Spørsmål og svar om nettstudier

Her finner du svar på spørsmål som vi ofte får om nettstudier og e-læring.

E-læring brukes om ulike former for undervisning hvor du bruker din datamaskin. Undervisningen foregår gjerne via nett. I våre nettstudier står e-læring helt sentralt, men e-læring blir også tatt mer og mer i bruk ved undervisning av campusstudenter.

Her får du forhåpentligvis svar på det du lurer på om...

Nettvettregler i webkonferanser

Lyd:

Alle lyder blir forsterket ved bruk av mikrofon i en åpen webkonferanse. Sørg for at du ikke har musikk, radio eller TV på i bakgrunnen som kan forstyrre undervisningen. Husk at både faglærer og medstudenter hører deg!

Bilde:

I åpne webkonferanser kan både faglærer og medstudenter se deg. Sørg derfor for passende påkledning og finn et sted å sitte som egner seg for en undervisningssituasjon.

Samtale:

Å snakke i munnen på hverandre fungerer like dårlig i en åpen webkonferanse, som i en ordinær undervisningssituasjon. I åpne webkonferanser hvor faglærer åpner for diskusjon og spørsmål, er det en god regel at de studenter som ønsker ordet signaliserer dette med en hånd, slik at faglæreren ser det og dere kan ta ordet etter tur.

Trenger jeg en spesiell type PC til nettstudium?
Å være nettstudent

Å studere på nett

Som nettstudent ved USN bruker du én eller flere digitale læringsplattformer. Disse gir deg tilgang til undervisningsmateriale og de gjør det mulig for deg å delta på forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Læringsplattformene gjør det også mulig for deg å ha en jevnlig kommunikasjon med lærere og medstudenter. USN gir deg som begynner på nettstudier grundig opplæring i programmene som brukes i undervisningen.

Studievaner på nett

Å studere på nett stiller de samme krav til gode studievaner som ved ordinære campusstudier. Det er lurt å etablere gode studievaner så raskt som mulig:

 • Sett av tid til studiearbeidet!
 • Studerer du fulltid bør studiearbeidet minimum tilsvare en ordinær arbeidsuke.
 • Start å lese pensum med en gang og vær forberedt til undervisningen.
 • Delta på all undervisning som tilbys.
 • Vær aktiv i undervisningen og still spørsmål!
 • Finn deg gode studiekamerater og delta aktivt i kollokviegrupper.
 • Ta aktiv bruk av læringsressursene som gjøres tilgjengelig gjennom studiet!
Organisering av nettundervisning

Asynkrone forelesninger er opptak som legges ut på læringsplattformen Canvas, og kan sees når det passer deg:

 • Noen emner er organisert med asynkron undervisning, og stor grad av selvstudium. Dette gir høy fleksibilitet, slik at du kan bestemme selv når du vil studere. Læringsressurser som lydfiler, dokumenter, oppgaver og opptak av forelesninger er tilgjengelig i Canvas, og du kan benytte disse i eget tempo. I de fleste asynkrone studier vil det være arbeidskrav som innebærer innleveringer til bestemte frister, for at du skal kunne melde deg opp til eksamen.

Synkrone forelesninger foregår primært i Zoom, med studenter tilstede i sanntid:

 • Hos oss er det mange studier med mye synkron undervisning og veiledning. Ved hjelp av moderne webkonferanse-systemer, primært Zoom eventuelt Teams, kan undervisningen foregå i sanntid, med lyd og bilde. Dette gir både fleksibilitet og nærhet mellom studenter og faglærere, selv om dere fysisk sitter langt fra hverandre.
 • Teknologien åpner for tett dialog, diskusjon og samarbeid både mellom studentene og faglærer, og studentene seg imellom. Opplegget blir noe mindre fleksibelt tidsmessig, da dere må være pålogget til faste tider ukentlig. Men vi erfarer at dette gjør det enklere for studentene å få en bedre kontinuitet og fremdrift i studiene. Denne formen for nettstudier er særlig viktig i lærerutdanningene, og i andre studier der dialog og samarbeid med andre studenter er grunnleggende.

