Tine Sophie Prøitz

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-88)

Ansvarsområder

 

  • Prosjektleder NFR-forskerprosjekt for fornyelse CLASS - Comparisons of educational leader autonomy in school districts and schools  (2021-2025)
  • Arbeidspakkeleder WP5 NFR-FINNUT forskerprosjekt Renewed perspectives on research use in education (REPOSE) (2020-2023)
  • Prosjektleder for den forsningsbaserte evalueringen ULF - Utbildning, lärande och forskning. Försöksverksamhet med praktiknära forskning i Sverige (2018-2022)
  • Prosjektmedarbeider NFR-forskerprosjekt for fornyelse POLCAP ved Universitetet i Bergen (2021-2025)
  • Prosjektmedlem DIKU-prosjekt Innovasjon i team
  • Prosjektmedlem "Lektorprogrammet i historie - Utviklingen av et profesjonsemne" (2020-2021)
  • Underviser og veileder masterstudenter
  • Veileder PhD stipendiater 
  • Forskergruppeleder for Utdanningspolitikk og utdanningspraksis

Ekstern aktivitet

Nylig avsluttede forskningsprosjekter:

Kompetanse

Publikasjoner

Artikler

Prøitz, T. S. Novak, J. & Mausethagen, S. (2022) Representations of student performance data in local education policy. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, forthcoming

Dieudé, A. & Prøitz, T. S. (2022) Curriculum policy and instructional planning—Teachers’ autonomy across various school contexts. European Educational Research Journal, forthcoming

Prøitz, T. (2021). Styring og støtte i moderne governance–samverkan för bästa skola. Pedagogisk forskning i Sverige26(1), 126-132. 

Tine S. Prøitz (2021) Consistency in study programme planning and the complexity of curriculum logics, Teaching in Higher Education, DOI: 10.1080/13562517.2021.1931838

Stenersen, Christine & Prøitz, Tine Sophie. (2020) Just a buzzword? The use of concepts and ideas in educational governance, Scandinavian Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2020.1788153

Mølstad, Christine, Prøitz, Tine Sophie & Dieude. (2020) When assessment defines the content - understanding goals in beteween teachers and policy. The Curriculum Journal, DOI: 10.1002/curj.74

Prøitz, T. (2020). Praksisnær forskning og partnerskap i et tredje romPedagogisk forskning i Sverige25(4), 79-82

Mausethagen, Sølvi, Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri. (2020) Data Use in Recent School Reforms, Oxford Encyclopedia of School Reform, Oxford

Mausethagen, Sølvi., Prøitz, Tine Sophie, & Skedsmo, Guri (2020). Redefining public values: data use and value dilemmas in education. Education Inquiry, 1-16.

Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri. (2019) District administrators’ governing styles in the enactment of data-use practices. International Journal of Leadership in Education 2019

Prøitz, T. S., & Nordin, A. (2019). Learning Outcomes in Scandinavian Education through the Lens of Elliot Eisner. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-16.

Prøitz, T. S., Mausethagen, S., & Skedsmo, G. (2019). District administrators’ governing styles in the enactment of data-use practices. International Journal of Leadership in Education, 1-22.

Prøitz, T. S., & Wittek, L. (2019). New directions in doctoral programmes: bridging tensions between theory and practice?. Teaching in Higher Education, 1-19.

Wermke, W., & Prøitz, T. S. (2019). Discussing the curriculum-Didaktik dichotomy and comparative conceptualisations of the teaching profession. Education Inquiry, 1-28.

Mausethagen, S., Prøitz, T. S., & Skedsmo, G. (2019). School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented. Educational Research61(1), 70-86.

Mølstad, C. E., & Prøitz, T. S. (2018). Teacher-chameleons: the glue in the alignment of teacher practices and learning in policy. Journal of Curriculum Studies, 1-17.

Prøitz, T. S., Havnes, A., Briggs, M., & Scott, I. (2017). Learning outcomes in professional contexts in higher education. European Journal of Education, 52(1), 31-43.

