Senter for psykisk helse og rus

Senteret ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus.

Senteret arbeider for å utvikle et solid forskningsmiljø som personer med brukererfaring, pårørendeerfaring og klinisk erfaring samt forskere ønsker og kan være en del av.


Senteret ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på følgende områder:

 • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
 • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger
 • Familie- og nettverksperspektiv
 • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
 • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

I tillegg skal senteret:

 • Ha en rådgivende og konsultativ funksjon for kommuner, brukerorganisasjoner, helseforetak og myndigheter
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av utdanning og kompetanseutvikling
 • Være en hospiteringsarena for gjesteforskere og samarbeidspartnere
 • Bidra til å styrke forskerkompetansen ved Fakultet for helsevitenskap


Senterets tre sentrale arbeidsområder:
1) Forskning og evaluering

 • Krisehåndtering og hjemmebehandling
 • Aksjonsforskning/handlingsorientert forskningssamarbeid innen ulike områder
 • Erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
 • Brukerinvolvert forskning og helsetjenesteevaluering
 • Klient- og resultatstyrt praksis (KOR)
 • Brukerundersøkelser
 • Evaluering av utdanningsprogram

2) Veiledning og utviklingsarbeid

 • Forskningsveiledning på masternivå og doktorgradsnivå
 • Veiledning innen forskningsprosjekt, individuelt eller i gruppe
 • Veiledning innen fagutviklingsprosjekt
 • Veiledning innen brukerinvolverte forsknings- og utviklingsprosjekt
 • Veiledning i vitenskapelig publisering
 • Klinisk veiledning, individuelt og i gruppe
 • Skriveverksted for ulike målgrupper

3) Utdanning

 • Utvikle studieplaner på oppdrag
 • Gjennomføre utdanningsprogrammer og studier
 • Evaluering av utdanningsprogrammer og studier


Organisering
Forskningsgruppen ved senteret består av en tverrfaglig
sammensatt gruppe hvor fagene sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, psykologi, medisin, pedagogikk, filosofi og sosiologi er representert.

Klinisk erfaring
Forskningsgruppen har betydelig klinisk erfaring: arbeid med voksne som erfarer alvorlige psykiske lidelser, arbeid med barn og unge som opplever psykiske problemer, familie- og nettverksterapeutisk arbeid og arbeid med unge og voksne med rusproblemer. Flere har også erfaring innen ledelse og administrasjon og fag- og kvalitetsutvikling.

Internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid
Forskningsgruppen har gjennom mange år etablert samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer som har relevans i relasjon til vår forskningsprofil.

Hospiteringsordning
Forskere fra lokale, nasjonale og internasjonale miljøer kan hospitere ved senteret etter nærmere avtale.