Praksis ved USN Handelshøyskolen

God kontakt og integrasjon med arbeidslivet er en kjerneverdi for USN Handelshøyskolen. Våre studier skal forberede studentene faglig og menneskelig til en yrkeskarriere i arbeidslivet i privat, offentlig og/eller frivillig sektor. USN Handelshøyskolen har blant annet egne arbeidslivsråd, Advisory Boards, som skal sikre praksisrelevans i studiene.


USN Handelshøyskolen tilbyr ulike former for praksistilnærming for studentene. Noen er obligatoriske, mens andre er valgfrie. Studentene er selv ansvarlige for å kontakte aktuelle virksomheter, men vi formidler også aktuelle muligheter som vi blir gjort kjent med

Obligatoriske oppgaver

I alle studier ved USN Handelshøyskolen vil studentene møte større og mindre obligatoriske underveisoppgaver som ofte kan løses ved å kontakte en virksomhet og få skrive om den og dens bransje. Mot slutten av studiene kan dette være i form av en større bachelor- eller masteroppgave, som normalt er gruppebasert.

Internship (praksisprosjekt)

I en del av studiene ved USN Handelshøyskolen kan Internship (praksisprosjekt) erstatte klassisk bacheloroppgave. Her skal studenten jobbe i en konkret virksomhet, normalt tilsvarende to eller fire dager i uken i ett semester (omfanget varierer mellom studieprogrammene), med oppgaver som er faglig forankret i studentens spesialisering. Det skal skrives en refleksjonsrapport fra oppholdet i bedriften som viser faglig relevans og utbytte samt hva studenten har lært av mer praktisk arbeidslivskunnskap. Intership-prosjekter er individuelt basert.

Mentorprogram

I noen av studiene ved USN Handelshøyskolen tilbys mentorprogram i samarbeid med regionale næringsforeninger m.fl. Mentorprogrammet skal hjelpe studenten i overgangen fra studier til arbeidsliv. Mentorene har god kjennskap til hvordan arbeidslivet fungerer basert på egne yrkeskarriere som leder og/eller fagspesialist i privat, offentlig eller frivillig sektor. Mentorene rekrutteres gjennom samarbeidspartnere og USNs eget nettverk. Mentorene stiller som privatpersoner uten honorar, og programsamlinger og lignende skjer etter arbeidstid. Hver mentor har ansvar for én student.

Forskningsbasert undervisning og faglig relevans

USN Handelshøyskolen legger stor vekt på at undervisningen skal være forskningsbasert, men samtidig praktisk innrettet. De fleste ansatte i vår faglige stab har selv betydelige nettverk og erfaring fra arbeidslivet. Praktisk erfaring og eksempler blir dermed trukket inn i undervisningen.

Gjesteforelesere hentes ofte inn fra praksisfeltet for å belyse teorien, og bedriftsbesøk gjennomføres også. Studentene oppfordres til å engasjere seg via f.eks. studentmedlemskap i regionale næringsforeninger, næringsklynger, bransje-/interesseorganisasjoner og studentaktiviteter underveis i studietiden.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål omkring mentorordningen? Ønsker du å ha studenter i praksis eller internship i din virksomhet?

Ta kontakt med Trond I. Østgaard.