Hovdhaugen, E., Prøitz, T. S., & Seland, I. (2018). Eksamens-og standpunktkarakterer–to sider av samme sak?. Acta Didactica Norge12(4), Art-17.

Prøitz, T. S., Mausethagen, S., & Skedsmo, G. (2017). Investigative modes in research on data use in education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1-14.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2017.1326280

Mausethagen, S., Prøitz, T., & Skedsmo, G. (2017). Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: thin data and thick data use. Teachers and Teaching, 1-13.

Pettersson, D., Prøitz, T. S., & Forsberg, E. (2017). From role models to nations in need of advice: Norway and Sweden under the OECD’s magnifying glass. Journal of education policy, 1-24.

Levinsson, M., & Prøitz, T. S. (2017). The (non-) use of configurative reviews in education. Education Inquiry, 1-23.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2017.1297004

Havnes, A., & Prøitz, T. S. (2016). Why use learning outcomes in higher education? Exploring the grounds for academic resistance and reclaiming the value of unexpected learning. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 28(3), 205-223.

Friedrich, P. E., Prøitz, T. S., & Stensaker, B. (2016). Disciplining the disciplines? How qualification schemes are written up at study program level in Norwegian higher education. Teaching in Higher Education, 21(7), 870-886.

Mausethagen, S., Skedsmo, G., & Prøitz, T. S. (2016). Ansvarliggjøring og nye organisasjonsrutiner i skolen—rom for læring? Nordiske Organisasjonsstudier 18 (2).

Lødding, B., Seland, I., & Prøitz, T. S. (2016). Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole. Sosiologi i dag, 46(3-4).

Aasen, P. Prøitz, T. S. & Rye, E. (2015) Nasjonal læreplan som utdanningspolitisk dokument, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Vol. 99, No. 6, pp 417-433

Prøitz, T. S. (2015) Uploading, downloading and uploading again – concepts for policy integration in education research, NordSTEP 2015, 1: 27015 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/nstep.v1.27015

Prøitz, T. S. (2015). Learning outcomes as a key concept in policy documents throughout policy changes. Scandinavian Journal of Educational Research, 59(3), 275-296.

Aasen, P., Prøitz, T. S., & Sandberg, N. (2014). Knowledge regimes and contradictions in education reforms. Educational Policy, 28(5), 718-738.

Ottesen, E, Lund, B. Grams, S. Aas, M & Prøitz, T. S. (2013) Educational Methods as Commodities within European Education: a Norwegian-Danish case, European Educational Research Journal, Volume 12 No. 4, 

Prøitz, T. S. (2013) Variation and validity in final grading – subjects matter. Education Inquiry, Vol. 4, No. 3, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v4i3.22629

Prøitz, T. S. (2010) Learning outcomes. What are they? Who defines them? When and where are they defined? Educational assessment, evaluation and accountability. Vol 22, No 2.

Prøitz T. S., B. Stensaker og L. Harvey (2004): Accreditation, standards and diversity: an analysis of EQUIS accreditation reports, in Assessment and Evaluation in Higher Education, Vol. 29, No.6.  

Aasen P., T. S. Prøitz og B. Stensaker (2004): Evalueringen av Reform 97 i et utdanningspolitisk perspektiv, i Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Årg 88, Nr. 4/2004 

Aasen P. og Prøitz T. S. (2003): Sektorsmyndigheternas roll i svensk skolforskning, i Pedagogisk Forskning i Sverige, Årg 8, Nr 4. 

 

Kapitler i antologi

Prøitz, T. S. (2022) Peers in Systematic Review: Gatekeeping Understandings of Research in the Field, in Forsberg, E. Geschwind, L. Levander, S. & Wermke, W. (eds.) Peer review in an Era of Evaluation. Springer

Wermke, W. & Prøitz, T. S. (2022) Integration, fragmentation and complexity: governing the teaching profession and the Nordic model. in Larsen, J. E. Schulte, B. & Thue, F. W. (eds.) Schoolteachers and the Nordic Model Comparative and Historical Perspectives, Routledge.

