Profesjonsverksted - Dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning

To studenter henger opp gule lapper på Profesjonsverksted
Studentene Elisa Volden og Mie Helene Jakobsen henger opp gule lapper på et av profesjonsverkstedene.

Delprosjektet forsker på undervisning og undervisningskvalitet i grunnskolelærerutdanning med Profesjonsverksted som undervisnings- og forskningsarena. Prosjektet bidrar med konkrete eksempler som kan benyttes i arbeidet med å transformere fagstoff og forskning til undervisning med vekt på ulike ressurser, dramaturgiske innganger, modeller og analyser.


Profesjonsverkstedet er en fysisk arena i grunnskolelærerutdanningen ved USN, der studenter prøver ut lærerrollen og utforsker profesjonsspesifikke temaer og måter å komponere undervisningsforløp på. Arenaen er godt egnet til datainnsamling og analyser av konkrete undervisningspraksiser. Samarbeidet i profesjonsverkstedet inkluderer studenter, praksislærere, lærerutdannere, forskere og ledere ved utvalgte partnerskoler. I forskningen ved profesjonsverkstedet tar vi i bruk og adapterer dramaturgisk metodologi, teori og praksis, for å utvikle og forske på undervisning generelt og det å undervise om å undervise spesielt. Dette gjør vi ved å: 

  • Utvikle og eksplisittgjøre dramaturgiske metoder brukt for å analysere undervisning
  • Undersøke dramaturgiske og estetiske kvaliteter og muligheter knyttet til det å undervise i undervise 
  • Undersøke hvordan kan man undervise i sentrale profesjonstema, som for eksempel observasjon og læringledelse
  • Undersøke hvordan man kan skape sammenheng mellom det som skjer på campus og praksis
  • Utvikle dramaturgiske modeller som kan brukes til å komponere undervisning og som refleksjonsrammer på tvers av fag i lærerutdanningen
  • Utvikle dramaturgier som kan ivareta og styrke studentaktiv læring i undervisningen

Prosjektledere

Prosjektmedarbeidere

Tilknytning til forskningsgruppe

Internasjonale nettverk

 

Film om forskning på lærerutdanning

Film om lesning i matematikk

Jannike Ohrem Bakke forteller om hvorfor det er viktig å kunne lese for å forstå matematikk. Se film her. 

Lesning i matematikk

Mer om profesjonverksted: 

  • I Stortingsmelding 16 (2017, s. 50) nevnes profesjonsverkstedet som en arena for å arbeide systematisk med undervisningskvalitet i lærerutdanningen.
  • Profesjonsverkstedet ble utdelt Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2014. 
  • Prosjektet arrangerer en årlig konferanse for skoleledere, lærere og lærerutdannere. Her kommer 400 deltakere fra hele landet. Forskning fra "Det er lærer du skal bli.." presenteres årlig på konferansen.