Mange av våre nettbaserte studietilbud benytter både asynkrone og synkrone undervisningsmetoder. Ønsker du å kombinere deltidsstudier ved siden av jobb, er det spesielt viktig å lese studieomtalene godt for å finne ut hvordan ditt studium er organisert og tilrettelegge arbeidstiden i forhold til dette.

Hos oss kan du ta korte nettstudier på et halvt års varighet, til hele studieløp på 5 år. Et nettstudium er mer fleksibelt enn et vanlig studium, men det kreves studierutiner for å gjennomføre studiet på en denne måten.

Arbeids- og læringsformer

Vi legger stadig større vekt på studentaktive former. Det er i tråd med den økende interessen for såkalt "omvendt undervisning" eller "Flipped Classroom".

Nedenfor presenterer vi kort noen arbeids- og læringsformer du vil møte som nettstudent. Ved USN bruker vi primært webkonferansesystemet Zoom i den nettbaserte undervisningen, men i noen tilfeller vil vi også bruke Teams i gruppearbeid, veiledning m.m.

 • Forelesning er en undervisningsform der faglærer presenterer og diskuterer et faglig tema/ problemstilling knyttet til et spesifikt emne med utgangspunkt i pensum. Nettbaserte forelesninger ved USN er enten asynkrone eller synkrone.
  • Asynkrone forelesninger er opptak som legges ut på læringsplattformen Canvas, og kan sees av studenten etter hvilket tidspunkt som passer.
  • Synkrone forelesninger foregår primært i Zoom, med studenter tilstede i sanntid. I hybrid undervisning er noen også tilstede i salen på campus, og det er mulighet til å stille spørsmål og ha en dialog med foreleseren. Synkrone forelesninger har ofte obligatorisk oppmøte. Noen nettbaserte studier ved USN tar opptak av alle synkrone forelesninger, og gjør opptakene (video eller lyd) tilgjengelige for studentene i etterkant av undervisningen.
 • Gruppearbeid er lærer- eller studentdrevet, og innebærer at mindre grupper av studenter samarbeider om et felles prosjekt eller en oppgave, og løser den i felleskap. Gjennom tilgang til virtuelle grupperom i Zoom kan studentene møtes i sanntid til fastsatte tidspunkt med lyd og bilde, diskutere oppgaver og utveksle dokumenter med hverandre.
 • Seminar er en uformell undervisningsform, der faglærer og studenter arbeider sammen om løsninger av fagspesifikke oppgaver / prosjekter. I nettbaserte seminarer møtes studenter og faglærer i sanntid til fastsatte tidspunkter i et virtuelt rom i Zoom (se våre tips og råd om nettvett i webkonferanser).
 • Veiledning kan enten foregå gruppevis eller personlig mellom student og faglærer. I egne webkonferanserom møtes student og faglærer i sanntid til fastsatte tidspunkter. I en veiledning gjennomgås skriftlige besvarelser, muntlige fremlegg eller annet studentarbeid som diskuteres med faglærer, og som faglærer gir tilbakemelding på.
 • Læringsressurser er summen av alt undervisningsmateriale som produseres eller deles av faglærer på et emne, og som gjøres tilgjengelig for studentene. Slike ressurser kan inkludere opptak av undervisning, filmer, tekstdokumenter, linker til viktige nettsteder m.m. Ressursene gjøres tilgjengelige for studentene via læringsplattformen Canvas, og er som hovedregel tilgjengelig fra den legges ut og ut semesteret.
 • Selvstudium er det arbeidet du legger ned i studiene dine, som ikke inngår i det fastsatte undervisningstilbudet. Selvstudier er lesing av pensumlitteratur og annen relevant faglitteratur, bruk av tilgjengelige læringsressurser, skriving av oppgaver m.m.
Hva er hybrid undervisning?