Prøitz, T. S. Wittek, L. & de Lange, T. (2020) Layers of consistency in study programme planning and realization. In Elken, M., Maassen, P., Nerland, M., Prøitz, T.S., Stensaker, B., Vabø, A. (Eds.) Quality Work in Higher Education Organisational and Pedagogical Dimensions, Higher Education Dynamics, Springer

Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen Margrethe; Aasen, Petter. (2019) Nasjonal styring og lokal praksis - skoleledere og lærere som endringsagenter. i Jensen, Ruth, Karseth, Berit & Ottosen, E. (red.) : Styring og ledelse i grunnopplæringen. Cappelen Damm, Oslo .

Mausethagen, Sølvi, Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie (2019). Hva slags utvikling? Elevresultater som utgangspunkt for utviklingsarbeid. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Red.). Nye lærer- og lederroller i skolen. Kapittel 3. s. 53-69. Universitetsforlaget.

Mølstad, C. E., Pettersson, D., & Prøitz, T. S. (2018). Soft Infusion: Constructing ‘Teachers’ in the PISA Sphere. In Education Policies and the Restructuring of the Educational Profession (pp. 13-26). Springer, Singapore.

Prøitz, T. S. & Aasen, P. (2018) Making and Re-making the Nordic Model of Education, in Wivel, A. & Nedergaard, P. (Eds.) Routledge Handbook on Scandinavian Politics.  

Prøitz, T. S. (2018) Utbildningspolitikens förståelse av evidens, i Wahlström, N. & Alvunger, D. (eds.) Den evidensbaserade skolan. – svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik, Stockholm, Natur och Kultur.https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Lararutbildning/Den-evidensbaserade-skolan/

Mausethagen, S., Prøitz, T.S. & Skedsmo, G. (2017). Nye styringsformer og kunnskapskilder i (sam)spill. Eksempler fra skolefeltet. I Mausethagen, S. & Smeby, J.-C. (eds.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Oslo: Universitetsforlaget.https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/kvalifisering-til-profesjonell-yrkesutovelse-uf.html

Mausethagen, S., Skedsmo, G. & Prøitz, T. S. (2017). Bruk av elevresultater – utfordringer og muligheter. Aas, M. & Paulsen, J.M. (red). Ledelse i fremtidens skole. Bergen: Fagbokforlaget.https://www.fagbokforlaget.no/Ledelse-i-fremtidens-skole/I9788245020168

Prøitz, T. S. & Aasen, P. (2016) Balancing evidence-based and experience-based knowledge in education, i: Elmgren, M. Folke-Fichtelius, M. Hallsén, S. Román, H.  & Wermke, W. (red.) Att ta utbildningens komplexitet på allvar. En vänskrift till Eva Forsberg, ed. by, Uppsala: Uppsala University, Uppsala Studies in Education 138, pp. 193-207. http://www.academia.edu/26130187/Balancing_evidence-based_and_experience-_based_knowledge_in_education

Prøitz, T.S. Aamodt, P.O. & Hovdhaugen, E. (2015) Tilbakemeldinger i høyere utdanning: hva sier studenter og lærere? i Frølich, N. (Ed.) Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter, Oslo, Universitetsforlagethttps://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-kvaliteter-i-hoyere-utdanning-uf.html

Stensaker, B. & T. S. Prøitz (2015) Fra en elitistisk til en demokratisk forståelse av kvalitet, in Frølich, N. (Ed.) Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter, Oslo, Universitetsforlaget https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-kvaliteter-i-hoyere-utdanning-uf.html

Kyvik, S. Vågan, A. Prøitz, T. S. & P.O. Aamodt (2014) Research-based education in undergraduate professional programmes, in Smeby, J. C. & Sutphen (eds.) From vocational to professional education: educating for social welfare. Routledge, London https://books.google.se/books?id=JE2cBQAAQBAJ&pg=PA117&lpg=PA117&dq=Research-based+education+in+undergraduate+professional+programmes&source=bl&ots=dMKfCaaBDf&sig=zadXfk3zkXCi0uFfiM8_dcYfzKo&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwj9_fm9v6DcAhUCDSwKHZZtB9wQ6AEIPDAC#v=onepage&q=Research-based%20education%20in%20undergraduate%20professional%20programmes&f=false

