Redelighetsutvalet

Lov om organisering av forskingsetisk arbeid pålegg forskingsinstitusjonane å opprette eit redelighetsutval. USN har oppretta eit Redelighetsutval i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HINN). Utvalet skal behandle og uttale seg i saker som tek opp moglege brudd på anerkjende forskingsetiske normer ved dei to institusjonane.

Protokoller

Redelighetsutvalget sender årlig rapport om virksomheten sin til styrene ved USN og INN. I rapporten oppgis antall behandlede saker og innholdet i eventuelle uttalelser fra Redelighetsutvalget. Rapportene kalles årsmeldinger. Du kan lese disse her:

Medlemmer

Redelighetsutvalet består av fem medlemmar med kompetanse innan forsking, forskingsetikk og juss. Utvalets leiar er ekstern og har juridisk kompetanse. USN og HINN stiller med to medlemmar kvar som speilar den faglege bredda ved dei to institusjonane. Utvalet er utnemnt av styret og skal opptre uavhengig av den ordinære linjeorganisasjonen ved USN og HINN.

Rolle

Medlem

Institusjon

E-post

Leiar

Annette Birkeland, jurist

Oslo kommune

abirkeland@gmail.com

Medlem

Halvor Nordby, professor, medisinsk etikk  

Høgskolen Innlandet, Lillehammer

halvor.nordby@inn.no

Medlem

Kjartan Østby, professor, økologi/genetikk

Høgskolen Innlandet, Evenstad

kjartan.ostbye@inn.no

Medlem

Lars-André Tokheim, professor, prosess/energi/miljø

Universitetet i Søraust-Noreg, Porsgrunn

lars.a.tokheim@usn.no

Medlem Aafke Diepeveen, stipendiat i språkvitenskap

Universitetet i Søraust-Noreg, Drammen

aafke.diepeveen@usn.no
Vara-medlem Susan Lee Nacey, professor, lingvistikk/engelsk Høgskolen i Innlandet, Hamar susan.nacey@inn.no
Vara-medlem Truls Juritzen, førsteamanuensis, helsefag/sykepleie Universitetet i Søraust-Noreg, Drammen truls.juritzen@usn.no

Oppnevning av medlemmer

I henhold til mandatet for Redelighetsutvalget, er det rektor ved de respektive institusjonene som oppnevner medlemmer til Redelighetsutvalget. Medlemmene, inkludert de to varamedlemmene, oppnevnes i utgangspunktet for tre år av gangen. Medlemmene i utvalget skal til sammen inneha nødvendig kompetanse innen forskning, forskningsetikk og juss.

Nåværende medlemmer/varamedlem fra USN er oppnevnt med følgende varighet:

  • Medlem oppnevnt til 31.12.2025: Lars-André Tokheim, professor, prosess/energi/miljø
  • Medlem oppnevnt til 31.07.2025: Aafke Diepeveen, stipendiat i språkvitenskap
  • Varamedlem oppnevnt til 31.12.2025: Truls Juritzen, førsteamanuensis, helsefag/sykepleie

Formål og oppgaver

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid av 01.05.2017 (forskningsetikkloven) pålegger forskningsinstitusjoner å ha et redelighetsutvalg. Redelighetsutvalget skal behandle og uttale seg om innmeldte saker som tar opp mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer, hvor ansatte ved institusjonene er involvert.

Ved innmeldte saker skal utvalget alltid, i henhold til forskningsetikkloven § 8, ta stilling til følgende:

  1. Om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke
  2. Om det foreligger systemfeil ved institusjonen og
  3. Om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.

Alle, også personer og organisasjoner utenfor institusjonene, har rett til å varsle utvalget om slike saker.

Dersom utvalgets uttalelser konkluderer med at forskere har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan sanksjoner iverksettes. Uttalelser som konkluderer med at forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan påklages av forskeren til det nasjonale Granskningsutvalget.

Redelighetsutvalget har et selvstendig ansvar for at sakene blir tilstrekkelig opplyst. Utvalgets leder avgjør hva slags informasjon og dokumentasjon som skal innhentes. Forskningsadministrasjonen skal bistå utvalget i dette arbeidet.

Redelighetsutvalget skal sende årlig rapport om virksomheten til styrene ved de to høgskolene. Rapporten skal omhandle antall behandlede saker og innholdet i eventuelle uttalelser. Rapporten følger kalenderåret.

Mandat

Retningslinjer for behandling av saker

Anerkjente forskningsetiske normer

Anerkjente forskningsetiske normer er allment aksepterte standarder for god forskningspraksis, som er forankret i forskersamfunnet. Nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer er å anse som konkretiseringer av anerkjente forskningsetiske normer. Normene er nedfelt i:

Kontakt

Det er ønskelig at saker om mulige brudd på forskningsetiske normer forsøkes løst på et så tidlig og et så lavt nivå som mulig. Dersom det anses mulig og hensiktsmessig:

  • Ta forholdet opp med den det gjelder
  • Søk råd hos kolleger, i fagfellesskapet eller andre du har tillit til ved USN/INN, og/eller
  • Diskuter saken med nærmeste leder eller forskningsgruppeleder
  • Eller: Søk råd hos forskningsetisk rådgiver i Seksjon for forskning og innovasjon via forskningsetikk@usn.no

Dersom det ikke anses som mulig eller hensiktsmessig å forsøke saken løst på den måte som er angitt over, kan saken meldes inn til sekretær for Redelighetsutvalget ved bruk av meldeskjema. Skjemaet vil da bli videresendt til viserektor for forskning, og saken utredes internt før den eventuelt oversendes til videre til behandling i Redelighetsutvalget.

Saken kan eventuelt meldes direkte til Redelighetsutvalget, dersom dette anses nødvendig. Dette gjøres enten ved å presisere i meldeskjemaet at saken meldes direkte til Redelighetsutvalget, eller ved å melde saken direkte til Redelighetsutvalgets leder.

Meldeskjema

Kontaktpersoner

Vær oppmerksom på at henvendelsen vil gjøres kjent for den eller de som vurderes for mulig brudd på forskningsetiske normer, overordnede og andre som skal delta i behandlingen av saken. Under behandlingen er saken unntatt offentlighet, men når den er ferdigbehandlet er uttalelsen fra Redelighetsutvalget offentlig.