Vårt hovedprosjekt: Det er lærer du skal bli...

Grunnskolelærerstudent i praksisklasserom

Lærerutdanningen har som tydelig mål å kvalifisere til utøvelse av læreryrket. Dette forutsetter at studentene utvikler en selvstendig og integrert læreridentitet og tilegner seg profesjonens realkompetanse som består av både kunnskaper, holdninger og høyt spesialiserte ferdigheter!


Det er lærer du skal bli...

FoU-programmet «Det er lærer du skal bli…» bidrar til kunnskapsutvikling innenfor kjernen i norsk lærerutdanning: utvikling av lærerprofesjonalitet og lærerens pedagogiske utøvelse i praksis.

Det legges særlig vekt på profesjonelle ferdigheter, og en grunntanke er at dette i stor grad dreier seg om ferdigheter som kan læres og trenes. Evne til profesjonell pedagogisk utøverpraksis antas ikke å være et medfødt talent, men noe som kan utforskes, trenes og vurderes.

I dette programmet arbeider forskere, lærerstudenter, lærerutdannere (faglærere og praksislærere) sammen i ulike forskningsprosjekter for å utvinne kunnskap og erfaring som skal fremme integrasjon og høyere kvalitet i lærerutdanningen.

Tre delprosjekt

«Det er lærer du skal bli…» skal fungere som driver i den videre utviklingen av den femårige grunnskolelærerutdanningen ved USN og består av tre separate men koordinerte prosjekter:

  1. Profesjonsutøvelse - Kroppslig og mellomkroppslig perspektiv på undervisning
  2. Profesjonsveiledning - Samarbeid og koherens i lærerutdanningene
  3. Profesjonsverksted - Dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning 

Felles for de tre prosjektene i programmet er deres didaktiske innretting, relatert til praksis både hos lærerstudentene, lærerutdannere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og lærerutdannerne i praksisfeltet (praksislærere). Prosjektene bidrar på ulike måter til å utforske, beskrive og dokumentere læreprosesser i grunnskolelærerutdanning. 

Våre prosjekter