Aasen, P. & Prøitz, T. S. (2014) Lærerutdanning som høyere profesjonsutdanning, in Frølich, N. Hovdhaugen, E. & Terum, L. I. Kvalitet, Kapasitet og Relevans. Utviklingstrekk i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk, Oslo https://www.cappelendamm.no/_kvalitet-kapasitet-og-relevans-9788202450502

Møller, J. Prøitz, T. S. Rye, E. Aasen, P. (2013). Kunnskapsløftet som styringsreform. i Møller, J. Karseth, B. & P. Aasen (eds.) Reformtakter – Kunnskapsløftets komposisjon. Universitetsforlaget.https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/reformtakter-uf.html

Bøker og avhandling 

Elken, M., Maassen, P., Nerland, M., Prøitz, T.S., Stensaker, B., Vabø, A. (Eds.) Quality Work in Higher Education Organisational and Pedagogical Dimensions, Higher Education Dynamics, Springer

Mausethagen, S. Prøitz, T. S. & Skedsmo, G. (2018) Elevresultater - Mellom kontroll og kunnskapsutvikling, Oslo, Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Elevresultater/I9788245024326

Prøitz, T. S. (2015) Læringsutbytte, Universitetsforlaget, Oslo. https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/laeringsutbytte-uf.html

Prøitz, T. S. (2014) Conceptualisations of learning outcomes – an explorative study of policymakers, teachers and scholars. PhD-thesis, Series of dissertations submitted to the Faculty of Educational Sciences, University of Oslo No. 194

Editorials 

Tine S. Prøitz and Editors (2019) Editorial. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 5:1, 1-2, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2019.1603627

Tine S. Prøitz and Editors (2018) What counts as a good school? Time for a critical stance,
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 4:2, 61-62, https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1523781

Tine S. Prøitz and Editors (2018) Domestic and local influences in education policy, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 4:1, 1-2,https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2018.1462917

Tine S. Prøitz & editors (2017) Editorial, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3:3, 201, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2017.1418731

Prøitz, T. S., Mausethagen, S., & Skedsmo, G. (2017). Special issue editorial: Data use in education: alluring attributes and productive processes, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1-14.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2017.1328873

Pettersson, D. Prøitz, T.S. Roman, H. & Wermke W. (2015) Curriculum vs. Didaktik revisited. Towards a transnational curriculum theory. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2015, 1: 27015 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3402/nstep.v1.27014

Rapporter 2001-2020 (alle NIFU-rapporter finnes som pdf på: https://www.nifu.no/publikasjoner/rapporter/ )

Prøitz, T. S., Rye, E., Afdal, H., Borgen, J. S., Barstad, K., Mausethagen, S., & Aasen, P. (2021). Utbildning, lärande, forskning: En evalueringsstudie–delrapport 3. USN Skriftserie 68/21 Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge

Prøitz, T. S., Rye, E. M., Barstad, K., Afdal, H., Risan, M., & Aasen, P. (2020). Utbildning, lärande, forskning-en evalueringsstudie–delrapport 2. USN Skriftserie 18/20 Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge.

Prøitz, T. S., Aasen, P., & Barstad, K. (2019). Utbildning, lärande, forskning: en evalueringsstudie-delrapport 1. USN Skriftserie 19/19. Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge. 

Seland,I. Hovdhaugen, E. Lødding, B. Prøitz, T. S. og  Rønsen, E.  (2018) Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk, NIFU rapport 2018/9, https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2503428/NIFUrapport2018-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nerland, M. & Prøitz, T. S. (eds.) (2018) Pathways to quality in higher education, Case studies of educational practices in eight courses, NIFU 2018/3. https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2478911/NIFUreport2018-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Prøitz, T. S. (2015) Metoder for systematiske kunnskapsoversikter. (71). Rapport. Vetenskapsrådets rapportserie.https://publikationer.vr.se/wp-content/uploads/2015/03/Metoder-for-systematiske-kunnskapsoversikter_web.pdf

Prøitz, T. S. (2015) Modeller og konsepter for kartlegging og sammenstilling av evidens innenfor det utdanningsvitenskapelige området. (43). Rapport. Vetenskapsrådet, Sverige.