I noen studier kan du oppleve at to ulike studentgrupper møter til samme undervisning på ulike måter:

 • nettstudenter (som er koblet opp via webkonferansesystemer).
 • campusstudenter (i salen).

Denne formen for undervisning kaller vi hybrid undervisning.

Krav og anbefalinger til IKT-utstyr

Noen studieprogram bruker spesiell programvare, og det kan ha betydning for hva slags datamaskin du må ha. Dette må du sjekke med det fakultetet du skal studere ved.

Krav ved digital eksamen

Du må benytte egen bærbar datamaskin (PC eller Mac). Du skal ha administrator rettigheter på laptopen du skal bruke til å gjennomføre eksamen.

Husk også å ta med deg lader og eventuelt mus dersom du har skoleeksamen. Sjekk at kamera på datamaskinen din fungerer. Du vil i blant ha bruk for dette. Bruk av andre digitale hjelpemidler må du søke særskilt om som en tilrettelegging ved eksamen.

Minimumskrav for bærbar datamaskin til bruk i undervisning og ved eksamen 

Krav til datamaskin

 • PC: Windows 10 eller nyere.
 • Mac: OS/X 10.13 eller nyere.
  • Merk: Enkelte studier ved USN baserer seg på Windows programvare. Ved kjøp av Mac må det derfor etableres en Windows installasjon på maskinen ved hjelp av Parallels, Oracle Virtualbox, eller lignende systemer som gjør at både Windows operativsystem og Mac operativsystem kan være installert på maskinen samtidig. Dette må du sjekke med det fakultetet du skal studere ved.
OBS! Nettbrett, PCer med Linux, Windows 10S/11S Mode eller Chromebooks kommer IKKE til å fungere på eksamen.

 

Krav til prosessor (CPU)

 • Minimum i5 eller ryzen 5 
 • USN anbefaler: 4 kjerner (f.eks. Core i5, AMD FX-8350 eller tilsvarende)

Krav til minne (RAM)

 • 8 GB – Gjerne mer

Krav til lagring

 • 256 GB diskplass (helst SSD)

Andre minimumskrav

 • Integrert trådløst nettverkskort
 • Siste versjon av anbefalte nettlesere: Google Chrome eller Mozilla Firefox
 • Integrert kamera, må kunne levere bilder i oppløsning 640x480 eller bedre.
  • Du vil noen ganger ha behov for å ta bilder som skal være med i besvarelsen. Det er ikke tillatt å bruke mobil under eksamen med tilsyn.

Krav til bærbar datamaskin for nettstudier

For nettstudier gjelder også minimumskravene nevnt tidligere i artikkelen, i tillegg til følgende minimumskrav:

Webkamera

 • Ved noen studier er integrert webkamera (minimum oppløsning 640x480) godkjent, men vi anbefaler eksternt USB-kamera med HD-oppløsning, for bedre kvalitet og mer fleksibel bruk.
 • Det kreves eksternt webkamera i emner som har muntlig eksamen på nett (USB-kamera med HD-oppløsning).

Headset

 • Headset som bruker USB for lyd, med mikrofon eller kombinert bordmikrofon og høyttaler (viktig med ekkokansellering).
 • USN anbefaler: Tenk kvalitet når du kjøper headset.
 • Husk at dette skal være verktøyet ditt som nettstudent i flere år fremover.

Linjeforbindelse

 • Det anbefales ikke å kjøre trådløst nett ved web-konferanser, men kablet nettforbindelse mellom PC/laptop og router.
Vurderings- og eksamensformer i nettbaserte studier

Informasjon om dette vil gis av faglærer og vil også være tilgjengelig i studie- og fagplaner. Les derfor denne nøye.

Følgende vurderings- og eksamensformer benyttes på nettbaserte studier:

 • Muntlig eksamen (både over nett via webkonferanse og ved frammøte på campus).
   
