Delprosjekt: Samarbeid og koherens i lærerutdanningene

Samarbeid i lærerutdanning. Foto.

Vi har som formål å utvikle forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap med sikte på å styrke trepartssamarbeidet mellom studenter, lærerutdannere ved USN og lærerutdannerne i praksisfeltet (praksislærere).


Prosjektet samarbeid og koherens i lærerutdanningene (SKOL) skal skape nye arenaer ved studiestedene basert på et likeverdig og forskende samarbeid. Hensikten er å oppnå større grad av sammenheng (koherens) mellom de to læringsarenaene i utdanningen. Prosjektet har både et utviklings- og forskningsperspektiv. Dette er et praksisnært forskningsprosjekt basert på gruppeveiledning som undersøkende læringsfellesskap, der verdier, erfaringer og kunnskaper deles og drøftes kritisk, samt utvikling av et forskende fellesskap (forskningssirkler) der lærerutdannere og studenter er medforskere i en forskningssirkel. Forskningsdesignet er en intervensjonsstudium der intervensjonene tematisk er basert på vitenskapelig teori om didaktikk og veiledning som fagområde og læringsarena.

Tre fokusområder

SKOL har tre forskningsfokus:

  1. Det ene fokuset har som målsetting å utvikle erfaringer og forskningsbasert kunnskap om betydningen av profesjonsveiledning i grupper som strategi for læring og samarbeid i lærerutdanningen. Dette innebærer å benytte gruppeveiledning som refleksive og lærende møteplasser. Data fra observasjoner og intervjuer danner utgangspunkt for analyse og kritisk gransking i den hensikt å videreutvikle veiledning som læringsarenaer i praksisfeltet og ved universitetet.
  2. Det andre forskningsfokuset er knyttet til å identifisere, utvikle og ta i bruk et felles profesjonsspråk på tvers av læringsarenaene i lærerutdanningen. Hensikten er å analysere og videreutvikle kvalitet i veiledning. Dette gjøres ved at praksislærere, USN-ansatte faglærere og forskere, samt studenter på master/phd nivå deltar som medforskere i forskningssirkler der data fra profesjonsverkstedene og veiledningsgruppene, samt dokumenter som programplaner og praksisplaner studeres. Det innhentes også data fra arbeidet i forskningssirklene med sikte på kunnskapsutvikling i forhold til forskningssirkler som læringsarena. Data fra forskningssirkelen vil være lydopptak av analysearbeidet, diskusjoner, veiledninger og intervjuer, samt refleksjonsnotater fra deltakerne. Disse dataene transkriberes, sammenstilles og sendes deltakerne i forskningssirklene til gjennomlesing i forkant av møter i forskningssirklene, der dataene analyseres og drøftes. På denne måten utvikles analysebegreper og kategorier, identifiseres didaktiske begreper, og sammen utvikles et felles didaktisk profesjonsspråk. Med utgangspunkt i arbeidet i profesjonsverkstedene, veiledningsgruppene og forskningssirklene implementeres begrepene i praksisplaner, i veiledning, undervisning og blir tema på samarbeidsarenaene der praksisfeltet og ansatte ved USN møtes de siste årene av prosjektet.
  3. Det tredje forskningsfokuset er knyttet til utvikling av forskningssirkler som arena for analyse av forskningsdata.

Ledere

SKOL ledes av en arbeidsgruppe bestående av

Medlemmer

SKOL vil omfatte ca. 10-12 forskere.

I veiledningsgruppene er det en lærerutdanner fra praksisfeltet, en lærerutdanner fra USN og tre til fem studenter i hver gruppe.

I forskningssirkelen er det en til to rektorer, en til to lærere fra praksisfeltet, en til 2 studenter fra master- eller ph.d.-studier, en til to lærerutdannere ved USN og en til to forskere.