Prøitz, T. S. (2015) Formål i vurdering og vurdering av fagovergripende kompetanser, arbeidsnotat utformet på oppdrag fra Ludvigsen- utvalget, https://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/05/Formål-med-vurdering-og-vurdering-av.pdf

Kyvik, S. Prøitz, T. S. Aamodt, P. O. (2015) Evaluering av Ph.d.-rådet – et initiativ til styrket uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen. (94). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. 

Seland, I. Lødding, B. Prøitz, T. S. (2015) Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie. (84). Rapport. NIFU.

Aamodt, P. O. Hovdhaugen, E. Prøitz, T. S. (2014) Utdanningskvalitet i høyere utdanning: noen empiriske eksempler. Resultater fra en undersøkelse blant faglig ansatte våren 2013. (94). Rapport. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Næss, T. Prøitz, T. S. Aamodt, P. O. (2014) Lærerutdanningene. Statistiske oversikter og utviklingstrekk. (76). Rapport. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Hovdhaugen, E., I. Seland, B. Lødding, T. S. Prøitz & N. Vibe (2014) Karakterer i offentlige og private videregående skoler. En analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler. NIFU rapport 24/2014. Oslo: NIFU.

Aasen, P. Møller, J. Rye, E. M. Ottesen, E. Prøitz, T. S. Hertzberg, F. (2012) Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. (326). Rapport. NIFU.

Caspersen, J. de Lange, T. Prøitz, T. S. Solbrekke, T.  D. Stensaker, B. (2011) LEARNING ABOUT QUALITY – Perspectives on learning outcomes and their operationalisations and measurement. (33). Rapport. Universitetet i Oslo.

Prøitz, T. S. & Borgen, J. S. (2010) Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst?: Læreres setting av standpunktkarakter i fem fag i grunnopplæringen. (136). Rapport. NIFU STEP.

Møller, J. Ottosen, E. Prøitz, T.S. & P. Aasen (2010) Underveis, men i svært ulikt tempo. in Møller, J. og E. Ottosen (red.) Underveis, men i svært ulikt tempo. NIFU STEP 37, Oslo

Møller, J; Ottesen, E; Prøitz, T. S. & Aasen, P. (2010). Profesjonsforståelse og opplæringspraksis, I: Eli Ottesen; Jorunn 
Møller (red.), Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU. Kapittel. s 17 - 30

Prøitz, T. S. (2009) Analyse av forsøksplaner for praksisbrevordningen. in Markussen, E. & H. Høst, M. Evensen og T. S. Prøitz. Evaluering av forsøk med praksisbrev. NIFU STEP 32, Oslo

Møller, J., T. S. Prøitz og Aasen, P. (eds.) (2009) Kunnskapsløftet – tung bør å bære? NIFU STEP 42, Oslo

Aasen, P. Prøitz, T. S. (2009) Porteføljeanalyse Forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen. (51). Rapport. Norges forskningsråd.

Markussen, E. Høst, H. Evensen, M. Prøitz, T. S. (2009) Evaluering av forsøk med praksisbrev: Delrapport 1 2009. (131). Rapport. NIFU.

Frølich, N. Opheim, V. Brandt, S. S. Prøitz, T. S. (2009) Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? En kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring. (58). Rapport. NIFU.

Møller, J. Prøitz, T. S. Aasen, P. (2009) Kunnskapsløftet - tung bør å bære? Underveisanalyser av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon. Kapittel 8 s.177-184 i Samspillet mellom styrings- og forvaltningsnivåene. (209). Rapport. NIFU STEP.

Borgen, J. S. Opheim, V. Prøitz, T. S. (2009) PraksisFoU 2005-2010: Vurdering av forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen. (72). Rapport. NIFU.

