Delprosjekt: Profesjonsverksted

To studenter henger opp gule lapper på Profesjonsverksted
Studentene Elisa Volden og Mie Helene Jakobsen henger opp gule lapper på et av profesjonsverkstedene.

Et overordnet mål for prosjektet er å kvalifisere lærerstudenter for yrkesutøving i større grad enn utdanningen nå bidrar til i dag. Profesjonsverkstedet som modell vil være virkemidlet for å realisere dette målet.


Prosjektet forsker på undervisning og undervisningskvalitet i den 5-årige grunnskolelærerutdanningene. Et hovedmål er å bidra til ny kunnskap om det å undervise om å undervise. Studien inkluderer studenter, praksislærere, lærerutdannere, forskere og ledere ved utvalgte partnerskoler. Forskningsprogrammet er forankret i fakultetets strategiske plan og har et tydelig tverrfaglig, profesjonsrettet perspektiv.

Se foredrag om lærerutdannere

Fride Lindstøl har forsket på hvordan lærerutdannere forbereder, gjennomfører og reflekterer over egen og andres undervisning.

 

Mål for Profesjonsverkstedet

Et overordnet mål for Profesjonsverkstedet er å kvalifisere lærerstudenter for yrkesutøving i større grad enn utdanningen nå bidrar til i dag. Profesjonsverkstedet er en arena for å realisere dette målet.

Profesjonsverkstedet, er en institusjonalisert undervisnings– og forskningsarena som er godt egnet til trepartssamarbeid, datainnsamling og analyser av konkrete undervisningspraksiser. I Stortingsmelding 16 (Kunnskapsdepartementet, 2017) nevnes profesjonsverkstedet som en arena for å arbeide systematisk med undervisningskvalitet i lærerutdanningen (s. 50).

I forskningslitteraturen er det mange studier om tematiserer vekstpunkter i lærerutdanningen og i lærerutdannerens undervisning. Samlet sies det i flere av dem at lærerutdanningen forbereder studentene i for liten grad på sentrale utfordringer i lærerrollen og læreryrket. I tillegg kritiseres lærerutdanningen for mangel på sammenheng – mellom skolefag og pedagogikk, mellom fagdidaktikk og disiplinfag, mellom pedagogikkens praktiske og teoretiske sider og mellom profesjonsspråk og praktisk lærerarbeid. Det viser seg å være en friksjon eller spenninger i og mellom områder studentene skal få undervisning i. Flere studier har eksempler på hvordan slike spenninger kan tematiseres og settes i spill i stedet for å søke samstemthet og friksjonsfritt samarbeid. Spørsmålet er ikke hvordan spenninger kan fjernes, men hvordan de kan håndteres mest mulig produktivt.

I anvendt dramaturgi og dramaturgisk teori er spenning det som driver handlingen fremover, det som gjør at deltakerne lar seg berøre, motiveres til å delta og involverer seg i undervisning og læreprosesser. Dramaturgiske perspektiver kan derfor bidra til å utvikle lærerutdannerens undervisningsblikk, slik at de bedre kan vite hvordan spenninger, som for eksempel mellom teori og praksis, kan settes i spill og utløses i møte med studentene.

Pofesjonsverkstedet har som målsetting å gi noe tilbake til lærerutdanningsfeltet i form av håndfaste og brukbare eksempler som kan benyttes i arbeidet med å transformere fagstoff og forskning til undervisning – det være seg konkrete redskaper, dramaturgiske strategier og modeller og eksplisitte modelleringsformer. Internasjonal forskning på lærerutdannerens undervisning synliggjør et behov for mer kunnskap om hvordan spenninger mellom ulike kunnskapsformer og fagområder i lærerutdanningen kan settes i spill og hvordan vektlegging av klinisk trening og profesjonsspråk kan utformes og rammes inn som en del av undervisningens dramaturgi.

Kilde: Øhra, M. (2014, 28. mai). Profesjonsverksted i GLU. Hentet 26.04.2016

Publikasjoner

Lindstøl, F. (2018). Mellom risiko og kontroll – dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning. Ph.d. avhandling. Høskolen i Sørøst-Norge.

Fauskanger, J og Lindstøl, F (2019): Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke” - om samtaler og kvikkbilder som brobyggere mellom praktiske erfaringer og matematikkfaget» i Kverndokken, Karlsen og Klaveness bok «101 matematikkdidaktiske grep». Fagbokforlaget. 

Bakke, J og Lindstøl, F (2019): Didaktiske grep i engelskundervisningen - i Burner, Carlsen, Kverdokken (2019) - 101 didaktiske grep i engelsk (in progress)

Lindstøl,F, Siljan, H, Moe, M (2019). En bro er noe som knytter to ting sammen» – Å bygge broer mellom elevers hverdagskunnskap og norskfaglig kunnskap. (inne til fagfellevurdering).

Lindstøl, F. (2018). Mellom risiko og kontroll – dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning. Ph.d. avhandling. Høskolen i Sørøst-Norge.