Overganger og livsløpsendringer hos ungdom og unge voksne

en gruppe anonymiserte unge poserer. Foto

Forskningsgruppa TRALAYA konsentrerer seg om å forstå og forske på overganger i unges livsløp, primært i alderen 14 til 23, det spennet som internasjonalt betegnes som mellom «mid-adolescence» og «young adulthood».

Forskningsgruppa Transitions and life course changes in adolescence and young adulthood (TRALAYA) er en tverrvitenskapelig orientert forskningsgruppe tilknyttet institutt for pedagogikk ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Deltakerne har bakgrunn fra fagområder som psykologi, sosiologi, sosialpedagogikk, sosialt arbeid, kulturstudier og karriereveiledning.

Vi ønsker å forstå kontrastene, både opplevelser av kontinuitet og opplevelser av brudd og marginalisering i de overgangene som de unge går gjennom.

Forskningsinteressene våre er rettet mot både hvordan de unge selv erfarer, reflekterer over og forhandler om disse overgangene, men også om hvordan ulike faglige profesjoner agerer, organiserer og tolker disse overgangene.

Førstehånds forståelse

En viktig forståelse for oss er at overgangene, for eksempel de som finner sted i familien, utdanningssystemene og fritidslivet, ikke er ensartede: De vil variere ut fra sosial klasse, kjønn, etnisk tilhørighet, medievaner og ulike stilmessige og ungdomskulturelle smakspreferanser. Fra fjortenårsalderen og de nærmeste årene framover utgjør overgangene et bredere og mer sammensatt spekter, både i psykologisk, sosialt og biologisk forstand.

Vi søker å tilegne oss en direkte og førstehånds forståelse av hvordan overgangene oppleves i disse årene, både på godt og vondt.

Vi ønsker å samle erfaringer «nedenifra», både ut fra sin kunnskapsmessige egenverdi, men også for å styrke forståelsen og innsikten blant forskere og blant sentrale fagpersoner i de ulike profesjonelle systemene som unge mennesker er involvert i. Disse profesjonene omfatter både utdanningssektoren og sektorer der det utføres ulike former for sosialt og kulturelt rettet ungdomsarbeid.

Bedre forståelse mellom pedagoger og ungdomsarbeidere

Et viktig poeng for vår forskningsgruppe er å se de unges skole- og fritidsliv i sammenheng. Vi ønsker også å bidra til at pedagoger og ungdomsarbeidere kan få bedre innsikt i hverandres kompetanser, muligheter og faglige dilemmaer.

Betydningen av godt ungdomsarbeid, enten det rettes mot enkeltindivider, grupper eller boligmiljøer, må etter vårt syn i større grad anerkjennes for sin samfunnsmessige betydning, på lik linje med lærernes viktige innsats for de utdanningssøkende ungdommene.

Som forskningsgruppe er vår ambisjon å forstå disse fagfeltene i en bredere samfunnsmessig sammenheng. Vi ønsker at vår forskning kan forankres og utvikles i tett dialog med disse sektorene, for å utvikle gjensidig og dynamisk forståelse av hvordan ungdoms liv formes og erfares.

Involvere ungdom

På lengre sikt ønsker vi også å kunne utfordre de tradisjonelle og begrensende måtene som vi møter ungdom på, og som ofte fører til at vi ikke involverer de unge som reelle deltakere i våre forsøk på å løse de problemene de møter. Vi ønsker i sterkere grad å involvere ungdom selv, men også representanter fra fagmiljøer som ønsker å arbeide annerledes enn før, for å skape en mer praksisinvolvert og demokratisk tilnærming til kunnskapen om unge.

I bred forstand håper vi at vår forskning kan bidra til en kritikk av tradisjonelle oppfatninger om at overganger i allmenn forstand er godt tilpasset en gitt alder, en gitt kohort eller en gitt demografisk gruppe.

Vår internasjonale orientering vil også bidra til at vi sammen med samarbeidspartnere fra andre land kan undre oss over de systemene og de overgangene som med ulike begrunnelser anses som naturlige og riktige for ulike kulturkretser og ulike nasjonaliteter.

Metode

TRALAYAs forskning benytter et bredt spekter av forskningsmetoder, inkludert kvantitative og kvalitative tilnærminger. På den kvalitative siden vil vi legge stor vekt på å utvikle spekteret av intervjuformer i nye retninger. Vi vil benytte oss av biografiske narrativer, samfunnsbasert deltakende aksjonsforskning og fortolkende fenomenologisk analyse.

Overfor studentene som deltar i forskningsgruppe vil vi legge vekt på å utvikle workshops som trener samtaleferdighetene i retning av større oppmerksomhet, bedre lytting og større grad av smidighet og spontanitet.

Subject fields of enquiry for Master students (English)

Suggestions to some subject fields of enquiry for Master students, where our group members can offer academic support and / or supervisory competence:

 • Bullying and harassment, especially that experienced by members of subcultures, and other ‘minority’ populations
 • Young people between 14 and 22, and their transition experiences across life and educational spheres
 • The significance of meaning-making and symbols within the broader youth culture, and / or across subcultural groups
 • Participation and empowerment in school and leisure activities, or across these fields
 • Making improvements in co-operation between the school and the youth work fields to support young people
 • Development of interview forms to get deeper and more spontaneous impressions of everyday reflections and experiences

Suggestions to some subject fields of enquiry for Master students, where our group members can offer academic support and / or supervisory competence:

 • Bullying and harassment, especially that experienced by members of subcultures, and other ‘minority’ populations
 • Young people between 14 and 22, and their transition experiences across life and educational spheres
 • The significance of meaning-making and symbols within the broader youth culture, and / or across subcultural groups
 • Participation and empowerment in school and leisure activities, or across these fields
 • Making improvements in co-operation between the school and the youth work fields to support young people
 • Development of interview forms to get deeper and more spontaneous impressions of everyday reflections and experiences
Koblinger til akademiske programmer i USN
Medlemmene av denne forskningsgruppen er ansvarlige for  masteremnet Uformelle læreprosesser i barne- og ungdomskulturen 
og årsstudiet i Ungdomskunnskap.
Internasjonale forbindelser

Stephen James Minton har en 20 prosent førsteamanuensis i utdannelsesstilling  ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er også ansatt på heltid som førsteamanuensis i anvendt og klinisk psykologi ved University of Plymouth, Storbritannia.

Kontaktperson

Medlemmer