Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Drammen, Porsgrunn og Vestfold - Deltid

Ønsker du mer kunnskap om psykisk helse og psykiske helse- og rusproblemer? Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid gir deg økt kompetanse innefor dette feltet.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen, Porsgrunn og Vestfold
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Søkekode: 5312
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser: 24
Legg varsel i kalenderen min

Slik er studiet

Undervisningen er samlingsbasert og vil alternere mellom våre campuser i Vestfold, Porsgrunn og Drammen.

Studiet er et 60 studiepoengs deltidsstudium over to år (fire semestre). Studiet er samlingsbasert.

Informasjon om praksis vil du finne i studieplanen under emne 3 og informasjon om gruppe-prosjektoppgave vil du finne under emne 4.

Samlinger

Høsten 2023:

 • Uke 36: Mandag 4. - fredag 8. september
 • Uke 42: Mandag 16. - fredag 20. oktober
 • Uke 48: Mandag 27. november - fredag 1. desember

Hvorfor tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid?

Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid er en tverrfaglig videreutdanning for ansatte i helse- og sosialtjenesten som ønsker økt kompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helse og/eller rusproblemer, samt forebygging av disse problemene.

Det er et mål at den psykiske helsetjenesten ikke kun skal knyttes til den medisinske spesialiteten psykiatri, men også se psykisk helsearbeid i en sosial, samfunnsmessig og kulturell sammenheng.

Hva slags jobb får du?

Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid gir arbeidsmuligheter både innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Utdanningen kvalifiserer til arbeid med helsefremmende omsorg og pleie, behandling og rehabilitering.

Som psykisk helsearbeider vil du arbeide i spenningsfeltet mellom samfunn og psykiatri, og samarbeide med brukere, pasienter, pårørende og nærmiljø.

Dette lærer du 

Studiet vil gi deg grunnleggende kunnskap om biologiske, sosiale, kulturelle og åndelige aspekter ved menneskets psykiske helse, og utforske sammenhengen mellom psykisk lidelse og disse aspektene. Gjennom utdanningen vil du lære å se brukerens eller pasientens egne ressurser som en del av behandling eller forebygging, og du vil tilegne deg forskningsbasert kunnskap som gjør deg i stand til å møte de utfordringene hver enkelt brukers situasjon vil kreve.

Kostnader

Dette er et ordinært studieprogram hvor du betaler semesteravgift på ca. kr. 850,- per semester (til sammen 4 semester). Utgifter i forbindelse til læremateriell må bekostes av hver enkelt student.

Videre utdanning

Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid vil, der øvrige opptakskriterier er oppfylt, utgjøre 60 studiepoeng av totalt 120 studiepoeng ved vårt fakultets mastergrad i Samfunn og helse, studieretning Psykisk helse- og rusarbeid.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Fullført 3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende som gir yrkestittel sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Søkere med annen 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning, og minimum ett års relevant yrkeserfaring, kan også vurderes for opptak.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Legg varsel i kalenderen min