Møller, J. Aasen, P. Prøitz, T. S. (2009) Kunnskapsløftet - tung bør å bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon. (209). Rapport. Universitetet i Oslo, NIFUSTEP.

Aamodt, P. O. Prøitz, T. S. Hovdhaugen, E. & Stensaker, B. (2007) Læringsutbytte i høyere utdanning: En drøfting av definisjoner, utviklingstrekk og måleproblemer. (63). Rapport. NIFU.

Aasen, P. Prøitz, T. S. & Borgen, J. S. (2005) Utdanningsvitenskap som forskningsområde. Rapport. Vetenskapsrådets rapportserie.

Prøitz, T. S. (2005) Bakgrunnsutredning - Campus prosjektene ved Høgskolen i Hedmark. (75). Rapport. NIFU STEP.

Larsen, I. M. Prøitz, T. S. (2005) Satsingen Strategiske høgskoleprosjekter – en underveisevaluering. Rapport. Norges Forskningsråd.

Prøitz, T. S. (2005) Høyere utdanning i Trondheim: Profil, posisjonering og potensial for sammenslåing mellom HiST og NTNU. (106). Arbeidsnotat. NIFU STEP.

Aasen, P. & Prøitz, T. S. (2004) Initiering, finansiering och förvaltning av praxisnära forskning: Sektormyndighetens roll i svensk utbildningsforskning. (60). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Prøitz, T. S. & Aasen, P. (2003) Skolverkets nye forskningsprogram - studie av en implementeringsprosess 2001-2002. (51). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Prøitz, T. S. & Aasen, P. (2002) Skolverkets nye forskningsprogram – studie av en implementeringsprosess. Rapport. NIFU.

Prøitz, T. S. (2001) ”Jo mere vi er sammen” – dynamisk utvikling mot en nettverksinstitusjon i Hedmark og Oppland. NIFU skriftserie nr. 19/2001. (174). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Forskningsformidling (et utvalg)

2020 Skeptiske til å sende videregåendeelever tilbake til skolen, Utdanningsnytt

2018 Kommuner klarer ikke å få nytte av data om elevene, Utdanningsnytt

2018 Undervisning: Studentene er klare for alternativer til forelesningene , Khrono

2017 Hva kan økt fokus på læringsutbytte bety for planlegging og gjennomføring av undervisning? Webinar Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk 

2017 Hva skal vi med nasjonale prøver i skolen? https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2017/08/11/nasjonale-prover-skolen/

2017 Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning, http://forskning.no/2017/06/elevresultater-blir-nyttige-forst-nar-de-settes-i-en-sammenheng/produsert-og-finansiert-av/hogskolen-i-oslo-og-akershus

2016 Samtale med Tine S. Prøitz om læringsutbytte av B. Stensaker https://youtu.be/BdtKWhitDS4

2016 Elever forhandler om bedre karakterer http://forskning.no/samfunn-skole-og-utdanning-sosiologi/2016/11/elever-forhandler-om-bedre-karakterer
 
2016 Boktips: "Læringsutbytte" av Tine S. Prøitz http://martinjohannessen.blogspot.no/2016/03/boktips-lringsutbytte-av-tine-s-pritz.html

Prøitz, T. S. (2016) Læringsutbytte – slik lærere, forskere og politikere ser det, Bedre skole. Oslo https://www2.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_2_2016/UTD-BedreSkole-0216-WEB_Proitz.pdf

Skedsmo, G. Mausethagen, S. Prøitz, T. S. & Therese Nerheim (2015). Nye verktøyer og rutiner for resultatoppfølging. Bedre skole, Oslo  https://utdanningsforskning.no/artikler/nye-verktoy-og-rutiner-for-resultatoppfolging/

Prøitz, T. S. & Borgen, J. S. (2010) Rettferdig standpunktvurdering – på grensen av det mulige? Bedre Skole, Oslo https://utdanningsforskning.no/artikler/rettferdig-standpunktvurdering--pa-grensen-av-det-mulige/

Prøitz T. S. (2005): Profesjonsorientert PhD-utdanning for lærere i Sverige - noe for Norge? Bedre skole, Oslo