Eventer, opplevelser og kulturbaserte næringer

Arrangement om vinteren

Vi forsker på hvordan ulike interessenter, bedrifter og næringer som eventer, kultur og reiseliv bidrar til bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Ambisjonene våre er knyttet tett sammen med USNs mål om å formidle kunnskap og samtidig bidra til kompetanseutvikling i et livslangt læringsperspektiv.

Hva forsker vi på?

Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor er nødvending, og forskning på samspillet med den tredje sektor (eks. idrett, kulturinstitusjoner) er nødvendig for å bidra til nye kreative løsninger. Særlig er vårt forskningsfokus relatert til:

 • Idrett
 • Medias rolle og interaksjon med event-interessenter
 • Kulturinstitusjoner
 • Ledelse av interessenter
 • Turisme
 • Temporære organisasjoner
 • Prosjektledelse og økonomistyring
 • Frivillighet – ledelse av «learning volunteers»
 • Branding
 • Sponsorater
 • Organisering og kunnskapsoverføring
 • Digitale aspekter
 • Kompetanseutvikling

Gruppa har som hovedmål å stimulere til mer næringsrettet forskning, publisering og formidling – særlig rettet mot eventer, opplevelser og kulturbaserte næringer.

Hvordan forsker vi?

Forskningsgruppa analyserer samspillet mellom ulike interessenter (engelsk stakeholder) som kan være alt fra ulike tjenestenæringer, kommune, fylkeskommune, vertsregion, organisasjoner, media, sponsorer, publikum, deltakere, frivillige eller arrangører.

Et tverrfaglig forskningsområde krever også bruk av tverrfaglige metoder (MMR; mixed methods research), dermed blir ulike kvantitative og kvalitative metoder benyttet alt avhengig av fagdisiplin og forskningsspørsmål.

Forskningsdisipliner

 • eventledelse
 • idrett og beredskap
 • organisasjon og Ledelse
 • historie
 • marketing mangement

Pågående forskningsprosjekter

Av emner relevante for denne forskningsgruppa, forskes det for tiden på:

 • Idrettseventer (bredde- og eliteidrett)
 • Kulturarv
 • Musikkfestivaler
 • Kultureventer ved museer, skoler, og i tilknytning til andre eventer (idrett) i byer i regionen til USN
 • Publikumsopplevelse
 • Turisme

Leder av forskningsgruppen

Elsa Kristiansen, Professor 

Medlemmer

Stipendiater

Samarbeidspartnere og nettverk

Forskningsgruppen samarbeider internasjonalt med forskere nasjonalt og internasjonalt. 

 • Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB
 • European Museum Academy
 • Centre for Research & Development in Adult Education and Learning