Barn og unges psykisk helse

Vi har et særlig fokus på barn og unges situasjon.
Rus og psykisk helsearbeid - barn og unge

Vi har et særlig fokus på barn og unges situasjon innen feltet psykisk helse og rus.

Innen Senter for psykisk helse og rus (SFPR) er livsløpsperspektivet innen psykisk helse og rus en del av forskningstilnærmingen. Vi har et særlig fokus på barn og unges situasjon. Det å være et menneske er å være en person og vi kommer inn i verden som personer. Det nyfødte barnet er en person.

Hva er en person?

En person er en uerstattelighet i den forstand at ved sin ankomst i verden er det nyfødte barnet fra først stund noe som aldri har eksistert før. Det er noe nytt som aldri har eksistert før og som aldri vil eksistere igjen når det forlater denne verden. Den nyfødte personen er unik i denne betydningen. Denne unikheten viser seg fram og utvikler seg i samværet med andre personer og det miljø barnet til enhver tid er del av og lever i. Å være en person er derfor alltid å være i en sammenheng. Å forstå et barn eller en ungdom uten å forstå det i sin sammenheng, sin kontekst, er å redusere barnet fra å være en person til å bli en beskrivelse basert på generaliserte begrep. Beskrivelse, forståelser av og kunnskap om barn og unge basert på generaliseringer som teori og forskningsbaserte konklusjoner må alltid underordnes forståelsen av det konkrete barnet som unik og uerstattelig i sin sammenheng og kontekst.

At vi både som barn, ungdom og voksne er personer gjennom og i den sammenhengen vi lever betyr at vi for det første har det til felles at vi er mennesker og personer, og for det andre at vi lever i og har en felles kultur og språk. Det er innenfor disse to felles erfaringsområdene, vår felles menneskelighet og vår felles kultur og språk, at vi realiserer og vokser fram vår unikhet som en uerstattelighet.

Denne forståelsen ligger til grunn for vår forståelse av barn og unges psykiske helse og hvordan vi ønsker å utforske og skape kunnskap som kan bidra til å sikre god psykisk helse hos barn og ungdom. Psykisk uhelse oppstår i barnets og ungdommens levde liv og knyttes både til det fellesmenneskelige, det kulturelle og språklige og barnets egen unikhet slik denne vokser fram i barnets livssammenheng. Det er samspill som for oss alle, som mennesker, vil kunne være skadelige.

Det vil kunne være møter og sammenhenger innenfor vår kultur som kan være skadelige for barn og unge, og hvor språket ikke strekker til slik livet er for den unge. Dette gjelder oss alle uansett alder. Samtidig vil det som i siste instans er bestemmende for om psykisk uhelse oppstår være knyttet til barnet som unik og uerstattelig og hvordan dette realiseres og gis rom og mulighet innenfor den kontekst og sammenheng barnet lever i og er del av.

Hva mener vi med sammenheng og kontekst?

For det første den nære sammenheng med foreldre og søsken i en familie og utvidet den slekt og sosiale nettverk som familien er del av. I dette sosiale nettverket befinner også ulike sosiale media og virtuelle fellesskap seg.

Rus og psykisk helse - familie

For det andre det nærmiljø med boforhold, skole og arbeid for foreldre som sikrer alle økonomisk, samt sosiale og utviklingsmessige muligheter i en skiftende verden. Det tredje er denne skiftende verden slik den viser seg fram gjennom samfunnsmessige endring og forordninger, det være seg politisk planlagte og gjennomførte endringer og utviklinger, eller utenforliggende hendelser og endringer som er styrt av tilfeldige eller planlagte hendelser på det globale nivået. Å sikre det enkelte barn og ungdom som unik og uerstattelig person, og med det dets psykiske helse, innebærer å forholde seg til alle disse delene av barnets sammenheng og kontekst.

Forskning og undervisning knyttet til profesjonelle som skal delta i og arbeide sammen med barn og unge i og om psykisk helse og uhelse må kunne forholde seg til alle disse delene av det enkelte barns og ungdoms miljø og sammenhenger. Dette betyr at SFPR, vil rette sin forskning inn på alle disse områdene. I undervisningen vil en ikke gjøre et skille mellom helse- og sosialarbeider, men heller bidra til dannelse og utdanning for profesjonelle som utgjør en helhetlig sammenblanding av helse-, sosial- og velferdsarbeideren.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om recovery eller forskningssenteret? Ta kontakt med oss. Vi møter alle våre henvendelser ansikt til ansikt. 

Kontakt senter for rus og psykisk helse

Bengt Karlsson

Professor i psykisk helsearbeid og leder av Senter for psykisk helse og rus

Tel: +47 31 00 88 31/+ 47 90 64 90 78

bengt.karlsson@usn.no