Astrid Camilla Wiig

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C3-11)
Jeg er særlig interessert i å undersøke hvordan ny teknologi knytter sammen og endrer måten vi skaper mening og utvikler læringsaktiviteter på. Ved å bruke sosiokulturelle og dialogiske perspektiv undersøker jeg lærings- og vurderingspraksiser i og på tvers av ulike institusjoner. Mine forskningsbidrag er spesielt fokusert på unges læring på tvers av formelle og uformelle læringspraksiser som for eksempel skole og fritid, på læring og vurdering i avanserte digitale simuleringer i høyere utdanning og på nyere former for vurderingssamtaler knyttet til det 21 århundrets behov for læring og forståelse.

Ansvarsområder

Undervisning og veiledning:

 • Uformelle læreprosesser i barne og ungdomskulturen (MP-SUL4300) Master i Pedagogikk
 • Teaching and Learning in Maritime Context (MP-5083) Master of Maritime Management
 • Learning in and through XR (MASMIS) Master of Science of Management Information Systems (HH)
 • Profesjonsemne i Pedagogikk. Lektorutdanningen i historie (HH)
 • Pedagogikk på Lærerutdanningene (GLU 5-10). Bachelor og Master nivå
 • Underviser i etter- og videreutdanning for lærere innen IKT i Læring
 • Veileder studenter på Bachelor, Master og PhD nivå

Forskningsprosjekter:

 • 2020-2025. Prosjektleder for USNs delprosjekt i Professional Education and Simulation-based Training (PROSIM). (NFR)
 • 2022 - 2023. Prosjektleder for Arbeidslivsrettet bruk av AR i Kongsberg (USN Profesjon)
 • 2021-2022. Prosjektleder for USNs delprosjekt i AR i Kongsberg (RFF Viken)
 • 2020-2024. Pedagogisk rådgiver i ledergruppen i Senter for Fremragende Utdanning (COAST) (DIKU)

Forskergrupper

 • Med-leder i forskergruppen Overganger og livsløpsendringer hos ungdom og unge voksne (TRALAYA
 • Forskergruppemedlem i den inter-disiplinære forskergruppen I-Merse https://www.usn.no/i-merse/
 • Forskergruppemedlem i SEPP
 • Forskergruppemedlem i Nettverk for interaksjonsanalyse (NIA)

Tidligere prosjekter: 

 • 2019-2020. Prosjektleder for Blended Learning in Maritime Master Educations. (MARKOM2020)
 • 2016-2020. Prosjektdeltager i Tracing Learning Outcomes in Policy and Practice (LOaPP)/ Læringsutbytte i politikk og praksis. NFR. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=536560
 • 2019-2020. Prosjetdeltager i Det er lærer du skal bli, delprosjektet Profesjonsverkstedet.
 • 2012-2016. Ph.D kandidat i Knowledge in Motion across Contexts of Learning (KnowMo). NFR
 • 2015-2016. Prosjektdeltager i Profesjonslæring i "Teacher Support Teams"

Annet:

Kompetanse

Mine forskningsinteresser er:

 • Læring på tvers av hverdags- og akademiske kontekster
 • Ungdomskultur og ungdommers bruk av digitale ressurser
 • Simulatorbaserte lærings-og vurderingspraksiser i helse, biomedisin & maritim
 • AR i yrkesutdanninger
 • Pedagogisk veiledning

CV

Linkedin profile: https://www.linkedin.com/in/astrid-camilla-wiig-b9b88b128/

Utdanningsbakgrunn:

 • PhD. Tittel på avhandling "Connecting everyday and academic learning practices,- a teacher challenge?"
 • University of California, Berkely. Scholarship at Graduate School of Education
 • Cand Polit. "Elektronisk ransel". Hovedfag i pedagogikk ved PFI, UiO
 • 4-årig allmennlærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus

Bakgrunn (arbeidsliv)

 • 2019 -         Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2011-2019. Førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2001-2011. Prosjekleder, kompetanseuvikler og endringsleder i Telenor Business Consulting
 • 2000-2001. Forlagsredaktør i Aschehoug Kompetanse, H. Aschehoug & Co. AS

Verv:

 • Arbeidsgruppemedlem for utvikling av PhD-utdanningene, USN
 • Styringsgruppemedlem i DigTekLab, USN
 • Studentrepresentant i FOU-utvalget (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
 • Studentrepresentant (vara) i Programutvalget for ph.d.-programmet i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES, USN)
 • Nettverksleder for Vestfolds nettverk for veiledning

Publikasjoner

Nye publikasjoner:

 • Aagre, W. & Wiig, A.C. (2022). Ungdomskunnskap: hverdagslivets kulturelle former. (Red. 3. utg.) Fagbokforlaget. ISBN: 9788245035438
 • Wiig, A.C. (Forthcoming). Exploring the interactional practice of assessment: Students as competent contributors in evaluating their own competence. In Prøitz, T.S.; Wermke, W. & Aasen, P. (eds). Unpacking the policy and practice nexus: educational structure and agency compared. Springer

 

Publikasjoner i Cristin