. Senterets forskning styrker kunnskapsgrunnlaget for personorientert tjenesteinnovasjon og utdanning av fremtidens profesjonsutøvere på feltet, både gjennom vitenskapelige publikasjoner og populærvitenskapelige artikler og bøker. Senteret driver også for innovasjonsprosesser med deltagelse fra samfunns- og arbeidsliv og simuleringstrening for studenter og profesjonsutøvere med direkte relevans for praksis.

Bærekraftig samfunnsutvikling

Senterets virksomhet relaterer seg direkte til FNs tredje bærekraftsmål, «å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder», men også til bærekraftsmålene knyttet til god utdanning og livslang læring (SDG 4), til å redusere helseulikheter (SDG 10), og til å stoppe klimaendringene (SDG 11-13). Eksempler er senterets forskning på digitale utdanningsdesign, som bidrar til å gjøre god utdanning lettere tilgjengelig for flere, og forskning på digital diagnostisering og behandling, som kan gi raskere og lettere tilgjengelig helsehjelp. Både digital utdanningsdesign og digital diagnostisering og behandling bidrar til reduksjon i klimautslipp ved mindre reising og annen unødig ressursbruk. Helsefremmende perspektiver som fokusere på bærekraftige byutvikling, gjennom f.eks. naturbaserte tiltak og digitale løsninger, påvirke innbyggeres helse direkte (f.eks. gjennom redusert forurensing og tilgjengelige restorative miljøer) og indirekte (f.eks., ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet). Senteret bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling er primært gjennom forskning, ved å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for innovasjon i helse, implementering av velferdsteknologi, utdanning

keyboard_backspace Våre fagpersoner

keyboard_backspace Våre prosjekter