Forskningsgruppe for barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæringen

Sentrale tema for vår forsknigsgruppe er lek, læring, grenser og grenseobjekter, medvirkning, samkonstruksjon av kunnskap, læringsressurser i klasserommet, 6-årsreformen, språk og lesing


Arbeidet i forskningsgruppa har sin forankring i et sosialkonstruktivistisk perspektiv:  Såvel læreres, som barns og foresattes, forståelser av hva som er av betydning i overgangen fra barnehage til skole blir vurdert som noe som blir skapt i møte med andre.

Som sosiale aktører blir både barn og lærere formet av det sosiale miljøet de er en del av. Samtidig former de selv disse miljøene.

Hva forsker vi på?

Forståelse av hva som er av betydning i barns overgang fra barnehage til skole, og hvordan overgangen påvirker barns erfaringer videre i begynneropplæringen, er dermed noe som kommer til uttrykk i menneskelig samhandling og dialog i og på tvers av de institusjonelle grensene.

Oppmerksomheten i forskergruppa er derfor rettet mot kulturelle forhold og forståelser på de ulike arenaer, forholdene mellom de ulike arenaene, hvordan barn kan erfare å bevege seg mellom de ulike institusjonene og hvordan lærere når de møtes på tvers av og innenfor institusjonelle grenser kan utvikle en felles forståelse av hva som kan være av betydning for barnas overgang og videre læring i skolen.

Hvilke forståelser ulike aktører på ulike arenaer har, og hva som kan oppstå av nye forståelser i møter og samhandling på tvers av disse arenaene, er et sentralt forskningsområde for gruppa.

Et annet sentralt område er hvordan barn kan ses som «grensesubjekter», som aktører som beveger seg på tvers av de institusjonelle grensene og bidrar til å utvide forståelsene på de ulike arenaene. Ønsket om å se barn som grensesubjekter har sitt utspring i noen felles sentrale begreper fra kulturhistorisk virksomhetsteori.

Hvordan forsker vi?

Gruppa har for tiden ni pågående forskningsprosjekter. I prosjektene benyttes i hovedsak kvalitative metoder: observasjon, intervju, tekstanalyse og medieanalyse.

Forskningsdisipliner

Medlemmene av forskergruppa kommer fra fagområdene pedagogikk, norsk og matematikk.

Samarbeidspartnere og nettverk

Pågående forskningsprosjekter