Kurs for veiledere i Karrierekompetanse, Introduksjonsprogrammet

Etter ny integreringslov, skal deltagere i introduksjonsprogrammet ha minimum 15 timer med karrierekompetanse som en del av det nye elementet Livsmestring i et nytt land. Timene skal holdes av personer med undervisnings- eller veiledningskompetanse. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har gitt USN oppdraget med å lage et kvalifiserende kurs for deg som skal ha timene i karrierekompetanse i livsmestringselementet.

Kurset består av seks digitale samlinger fra september 2022 til mars 2023 og ett fysisk seminar på Gardermoen i mai 2023. Kurset er gratis, med unntak av reise og overnatting på Gardermoen som må dekkes kursdeltaker. Formålet med kurset er at du får relevant kompetansepåfyll, slik at du blir i stand til å tilby timer i karrierekompetanse av god kvalitet.

Kurset legger til rette for at du utvikler innsikt i rollen og arbeidsoppgavene som knytter seg til å gi karrierelæring til grupper. Du videreutvikler din kompetanse i å tilrettelegge timene med hensiktsmessig innhold og kommunikasjon. Det forventes ikke at du har erfaring med å jobbe med karrierelæring fra før.

Kurset trekker inn kursdeltakernes erfaringer, og det forventes at en deltar aktivt i utveksling av praktiske eksempler, refleksjoner og erfaring fra egen praksis.

Kursdager

Digitale kursdager (kl. 09.00-14.30):

 • Tirsdag 27. september
 • Tirsdag 15. november
 • Torsdag 15. desember
 • Tirsdag 17. januar
 • Torsdag 16. februar
 • Onsdag 22. mars

Erfaringssamling på Gardermoen:

 • 10.-11. mai 2023. Oppstart 10. mai kl. 10.00. Avslutning 11. mai kl. 15.00. Mat på samlingen dekkes, men reise og overnatting må dekkes av egen arbeidsgiver. Samlingen er obligatorisk. Nærmere informasjon om Gardermoen-samlingen kommer senere.

Gruppemøter mellom kursdagene

USN organiserer alle kursdeltakere i mindre grupper på ca. 5-6 deltakere. De skal treffes fire ganger mellom samlingene for å utveksle erfaringer og diskutere faglige spørsmål. USN lager opplegg for gruppemøtene, men gruppene må selv organisere de digitale treffpunktene.

Skriftlig innlevering

Du kan i løpet av kurset levere ett skriftlig arbeid som skal godkjennes. Deltagere som har deltatt på kurset og fått godkjent innlevert skriftlig arbeid vil få kursbevis på gjennomført kurs.

Obligatorisk deltakelse

Kursdagene, gruppemøtene, samlingen på Gardermoen og skriftlig innlevering er obligatoriske. Deltaker må vise til oppmøte og godkjent skriftlig innlevering for å få kursbevis.

Temaer på kursdagene

Med forbehold om mindre endringer:

 • Praktiske øvelser
 • Karrierelæring og karrierekompetanse
 • Stemmen fra en flyktning
 • Gruppeveiledning
 • Bruk av tolk i veiledning
 • Kulturorientert karriereveiledning
 • Etiske refleksjoner
 • Godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning
 • Krav og rettigheter til utdanning for personer med utdanning fra utlandet.
 • Erfaringsutveksling

Påmelding og målgruppe

Påmelding må godkjennes av leder. Leder må sikre at kommunen ikke melder på mer enn én person. Kurset er for de som planlegger og gjennomfører timene med karrierekompetanse i introduksjonsprogrammet. Vi har 75 kursplasser. Hver kommune får én kursplass, men påmeldingen stenges når 75 plasser er fylt opp etter førstemann til mølla-prinsippet.

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 1. september

Kontaktperson