Profesjonsveiledning - Samarbeid og koherens i lærerutdanningene

Samarbeid i lærerutdanning. Foto.

Delprosjektet har som formål å utvikle forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap med sikte på å styrke trepartssamarbeidet mellom studenter, lærerutdannere i fag og lærerutdannere i praksisfeltet (praksislærere). Veiledning som strategi for læring utforskes både internt i lærerutdanningen og i forbindelse med nyutdannede læreres møte med hverdagen i skolen.

Veiledning i et trepartssamarbeid handler om at flere deltagere samarbeider om å utforske et område. Det som karakteriserer veiledning som strategi for læring er nærhet, omtanke, perspektivering og kritisk tenkning. Prosjektet arbeider med utvikling av partnerskap, profesjonelle fellesskap og bruker forskningssirkler som læringsarena i dataproduksjon og analyse. Forskningssirklene ledes av aktive forskere som bringer deltakere fra ulike arenaer sammen for å analysere data fra lærerutdanningene eller profesjonsfeltet. De ulike deltakerne i prosjektet er 1) lærerutdannere på campus og nett, programledere og representanter fra praksisadministrasjonen, (2) lærerutdannere i praksisfeltet, praksislærere i kombinasjonsstillinger, skoleeiere og skoleledere, samt (3) lærerstudenter, masterstudenter i pedagogikk og ph.d.-stipendiater. 

Delprosjektet undersøkes fem ulike områder der veiledning inngår som en sentral tilnærming til læring: 

  1. Forskningssirkler som strategi for kunnskapsutvikling i lærerutdanningen
  2. Profesjonsveiledning i grunnskolelærerutdanningen 
  3. Kombinasjonsstillinger i grunnskolelærerutdanningen
  4. Overgang fra lærerutdanning til nyutdannet lærer i skolen
  5. Ph.d.-stipendiaters perspektiv på egen utdanning og læreprosess

Prosjektleder

Medarbeidere

Tilknytning til forskningsgrupper

Nasjonale og internasjonale nettverk

 

NFR-prosjektet STEP- Les om prosjektet som ledes av delprosjekt 2

Logo til prosjektet STEP