Kompetansegruppen i prosjektet «From double trouble to dual recovery»

Samarbeidsarena forankret ved USN.


Dette forskningsprosjektet (2017-2021) omhandler recovery-orientert rehabilitering (ROR), livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Et sentralt element i gjennomføringen av prosjektet er brukermedvirkning og involvering av nåværende og tidligere beboere i prosjektets ulike faser. I tillegg til beboerne skal fagpersoner og forskere delta i kunnskapsutviklingen. For å sørge for en hensiktsmessig arena for samarbeid ble det i prosjektsøknaden skissert inn en kompetansegruppe som skal følge og påvirke prosjektet. Kompetansegruppen ledes av en forsker med egenerfaring med rus- og psykisk helseutfordringer.

Hovedoppgaven til kompetansegruppen er å skape en arena der man gjennom dialog og refleksjon utvikler en modell for ROR som et samarbeid mellom personer med egenerfaring, fagpersoner og forskere. På et mer detaljert nivå skal gruppen bistå i å utvikle intervjuguider, spørsmål, samt bistå/delta i datainnsamling, analyse og formidling. Kunnskapen som utvikles skal altså utvikles i felleskap og samarbeid mellom ulike kunnskapsperspektiv. Implementeringen av modellen som utvikles i prosjektet gjøres av boligen, kompetansegruppens og forskernes rolle er å følge og evaluere samt å ha en rådgivende funksjon.

Deltagerne i kompetansegruppen

  • Tommy Lunde Sjåfjell, forsker med egenerfaring og fagutdanning (leder kompetansegruppen) (USN).
  • Marit Borg, forsker med interesse for samarbeidsbasert forskning og recovery.
  • Bolig: Tre ansatte og tre nåværende og tidligere beboere.
  • Esther Ogundipe Eradajaye, doktorgradskandidat i det første kvalitative delprosjektet i studien tilknyttet USN.
  • Siw Tønnessen, doktorgradskandidat i det andre kvalitative delprosjektet i studien tilknyttet USN.
  • Linda Nesse, doktorgradskandidat i det kvantitative delprosjektet tilknyttet NMBU.

I tillegg deltok førsteamanuensis Saphira Bjørnå (USN) i kompetansegruppen i deler av 2018.