På søken etter de gode praksisene - kompetanseløft i spesialpedagogikk

Kompetanseløft for kommuneansatte (barnehagelærere, lærere og pedagogisk psykologiske rådgivere) som jobber med spesialpedagogisk arbeidsoppgaver med barn og unge - 2021-2024.


Bakgrunn

Ledelsen i kommunene i Vest-Telemark startet 01.09.18 «Prosjekt Spesialundervisning», og har gjennomført interne prosesser for å vurdere eksisterende spesialpedagogisk arbeid og tiltak i kommunene. Hensikten var å bygge et nettverk for spesialpedagogisk arbeid i Vest-Telemark og identifisert ulike utviklings og kompetansebehov. De kontaktet USN med ønske om et samarbeid for å lage et spesialtilpasset kompetanseløft vedrørende spesialpedagogikk. Dette er i tråd med nye nasjonale føringer om et kompetanseløft i spesialpedagogikk (Stortingsmelding 6, Tett på) som over en tiårsperiode skal løfte den spesialpedagogiske kompetansen slik at et godt pedagogisk tilbud kommer raskere og tettere på barn og unge (Regjeringen 2019-2020). En del av samarbeidet har resultert i at USN tilbyr et tilrettelagt masteremne på 30 studiepoeng i spesialpedagogikk i samarbeid med kommunene i Vest-Telemark – hvor studentene kan utforske egne utfordringer og leite etter de gode praksisene. 48 studenter har på 14.03 meldt sin interesse. Fagplan og pensumlister er ferdigstilt og godkjent.

Hovedmål

Hvordan styrke og løfte spesialpedagogens arbeid i barnehage og opplæringssektoren? Samarbeidsprosjektet mellom USN og Vest-Telemark har som formål å øke barn og unges oppvekstsvilkår i barnehage og skole, med hovedfokus på mangfold, inkludering og et relasjonelt mestringsperspektiv på læring. En av flere løsninger er å stryke og løfte spesialpedagogens arbeid i barnehagen, skolen og PPT, gjennom å tilby et masteremne spesielt tilrettelagt for pedagoger i disse kommunene. Hensikten er å løfte den generelle spesialpedagogiske-kompetansen til den enkelte pedagog, i tillegg til å fordype seg i et selvvalgt området de syntes er utfordrende å stå i – ved å forske på de gode praksisen i regionen. Slik vil spesialpedagogene rustes til å mestre utfordrende situasjoner i hverdagen, og kunne inkludere og skape livsmestring hos barn og unge med særlige behov. Dette vil bidra til å løfte barn og unge faglig og sosialt, men også løfte og belyse forskningsmessig de gode praksisene i kommunene og regionen.

Masteremne; spesialpedagogikk med fokus på læring, utvikling og psykisk helse

Det spesialtilpassede masteremnet går over et år. To tredjedeler vil bestå av å løfte studentene kompetanse generelt innenfor to temaer i spesialpedagogikk; læreutfordringer/vansker og barns psykiske helse og livsmestring. Resterende av studiet innebærer at studentene definere eget tema som oppleves som utfordrende å håndtere i hverdagen, forske på regionens gode praksis og dermed også løfte egen kompetansen i det temaet gjennom den omfattende FOU prosessen. Emneansvarlig for masteremnet; Hilde Sofie Stokke

FOU arbeid som arbeidskrav, eksamen og forberedelser for en eventuell masteroppgave

Studentene skal (som en del av arbeidskravene) skrive et individuelt notat om to til tre områder de opplever som utfordrende i sin hverdag vedrørende spesialpedagogiske arbeidsoppgaver. Et av de utfordrende temaene velges for videre fordypning - FOU arbeid. Selve FOU-arbeidet består videre av å intervjue to kommuneansatte; en informant (lærer, spesialpedagog, barnehagelærer, PP-tjener) som er kjent for å mestre tematikken i egen kommune, og en informant fra en nærkommune. Hensikten er å utforske andre praksismetoder på tematikken – på lete etter den gode praksisen - innad og utenfor egen kommune. FOU prosjektet søkes NSD, og det lages detaljert datalagringsplan i NVivo ol.

Kompetanseutvikling:

Prosjektet har til hensikt å styrke og løfte spesialpedagogens arbeid i barnehage og opplæringssektoren, i samarbeid med kommunene i Vest-Telemark. Gjennom FOU-arbeidet og eget analyseseminar i etterkant, institusjonaliseres forskningsbasert kunnskap i praksisfeltet  ved å løfte frem den gode praksisen i regionen. I tillegg vil prosjektdeltakerne i utviklingsprosjektet og evt. ansatte i kommunene analysere data og publisere forskingsresultater. Resultatene benyttes evt. som grunnlag for videre oppfølging av samarbeidet mellom universitetet og kommunene i Vest-Telemark. Etter førsteåret 21/22 er det tenkt at tilbud blir værende for regionen, men vil da også inkludere andre kommuner/regioner som ønsker det. Prosjektet vil gå fra 2021-2024. 

Prosjektmedlemmer