Student Magdalena Myrvang - Kirkens bymisjon Drammen

Human Resource Management (HRM) – Ledelse av menneskelige ressurser

HRM-begrepet er i ferd med å erstatte begreper som personalledelse og personaladministrasjon. Med denne ordbruken signaliserer man en mer strategisk orientering av arbeidsressursene.

Velg mellom

Studiet veksler mellom campusene Drammen, Porsgrunn, Vestfold eller Torpomoen i Hallingdal. For studiet ved Torpomoen prioriteres søkere fra Hallingdalsregionen.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2024
Porsgrunn
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Hallingdal
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2025

Hva er Human Resource Management?

Human Resource Management (HRM) er en kritisk faktor for virksomheters konkurransekraft, og omfatter alle aktiviteter som angår ledelse av mennesker og organisasjoner. Emnet gir en introduksjon til HRM-praksiser gjennom hele ansettelsesforholdet fra rekruttering til avslutning og ser dette i sammenheng med virksomhetens mål og strategier.  Siden 1980-tallet har HRM fått et sterkt gjennomslag både som begrep og ledelsesideologi, og det har gradvis tatt over for det vi kjenner som «personalledelse» og «personaladministrasjon».  Emnet problematiserer ulike sider ved denne utviklingen og setter det inn i et historisk perspektiv. HR-arbeid i organisasjoner sees både i forhold til HR-avdelingens ansvars- og arbeidsområder og linjelederes operative og strategiske personalansvar. Emnet er like relevant for begge målgrupper.

Hvorfor Human Resource Management?

Ledelse- og HR-arbeid i organisasjoner sees både i forhold til HR-avdelingens ansvars- og arbeidsområder og linjelederes operative og strategiske personalansvar. Studiet er like relevant for begge målgrupper.

– Når ansatte er virksomheters viktigste konkurransekraft, så sier det seg selv at kunnskap om mennesker er noe som må gjennomsyre alle ledd i organisasjonen (Kåre Slåtten, fagansvarlig for HRM-studiet).

Dette lærer du hos oss

Vi vil gi deg bred forståelse for problemstillinger og verktøy knyttet til planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av menneskelig ressurser i organisasjonen.

Vi ser blant annet på 

  • hensiktsmessige HRM-aktiviteter i ulike kontekster
  • HR-analyser og målinger
  • HR-funksjonens roller, organisering og samspillet mellom linjeorganisasjonen
  • Innretninger på HR-arbeidet og de motivasjonsmessige konsekvensene
  • Strategiske analyser og konsekvenser for HR-arbeidet

Etter endt studie skal man kunne reflektere over hvordan HRM-relaterte spørsmål kommer til uttrykk i arbeids- og samfunnsliv og være i stand til å planlegge og gjennomføre innovative HRM-prosesser.