Irene Langeggen

Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (5330)
Synsfunksjonen er en viktig sans, som vi mennesker skal leve med og bruke hele livet. Mine profesjonelle interesser har med tiden blitt innenfor utdanning og klinisk veiledning av optikerstudenter, og spesielt innenfor rehabilitering av synsfunksjonen. I tillegg er jeg interessert i rammeverket som omkranser vår profesjon, både utdanning og utøvelse av yrket. Dette omfatter også internasjonalt arbeid med våre samarbeidspartnere. For tiden er det bacheloremnene Optometri og samfunnsansvar (2. klasse), Optometrisk rehabilitering og visuell ergonomi (3. klasse) og Klinisk optometrisk praksis, entreprenørskap go internasjonal optometri (valgemne 3 klasse) som jeg koordinerer. Innen utvikling av internasjonal optometri er prosjekter nevnt senere som engasjerer meg. Jeg har rolle som prosjektleder. Innen forskning - 50% stilling som doktorgradskandidat. Tittel på prosjektet er følgende: Better vision, better health - Improving vision specific health literacy among adult stroke survivors. (2021-2026) Syn er viktig for helse, mestring og livskvalitet. Synsproblem etter hjerneslag er vanlig, og plutselige endringer i synet kan være tegn på hjerneslag. Over 60 % av slagrammede opplever synsproblemer, men det er bare en liten andel som får påvist et synsproblem og henvist til relevant oppfølging, behandling eller rehabilitering. Det tyder på at det er liten kunnskap om syn og hjerneslag i befolkningen og blant helsepersonell. Synshelsekompetanse er personers evne til å finne, forstå, vurdere og anvende informasjon og kunnskap om syn- og øyehelse, for å ta gode valg for egen helse. Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle kunnskap om hva slagrammede vet om syn, synsproblem og øyehelse. Dette skal brukes til å gi helsepersonell bedre kunnskap om hvordan de kan bidra til å økt synshelsekompetanse hos slagrammede. Økt synshelsekompetanse vil gi bedre forståelse av hvordan syn- og øyehelse påvirker helse, og øke slagrammedes evne til å ta gode beslutninger om livstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, mestring av synsproblem og bruk av helse-, omsorg- og opplæringstjenesten. Hovedveileder er professor Helle K. Falkenberg ved USN, biveiledere er professor Grethe Eilertsen og førsteamanuensis Janne H. Dugstad (alle USN).

Ansvarsområder

  • Emnekoordintaor og underviser i følgende bachelor emner:
  • 2016- 2923  Prosjekt ansvarlig for EYE-FX, et kompetanse og utvekslingsprosjekt med Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST), Kenya and Brien Holden Vision Insitute, Sør-Afrika. Prosjektet støttes med kr 6 millioner av NOREC.
  • 2021 - 2025 Prosjekt ansvarlig for "Klinisk praksis på Madagaskar gir internasjonalt perspektiv på studielivskvalitet og øyehelsetjenester", Støttet av HK Dir. Samarbeid med Misjonssambandet og Lovaso 4C, Madagaskar.
  • 208-2022 Prosjektansvarlig for InternAbroad, et samarbeidsprosjekt mellom USN og Brien Holden Vision Insitute, Sør-Afrika. Mål er å etablere utveksling av studenter og utfordre entreprenørskap innen optometri.
  • 2015-2022 Prosjektmedarbeider i Moldova - Norway collaboration, establishment of an optometric education. Støttes av DIKU med kr 6 millioner.
  • 2022- Prosjektmedarbeider KROSS-K Kongsberg sykehus og USN, arbeid med inkludere synstest som en del av pasientforløpet til en slagrammet pasient. Støttes av USN.
  • 2019 Prosjektmedarbeider NORVIS Nettverk for bedring av synsrehabilitering og -oppfølging av slagpasienter, samt kompetanse blant helsepersonell.
  • Prosjektmedarbeider Eldreforsk https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/eldreforsk/deltagere-i-forskningsgruppen-usn-eldreforsk-article214588-31229.html
  • 2021 Ansvarlig for reakkreditering av Optometri Bachelor programmet. Akkreditering skal møte krav til Europeisk diplom for optikere.

Kompetanse

Optometrisk utdanning, internasjonalt samarbeid, harmonisering  og kompetansebygging av utdanningsforløp for optikere.

Klinisk veiledning

Synsrehablilitering

Synsergonomi inkludert hensyn man tar når ansatt har en synshemning

Helserett 

Profesjonsetikk

 

Publikasjoner

Publikasjoner: Søk med mitt navn via vår bibliotektjeneste ORIA eller Google Scholar

Publikasjoner i Cristin