Profesjonsveiledning - Samarbeid og koherens i lærerutdanningene

Samarbeid i lærerutdanning. Foto.

Delprosjektet har som formål å utvikle forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap med sikte på å styrke trepartssamarbeidet mellom studenter, lærerutdannere ved USN og lærerutdannerne i praksisfeltet (praksislærere), nyutdannede lærere og deres veiledere.


Delprosjektet utforsker veiledning som en strategi for læring både internt i lærer-
utdanningen og i forbindelse med nyutdannede læreres møte med hverdagen
i skolen. Det som karakteriserer veiledning som strategi for læring er nærhet, omtanke, perspektivering og kritisk tenkning. Veiledning i et trepartssamarbeid handler om at flere deltagere samarbeider om å utforske et område. Prosjektet arbeider med utvikling av et felles profesjonsspråk på tvers av de ulike læringsarenaene og bruker forskningssirkler i dataproduksjon og analyse. Forskningssirklene ledes av aktive forskere som bringer deltakere fra ulike arenaer sammen for å analysere data fra lærerutdanningene eller profesjonsfeltet. De ulike deltakerne i prosjektet er 1) lærerutdannere på campus og nett, programledere og representanter fra praksisadministrasjonen, (2) lærerutdannere i praksisfeltet, praksislærere i kombinasjonsstillinger, skoleeiere og skoleledere, samt (3) lærerstudenter, masterstudenter i pedagogikk og ph.d.-stipendiater. 

Delprosjektet undersøkes fem ulike områder der veiledning inngår som en sentral tilnærming til læring: 

  1. Forskningssirkler som strategi for kunnskapsutvikling i lærerutdanningen
  2. Profesjonsveiledning i grunnskolelærerutdanningen 
  3. Kombinasjonsstillinger i grunnskolelærerutdanningen
  4. Overgang fra lærerutdanning til nyutdannet lærer i skolen
  5. Ph.d.-stipendiaters perspektiv på egen utdanning og læreprosess

Prosjektleder

Medarbeidere

Tilknytning til forskningsgrupper

Nasjonale og internasjonale nettverk

 

NFR-prosjektet STEP- Les om prosjektet som ledes av delprosjekt 2

Logo til prosjektet STEP