Forskningsgruppen for undervisning og klasseromforskning retter søkelys på hva som kjennetegner kvalitet og kreativitet i undervisning i skole og lærerutdanning.

Hva forsker vi på?

Vi forsker på læring, undervisning, didaktikk og dramaturgi i ulike deler av utdanningsløpet. Vi utvikler, beskriver, analyserer og forsøker å forstå forskjellige læringssituasjoner og undervisningspraksiser som foregår i klasserommet og andre læringsarenaer.

Vi utvikler og prøver ut undervisning i samarbeid med lærere. Vi er en tverrfaglig forskningsgruppe som dekker fagene norsk, matematikk, pedagogikk, musikk, samfunnsfag, engelsk og naturfag.

Hvordan forsker vi?

Vi jobber mest med kvalitative metoder som video, intervju, feltarbeid og deltakende observasjon. Intervenssjonstudier er også en viktig metode i forskningsgruppen vår.

Vi gjør performative studier der vi prøver ut og eksperimenterer med ulike estetiske undervisningskvaliteter. Vi utvikler innovative måter å formidle forskning på, for eksempel video, bildefortelling, podcast og digitale undervisningsløp.

Samarbeidspartnere og nettverk

Forskningsgruppen har en egen arena, profesjonsverkstedet, som vi bruker til å forske på undervisning. Vi har et utbredt samarbeid med kommuner, skoler og lærere i flere fylker gjennom desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp). 

Vi er en del av et internasjonalt nettverk for dramaturgi i didaktiske kontekster. Vi deltar i nasjonale nettverk om lese- og litteraturundervisning.

Pågående prosjekter 

  • Leseløp! Å undervise i lesing for alle elever 

Leseløp! er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetasne (HK-dir). Her samarbeider leseforskere og lærerstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge med lærere i en utvalgt kommune for å bedre leseundervisningen for elevene. Samtidig blir lærerstudenten skolert i lesing i tett samarbeid med praksisfeltet.

Helt konkret tar hvert leseforløp utgangspunkt i et større eller mindre «leseproblem», identifisert i leseforskning, men også basert på en behovsanalyse gjennomført i samarbeidskommunen. Vi utvikler, prøver ut, evaluerer og dokumenterer leseundervisning som er begrunnet i leseteori.

Publikasjoner 

Fride Lindstøl og Jannike Ohrem. Boken er skrevet på bakgrunn av omfattende klasseromsobservasjoner og samtaler med elever og lærere i flere fag på ulike trinn.  

Kåre Kverndokken og Jannike Ohrem Bakke (red.) Hva er god skriveundervisning? Hvordan skal vi forløse ideer hos elevene og sette dem i stand til å skrive gode tekster? Det er noen av de grunnleggende norskfaglige spørsmålene denne boka søker å svare på.

Kåre Kverndokken og Jannike Ohrem Bakke (red.) Hvorfor, hvordan og hva skal elever lese? Hvordan skal vi sette dem i stand til å utvikle en best mulig lesekompetanse, god leseforståelse og evne til å tenke kritisk? Hvordan skaper vi leselyst, gode lesevaner og lesekondis hos elevene? Det er noen av spørsmålene boka søker å svare på. 

Profesjonskonferansen «Det er lærer du er»

Forskningsgruppen har ansvaret for den store, ålrige profesjonskonferansen «Det er lærer du er». Konferansen er primært for lærere og skoleledere, men er også populær blant våre egne ansatte og studenter.

Profesjonskonferansen handler om hvordan læreren kan komponere undervisning på ulike måter, og hvordan iscenesette aktiviteter. 

Podkaster og video

All formidling har en dramaturgi, men tenker vi alltid gjennom at undervisningen vi driver med har dramaturgiske sider? 

Forskningsgruppens ledere Fride Lindstøl og Jannike Ohrem Bakke snakker om dramaturgi i klasserommet og beskriver hva forskningsgruppen jobber med i følgende podkaster:

Se også kortfilmen hvor de forklarer hvordan undervisning kan påvirke, inspirere og berøre:  

Eksterne medlemmer

Assosierte medlemmer
  • Mette Moe, førstelektor ved Oslo Met
  • Hanne Reidun Storstein, praksislærer, avdelingsleder ved Varden ungdomsskole

 

Gruppeledere

Medlemmer

Ph.d.-kandidater

Assosierte medlemmer