Norwegian Vision in Stroke (NorVIS)

Forskningsgruppen NorVIS på campus Drammen. foto.

Prosjektet skal etablere et nasjonalt nettverk med formål å implementere kunnskapsbasert forskning knyttet til synsproblemer etter hjerneslag i ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. Godt syn er god hjernehelse, og prosjektet er et ledd i oppfølgingen av den Nasjonale hjernehelsestrategien 2019-2024.


Hvert år vil om lag 12.000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over halvparten av disse må lære seg å leve med synsforstyrrelser som følge av dette. Vi vet at redusert syn øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere rehabilitering. Derfor er det påfallende hvor lite oppmerksomhet syn får i behandling, rehabilitering og oppfølging av denne pasientgruppen; synsutredning er ikke en gang en del av det nasjonale tilbudet de får.

Økt oppmerksomhet og kompetanse om synsproblem vil bidra bedre helse og livskvalitet etter hjerneslag. NorVIS skal arbeide for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på av tvers av helse- omsorg- og opplæringstjenesten.

NorVIS har en klar målsetting om synsfunksjon skal bli en strukturert del av diagnostisering, behandling og rehabilitering i forbindelse med hjerneslag.

Synsforstyrrelser som blir utløst av hjerneslag er ofte usynlige for slagrammede og deres pårørende, og de kan være vanskelige å avdekke for helsepersonell. NorVIS vil bidra til utvikling av gode rutiner og verktøy samt pålitelig informasjon for fagpersoner, pårørende og den slagrammede selv.

Løsninger knyttet til syn og slag vil kreve godt samarbeid på tvers av fag, disipliner og sektorer innen helse, omsorg og opplæring. Derfor er NorVIS et tverrdisiplinært nettverk med partnere fra ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere.

Nettverket skal bidra til bedre kvalitet i helsetjenestene ved økt tverrdisiplinært samarbeid rundt både klinisk praksis og videre forskning.

NorVIS har oppstart høsten 2019.

Prosjektleder

USN samarbeidspartnere

Finansiering

Samarbeidspartnere

 • Kongsberg kommune
 • Norges Blindeforbund
 • LHL Hjerneslag
 • Norsk Forening for Slagrammede
 • Kysthospitalet
 • Norsk Afasiforening
 • Vikersund Bad Rehabiliteringssenteret
 • Oslo kommune sykehjemsetaten
 • Haraldsplass Diakonale sykehus
 • Stiftelsen Betanien Hospital Skien
 • Finnmarkssykehus HF
 • Sørlandet Sykehus HF
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Norges Optikerforbund
 • Oslo Universitetssykehus
 • Statped
 • Sunnaas Sykehus
 • Drammen sykehus
 • Kongsberg sykehus
 • Ringerike sykehus
 • OsloMet
 • NTL- NAV Buskerud
 • Gøteborgs Universitet
 • Linneauniversitetet
 • University of Liverpool
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nordlandssykehuset
 • Østfold fylkeskommune
 • Universitetet i København
 • Instituttet for blinde og svagsynede
 • Alumni 2015 Netværk
 • University of Tubingen
 • Hurdal syn- og mestringssenter
 • Helse Bergen HF
 • Oslo voksenopplæring Nydalen
 • Johannes læringssenter voksenopplæring
 • Oslo kommune bydel 5 Frogner
 • NTNU