Utdanner lærere til den digitale skole

Morten Oddvik foran klassen med lærerstudenter på USN
Morten Oddvik er utdannet lektor i engelsk og har vært med å utvikle digitale løsninger for grunnskolen og videregående opplæring. Han er USNs nye ekspert fra læreryrket som skal sikre et tett samarbeid med praksisfeltet. (Foto: An-Magritt Larsen)

Ekspertisen fra lærere ute i skolen hankes inn til Universitetet i Sørøst-Norge. Lærerstudentene skal sikres riktig kompetanse for fremtidens digitale skole.

Lærere som jobber ute i skolen skal være eksperter inn til yrket for lærerstudentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Målet er å hente ut det beste fra regionens fagmiljøer og utdanne morgendagens digitale lærere. 

– Dette er en bevisst og stor satsning fra USN for å utdanne bedre lærere. Studentene møter en oppdatert og relevant undervisning fra erfarne lærere som til daglig jobber i en av våre lærerutdanningsskoler, sier Anne Fængsrud.

Hun er visedekan for grunnskolelærerutdanningen ved USN, og har ikke hørt om andre utdanningsinstitusjoner med tilsvarende ordninger som er i gang. Kvalifiserte profesjonsutøvere ansettes ved universitetet og jobber kombinert ute i skolene og ved universitetet. 

– Ansatte i lærerkombinasjonsstilling deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av undervisning ved universitetet, forteller Fængsrud. 

LES OGSÅ: Studenter møtte kronprinsparet

Ekspert på digitale løsninger

USN er opptatt av å tilby profesjonsorienterte og praksisnære utdanninger som kvalifiserer kandidater til yrkeslivet. 

Fra før har Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ordningen med å ansette eksperter fra regional industri som skal jobbe med forskning, utvikling og innovasjon (FoUI).

Nå skal også lærerstudentene ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap sikres innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. 

Morten Oddvik er en av de kvalifiserte profesjonsutøvere som skal bidra til et tett samarbeid med praksisfeltet.

– Jeg har da en kombinasjonsstilling og jobber både ute i skolen og bringer kunnskapen derfra inn til lærerstudentene ved USN – og omvendt. En ambisjon er også å styrke den digitale kompetansen hos lærerstudentene som etter endt utdannelse skal ut i yrket, forteller Oddvik.

Han er utdannet lektor i engelsk og jobber til vanlig som IT-pedagog ved Horten videregående skole og Nettskolen Vestfold, som han var med å starte. Han har vært tilknyttet USN som gjesteforeleser og praksislærer, men samarbeidet er nå formalisert gjennom en ansettelse.

Oddvik er ekspert på læringstøttende teknologi og produksjon av e-leksjoner, og har vært med å utvikle digitale løsninger for grunnskolen og videregående opplæring.

Praksislærer II Morten Oddvik står rundt et bord sammen med førstelektor  i pedagogikk Rakel Rohde Næss og førsteamanuensis Magnus Hontvedt.

– Dersom fremtidens lærere skal være i stand til å utvikle elevenes digitale kompetanse i tråd med kravene som stilles, må lærere utvikle sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse i lærerutdanningen, sier førstelektor i pedagogikk, Rakel Rohde Næss, som er svært fornøyd med å få inn ekspertisen til Morten Oddvik.   

–  Samarbeidsplattformen styrker også partnerskapsskolen hvor vi står sammen for en god lærerutdanning, sier førsteamanuensis Magnus Hontvedt.

LES OGSÅ: Henter inn ekspertise fra Bellona

Vinn-vinn-avtale

De viser til rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK), som skal øke kvaliteten i lærerutdanningen og etter- og videreutdanningen av lærere. 

– Fagmiljøet vårt skal ha god kjennskap til yrkesfeltet, samtidig som ansatte ved våre partnerinstitusjoner skal ha god kjennskap til og innvirkning på vårt utdanningsprogram. Med et forpliktende og nært samarbeid utvikler vi en kvalitetskultur i høyere utdanning, forklarer Næss. 

Morten Oddvik ser frem til å bidra til en varig styrking av lærerprofesjonen gjennom ansettelsen som praksislærer II ved campus Vestfold.

– Samarbeidet mellom USN og skoleverket styrker også kompetansen blant mine kolleger og vil løfte undervisningskvaliteten i skolen. Vi kan nyttiggjøre oss mer av forskning som kilde til kunnskap, og ikke bare støtte oss til erfaringsbasert kunnskap, sier Oddvik.

Morten Oddvik smilende foran klassen med lærerstudenter.

– Vi er i gang med å ansette flere lærere fra praksisfeltet ved alle våre åtte campuser for å øke samarbeidet med kommuner og fylkeskommuner, opplyser Hontvedt.

– USN-studentene får også komme ut i skoleverket som en god forberedelse til lærerrollen, samt at vi har mange workshops sammen, for at praksissjokket minimaliseres. Vi er på en felles arena – studentene, USN og skolene – der alle tre aktører erfarer det samme, sier Næss.

Les også om nyheten hos Utdanningsnytt: Her blir superlærerne fra lokalskolene satt til å undervise studentene

Eksperter fra læreryrket

  • Lærerstudentene ved USN skal sikres innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov.
  • I likhet med ordningen med å ansette eksperter fra regional industri, er USN i gang med å ansette eksperter fra læreryrket. 
  • Ved hver campus som tilbyr grunnskolelærerutdanning – Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold – ansettes fem eksperter i 20 prosent-stillinger.
  • De jobber da kombinert ute i praksisfeltet og i undervisningen ved universitetet.
  • Målet er å hente ut det beste fra regionens fagmiljøer og utdanne morgendagens digitale lærere.