Profesjonsveiledning - Samarbeid og koherens i lærerutdanningene

Samarbeid i lærerutdanning. Foto.

Delprosjektet har som formål å utvikle forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap med sikte på å styrke trepartssamarbeidet mellom studenter, lærerutdannere ved USN og lærerutdannerne i praksisfeltet (praksislærere), nyutdannede lærere og deres veiledere.


I dette deltamet undersøkes fem ulike områder knyttet til undervisning om undervisning der veiledning inngår som en sentral tilnærming til læring. Veiledning i et trepartssamarbeid handler om at flere deltagere samarbeider om å utforske et område. Det som karakteriserer veiledning som strategi for læring er nærhet, omtanke, perspektivering og kritisk tenkning. Prosjektet arbeider med utvikling av et felles profesjonsspråk på tvers av de ulike læringsarenaene og bruker forskningssirkler i dataproduksjon og analyse. Forskningssirklene ledes av aktive forskere som bringer deltakere fra ulike arenaer sammen for å analysere data fra lærerutdanningene eller profesjonsfeltet. 

De fem områdene: 

  1. Forskningssirkler som strategi for kunnskapsutvikling i lærerutdanningen
  2. Profesjonsveiledning i grunnskolelærerutdanningen 
  3. Kombinasjonsstillinger i grunnskolelærerutdanningen
  4. Overgang fra lærerutdanning til nyutdannet lærer i skolen
  5. Ph.d.-stipendiaters perspektiv på egen utdanning og læreprosess

Prosjektleder

Medarbeidere

I tillegg deltar: 

  • Lærerutdannere på campus og nett, programledere og representanter fra praksisadministrasjonen
  • Lærerutdannere i praksisfeltet, praksislærere i kombinasjonsstillinger, skoleeiere og skoleledere
  • Lærerstudenter, masterstudenter i pedagogikk og ph.d.-stipendiater

Tilknytning til forskningsgrupper

Nasjonale og internasjonale nettverk