 • Skriftlig skoleeksamen (både digital eksamen og tradisjonell).
   
 • Skriftlig hjemmeeksamen.
   
 • Underveisvurdering / arbeidskrav.

Husk at som student er det ditt ansvar å melde deg opp til eksamen.

Du kan lese mer om vurderings og eksamensformer på Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet (eDU) sine nettsider

Hvordan kommer jeg i gang med Canvas?

Canvas er vår læringsplattform. Kommunikasjon mellom faglærer og student foregår i all hovedsak gjennom Canvas.

 

keyboard_backspace Les mer om Canvas, opplæring og innlogging.

Hvordan kommer jeg i gang med Zoom?

Vi anbefaler alle nye studenter som skal motta hele eller deler av undervisningen på nett å gjøre seg kjent med Zoom så tidlig som mulig.

keyboard_backspace Følg veiledningen "Student 1-2-3"

Hva er Zoom?
Zoom er vårt nettundervisningsverktøy for sanntid undervisning. Det er en videokonferanseløsning som brukes i nettundervisningen. Les mer om Zoom her.

Hvem kan jeg kontakte for hjelp til nettstudier?

Teknisk hjelp: Universitetets IT-support har ansvar for teknisk support. Dersom du har tekniske spørsmål er det IT-support du skal kontakte.

Annen hjelp: Trenger du opplæring og veiledning, er det eDU du skal kontakte. Forkortelsen står for "Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet". Du kan kontakte dem både som student og ansatt.

"Nettstudier" eller "Nett- og samlingsbasert"?

Nettundervisning

Dersom all undervisning og innlevering foregår digitalt merker vi studietilbudet med studiested "Nettundervisning" slik:

Studiested: Nettundervisning

Nett- og samlingsbasert

Dersom undervisning og innlevering i hovedsak foregår digitalt, men du må regne med å møte på campus til enkelte samlinger merker vi studietilbudet med studiested "Nettundervisning" pluss det campuset du må møte opp ved, for eksempel slik:

Studiested: Nettundervisning og Notodden

Hvordan laster jeg ned og logger på Teams?

Ansatte som bruker ansattmaskin har allerede Teams på maskinen sin. De som bruker privat utstyr, kan installere fra Microsoft sine nedlastningssider.

Pålogging i Teams

Brukernavn for studenter

 • "studentnummer"@usn.no

Brukernavn for ansatte

 • "brukernavn"@usn.no
Er du ny nettstudent?

Skal du være nettstudent - les dette grundig:

Det er egne opplæringstilbud tilrettelagt for dere som er nettstudenter.

keyboard_backspace I Canvas finner du veiledningen "Student 1-2-3"

Det er svært viktig at dere går igjennom de tre modulene før første undervisningsøkt eller første fysiske samling. I tillegg blir det arrangert webinarer og en del fysiske seminarer på campus. Hvis det er fysisk seminar for din klasse, får du melding om dette. 

Spørsmål og svar om nettstudier

E-læring brukes om ulike former for undervisning hvor du bruker din datamaskin. Undervisningen foregår gjerne via nett. I våre nettstudier står e-læring helt sentralt, men e-læring blir også tatt mer og mer i bruk ved undervisning av campusstudenter.

Hvordan kommer jeg i gang som nettstudent?

Det er egne opplæringstilbud tilrettelagt for deg som er nettstudent.

keyboard_backspace I Canvas finner du veiledningen "Student 1-2-3"

Det er svært viktig at du går igjennom de tre modulene før første undervisningsøkt eller første fysiske samling.

I tillegg blir det arrangert webinarer og en del fysiske seminarer på campus. Hvis det er fysisk seminar for din klasse, får du melding om dette. Vi anbefaler at alle som skal ha mye sanntidsundervisning via Zoom lærer seg dette konferanseverktøyet raskt.

Skal du på fysisk samling og sanntidsundervisning: Husk å ta med din bærbare PC og headset til opplæringen/treningsøkt.