– Mobbing og trakassering krever kontinuerlig oppmerksomhet

Petter Aasen. Foto
FORDRER TILTAK: Rektor Petter Aasen vil bruke de konkrete tallene fra kartelggingen til å skape et bedre grunnlag for videre utvikling og tiltak for et godt og trygt arbeidsmiljø ved USN.

En bred undersøkelse avdekker utfordringer knyttet til mobbing og trakassering av ansatte ved norske universiteter og høyskoler. USN skiller seg ikke ut i statistikken.

I vår ble det gjennomført en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering blant ansatte i universitets- og høgskolesektoren. USN var blant de 26 institusjonene som deltok. Nær halvparten av USNs ansatte deltok i undersøkelsen.

Høye tall

Tallene for USN ligger gjennomgående tett på gjennomsnittet i sektoren, men dessverre er tallene forholdsvis høye:

Gjennomsnittstallet på ansatte som oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av det siste året ligger på 13 prosent. For USNs del er prosentandelen 14. Flesteparten av disse (73 prosent), oppgir at de har blitt utsatt for verbal trakassering.

Gjennomsnittstallet på ansatte som oppgir at de har opplevd seksuell trakassering er 1,6 prosent. I dette tilfellet er tallene for USNs del lavere: 1,1 prosent.

Den nasjonale undersøkelsen viser at doktorgradsstipendiater kan være spesielt utsatte. Rapporten gir ikke svar på om det er tilfellet på USN.

– Nulltoleranse

– Funnene er alvorlige, aller mest for de som er rammet. USN har nulltoleranse for mobbing og trakassering, og det smerter meg å vite at våre ansatte opplever å bli utsatt for dette i en slik grad, sier rektor ved USN, Petter Aasen.

Kartleggingen krever et fortsatt søkelys på holdninger, kultur og etikk ved USN:

– Vi vil bruke tid på å gå i dybden på dette tallmaterialet, men det er ingen tvil om at dette utfordrer oss til å fortsatt være kontinuerlig oppmerksomme på temaet, og det fordrer at vi må sette i verk nye tiltak for å sikre at alle skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Kartleggingen gir oss konkrete tall og et bedre grunnlag for videre utvikling og tiltak, sier Aasen.

Rapporten vil bli lagt fram for USN-styret, for de tillitsvalgte og for arbeidsmiljøutvalget lokalt og sentralt. Den vil også bli behandlet i aktuelle råd og utvalg samt i ledergrupper.

Rektor vil også oppfordre alle ledere på USN til å lese rapporten, og til å snakke med sine medarbeidere om mobbing og trakassering.

 «Si ifra» og «Vær grei»

USN har jobbet med tematikken mobbing og trakassering over tid, blant annet ved å utarbeide retningslinjer, bygge kompetanse internt og opprette «Si ifra»-siden: et varslingssystem studenter og ansatte kan bruke om de opplever ukultur ved USN.

Tidligere i år ga også Arbeidstilsynet opplæring til USNs personalrådgivere, hovedtillitsvalgte og verneombud om behandling og mottak av varsler.

– Varslingsrutinene ved USN er sterkt forbedret i løpet av den senere tid. Vi har jobbet mye med å gjøre varslingssystemet vårt kjent og lett tilgjengelig, men undersøkelsen viser at vi fortsatt har en vei å gå, sier personal- og organisasjonsdirektør, Elisabeth Borhaug.

46 prosent av alle respondentene oppga at de vet hvordan de skal gå fram for å varsle om uønskede hendelser. Tallet er noe høyere på nasjonalt nivå: 48 prosent.

Blant respondentene som oppga å ha blitt utsatt for mobbing/trakassering, oppga 46 prosent at de hadde varslet om forholdet.

– Vi håper at økt oppmerksomhet på tematikken vil senke terskelen for å si ifra når man opplever uønskede hendelser, og at hver enkelt setter seg inn våre rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på vår «Si ifra»-side, sier Borhaug.

USN har også en egen holdningskampanje for studenter og ansatte kalt «Be nice».

– Folk må oppføre seg

Kartleggingen er gjort av markedsanalyse- og meningsmålingsinstituttet Ipsos, på vegne av Universitetet i Agder.

Resultatene ble lagt fram på en pressekonferanse i Kunnskapsdepartementet:

– Det denne undersøkelsen viser er uakseptabelt. Slik skal vi ikke ha det i vår sektor. Resultatene viser med all tydelighet hvor viktige det er at institusjonene fortsetter å bekjempe trakassering, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

Hun leverte også et sett med forventninger til institusjonene i UH-sektoren:

– Presumptivt oppegående folk må oppføre seg i tråd med norsk folkeskikk og norsk lov. Vi må lage en kultur som gjør det helt klinkende klart at en slik oppførsel er fullstendig uakseptabel. I tillegg må folk må vite hvor de skal henvende seg hvis de blir utsatt, og institusjonene må ta dette på alvor og sette sine ledere i stand til å vite hva de skal gjøre og hvordan de skal følge opp ansatte som blir utsatt, sier Nybø.

Om kartleggingen:

•    Markedsanalyse – og meningsmålingsinstiuttet Ipsos har på vegne av Universitetet i Agder i perioden 20. mai - 11. juni 2019 gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren.

•    Formålet med undersøkelsen er å kartlegge omfang og frekvens av mobbing og trakassering på arbeidsplassen, samt tilfeller av seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

•    Undersøkelsen ble sendt ut til 42.778 ansatte ved 26 deltagende institusjoner. Totalt ble undersøkelsen besvart av 17.984 respondenter, noe som gir en responsrate på 42 prosent.

Last ned den nasjonale rapporten (.pdf)

 

Hovedfunn ved USN:

923 USN-ansatte deltok i undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 48 prosent.

Last ned rapporten for USN (.pdf)


Mobbing og trakassering:
•    14 prosent av respondentene svarer at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene. Tallene stiger om man kun ser på respondentene som har lederansvar, men ikke personalansvar (19 prosent) og blant de med undervisning- og forskningsstilling (17 prosent)

•    Av gruppen som oppgir at de er blitt mobbet/trakassert, oppgir 2 prosent at dette har skjedd daglig, mens 13 prosent oppgir ukentlig og 14 månedlig, og 45 prosent har oppgitt «noen ganger» og 2 prosent «en sjelden gang».

•    15 prosent av de som oppgir at de er blitt mobbet/trakassert, oppgir at dette har skjedd på grunn av deres kjønn. 9 prosent oppgir alder som årsak.

•    Flesteparten, 73 prosent, av de som oppgir at de er blitt mobbet/trakassert, oppgir at de har blitt utsatt for verbal trakassering. 32 prosent oppgir at de har vært utsatt for ikke-verbal trakassering, og 25 prosent at de har vært utsatt for digital trakassering, eksempelvis vis e-post, SMS eller sosiale medier.

•    42 prosent av de som oppgir at de er blitt mobbet/trakassert, oppgir at de har blitt utsatt for det av en sideordnet kollega. 38 prosent oppgir «overordnet kollega».

Seksuell trakassering:
1 prosent av respondentene oppgir at de har blitt seksuelt trakassert i løpet av de siste 12 måneder i sitt nåværende arbeidsforhold. Dette utgjør totalt 10 personer

Varsling:
•    46 prosent av respondentene vet hvor de finner varslingssystemet.
•    10 prosent oppgir å ha varslet om kritikkverdige forhold som har berørt dem selv.
•    Av de som har opplevd å bli mobbet og trakassert i løpet av de 12 siste månedene, har 46 prosent meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem selv. 8 prosent oppgir at de har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre.