Nora er ny studentleiar

Viserektor Ingvild M. Larsen, studentleiar Nora R. Houidi og rektor Petter Aasen går ved siden av kvarandre på ei gate i Paris. Dei ser i kamera og smiler.
NY LEIAR: Nora Rymoen Houidi er ny leiar for SDSN. Her er ho i Paris med viserektor Ingvild Marheim Larsen og rektor Petter Aasen. (Foto: Knut Jul Meland/USN)

Nora Rymoen Houidi går frå politisk nestleiar til å bli leiar for Studentdemokratiet i Søraust-Noreg. – Eg fekk meirsmak for studentpolitisk arbeid.

Nora Rymoen Houidi (22) har sett studia i statsvitskap på pause for å jobbe endå meir med studentpolitikk i Studentdemokratiet i Søraust-Noreg (SDSN). Etter eitt år som politisk nestleiar i Arbeidsutvalet (AU) har ho no overteke jobben som studentleiar etter Harald Bolstad Evensen.

– Som politisk nestleiar fekk eg meirsmak for studentpolitisk arbeid og ville gå vidare med det, og då er leiar neste steg, seier Houidi.

Med seg i Arbeidsutvalet for studieåret 2023/2024 har ho politisk nestleiar Erlend Kåsereff (23) og organisatorisk nestleiar Sara Halima Habib Wang (23), og dei er no i gang med opplæringa.

Kan lære av dei internasjonale studentane

Houidi har tidlegare vore tillitsvald for kullet sitt på bachelor i statsvitskap. Som studentleiar er ho no den øvste tillitsvalde for alle studentane på USN.

– Eg vil vere ei stemme for studentmassen inn mot rektoratet og studentsamskipnaden, og setje USN og SDSN på kartet nasjonalt. Eg vil også halde fram det gode arbeidet Harald starta med tanke på å auke synligheten, seier ho om den nye rolla.

Ho nemner også nokre område ho har eit ekstra engasjement for.

– Blant hjartesakene mine er dei internasjonale studentane, både dei som tek ei grad i Noreg og dei som er her på utveksling. Det same er ein trygg og god organisasjon som alle ønskjer å bli ein del av fordi dei veit at det er eit godt og trygt miljø. Og så vil eg auke synligheten til studentdemokratiet, ikkje berre nasjonalt, men også internt i universitetet. Vi har låge valtal og låg deltaking. Eg vil at studentane skal vite at vi eksisterer og kva vi står for, seier Houidi.

Den førre SHoT-undersøkinga viste at ein aukande del studentar slit med einsemd og psykiske plager. På dette området trur Houidi det er mykje lærdom å hente frå dei internasjonale studentane.

– Dei internasjonale studentane er ein viktig del av studentmassen. Dei kjem hit med sin eigen kultur og sine tradisjonar og bringar innsikt. Dei er også superflinke til å invitere folk med seg. Eg trur vi kan lære mykje av dei for å få bukt med einsemd. SHoT-tala viser at fleire studentar er einsame, og dei internasjonale studentane bringar viktig lærdom på det området, seier Houidi.

Blir involvert i internasjonalt samarbeid

USN deltek i den europeiske universitetsalliansen European UniverCity (EDUC). Den førre studentleiaren, Harald Bolstad Evensen, var den første studenten som var med for å representere USN i utlandet. Houidi tek no over denne rolla i EDUC.

Fire studentar står ved siden av kvarandre og ser i kamera og smiler

Ho hadde nyleg sitt første møte med EDUC i Paris, saman med rektor og fleire representantar frå USN. Parallellt med EDUCs møte hadde studentråda frå alliansen ei tankesmie – EDUC Student Board. Her samarbeidde Houidi med studentrepresentantar frå dei sju andre universiteta i EDUC.

– Eg skal føre perspektivet til USN-studentane inn i EDUC når det skal gjennomførast val. Så skal vi velje éin representant som skal inn i hovudstyret på vegner av oss, seier ho, som håpar å etter kvart få fleire studentar med seg til å representere USN i EDUC.

LES OGSÅ: Nora representerer USN-studentane i EDUC

Studentdemokratiet i Søraust-Noreg (SDSN)

 • Studentdemokratiet i Søraust-Noreg (SDSN) er studentorganet for studentane ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN)
 • Formålet er å vareta interessene til studentane og fremje synspunkta til studentane overfor interne og eksterne partar
 • SDSNs arbeidsutval består av tre studentar som er frikjøpte av USN for å arbeide med SDSNs politikk på heiltid gjennom eit heilt studieår: Studentleiar, politisk nestleiar og organisatorisk nestleiar
 • Arbeidsutvalget (AU) er SDSNs øvste utøvande organ
 • Studentleiars rolle:
  • Studentleiar er øvste studenttillitsvald på USN og øvste leiar i Studentdemokratiet
  • Studentleiar har det overordna ansvaret for Studentdemokratiet, politisk og økonomisk
  • Studentleiar representerer studentane internt i USN og eksternt mot regionane knytt til universitetet, og dessutan på nasjonalt plan
  • Studentleiar leier møta i Studentdemokratiets leiargruppe
  • Studentleiar fremjar SDSNs politikk for universitetet, regionen, nasjonalt og i media
  • Studentleiar sit i rektors leiargruppe