Magnus Hontvedt

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-20)
Mine forskningsinteresser er knyttet til undervisning og læring i grunnskole og høyere utdanning. Noen av temaene jeg forsker på, er hvordan simuleringer og teknologi kan brukes for å konstruere læringsomgivelser i høyere utdanning. Samt hvordan lærere arbeider med samarbeidslæring, læringsutbytte og vurdering i ungdomsskolen.

Ansvarsområder

Underviser på:

  • ph.d.-programmet PEDRES
  • grunnskolelærerutdanningen 5-10
  • master i pedagogikk

Medlem i følgende forskergrupper:


Aktuelle prosjekter:

Avsluttede prosjekter:

 

Publikasjoner

Carson, L., Hontvedt, M. & Lund, A. (2024). Co-constructing teacher education: Student agency and teacher educators’ responses to a student-created podcast. In. Digitalization and Digital Competence in Educational Context:  A Nordic Perspective from Policy to Practice. Routledge

Wiig, C., Oddvik, M., Næss, R.R. & Hontvedt, M. (forthcoming). Å forestille seg som ressurs for å lære på tvers. Et eksempel fra lærerstudenters arbeid med bærekraft i en simulatorlab. I: Stenseth, T. & Oddvik, M. (red.) Læringsarbeid i digitale omgivelser – en balansekunst. Gyldendal Akademiske

Beal, C. & Hontvedt, M. (2023). Video-based mind maps in teacher education: Student teachers’ co-construction of knowledge during a pedagogy course. Learning Culture and Social Interaction https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100720

Hontvedt, M., Silseth, K. & Prøitz, T.S. (2023).  Collaborative Display of Competence: A case study of process-oriented and video-based assessment in school. Teaching and Teacher Education

Silseth, K., Hontvedt, M. &  Mäkitalo, Å. (2022). Enacting policy in classrooms: Making students accountable through inscriptions from the curriculum in classroom interactions. European Journal of Psychology of Education (EUPE)

Lie, H.C., Gerwing, J., Bondevik, H., Bostad, I., Ellingsen, D.M., Frühholz, S., Gulbrandsen, P., Hontvedt, M., De Lange, T., Landmark, A.M., Larsen B.H. & Menichetti, J. (2022) Studying clinical communication through multiple lenses: The underused potential of inter-disciplinary collaborations. Patient Education and Counseling. https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.04.010 

Carson, L., Hontvedt, M. & Lund, A. (2021). Student teacher podcasting: Agency and change. Learning, Culture and Social Interaction, Volume 29

Hontvedt, Oddvik & Næss (2020). Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. Acta Didactica Norden, 14(2)

Hontvedt, M. & Øvergård, K.I. (2019). Simulations at Work — A framework for configuring simulation fidelity with training objectives. Computer Suppported Cooperative Work 

Hontvedt, M, Silseth, K. & Wittek, L. (2019). Professional Collaboration in Teacher Support Teams — A study of teacher and nurse educators’ creative problem-solving in a shared space for professional development. Scandinavian Journal of Educational Research

Øvergård, K. I.; Sørensen, L.J.; Hontvedt, M.; Smit, P.N.; Nazir, S. (2017) Maritime Bridge Crew Training. I: Simulators for Transportation Human Factors. CRC Press 2017 ISBN 9781472411433. s. 281-30

Hontvedt, M. (2015). Professional vision in simulated environments — Examining professional maritime pilots’ performance of work task in a full mission ship simulator, Learning, Culture and Social Interaction, http://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.07.003

Hontvedt, M. & Arnseth, H. C. (2013). On the bridge to learn: Analysing the social organization of nautical instruction in a ship simulator. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 8(1), 89–112.

Hontvedt, M., Sandberg, M. & Silseth, K. (2013): På spill for læring: Om dataspill som læringsressurs i skolen. In S. Knudsen (ed.) Pedagogiske tekster og ressurser i praksis (pp. 199-121). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.  

Doctoral thesis:

Hontvedt, M. (2015). Simulations in Maritime Training: A video study of the socio-technical organisation of ship simulator training. Unipub. Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo

Reports:

Næss, R.R., Oddvik, M., Hontvedt, M., Wiig, A. C. & Beal, C. (2022). Den Magiske Fabrikken —Lærerstudenter som innovatører for læring om bærekraftig utvikling. Et forsknings- og utviklingsprosjekt om konstruksjon av opplevelsesbaserte undervisningsopplegg på Den Magiske Fabrikken. USN

Knudsen, S. V. (Ed.) Graf, S., Hansen, J.J., Illum Hansen, T., Slot, M.F.,  Haugen, L.I., Honvedt, M., Insulander, E.,Maagerø, L.H., Olsen, H.K., Radtka, C., Selander, S., Runestad, A.K., Olsen, LW., & Wikman, T. (2011). Internasjonal forskning på læremidler : en kunnskapsstatus Høgskolen i Vestfold. https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2012/laremidler_hive.pdf

Juuhl, G. K., Hontvedt, M., & Skjelbred, D. (2010). Læremiddelforsking etter LK06: eit kunnskapsoversyn (Vol. 1/2010). Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.